Putnička motorna vozila

Datum objave: 25.06.2019. 13:55 / Izvor: Akta.ba, 07.06.2019.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija 

OPĆINA ČITLUK -NAČELNIK-

Broj: 02-16-2228-6/19

Čitluk, 07. lipnja 2019.godine

 

Temeljem članka 64. stavak 1. točke b) i članka 70. stavak l.,3., i 6. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, te preporuke Povjerenstva za izradu tenderske dokumentacije i provedbu postupka ocjene ponuda za nabavu roba - Nabava putničkih motornih vozila za potrebe općine Čitluk, broj: 02-16- 2228-5/19 od 06.06. 2019. godine, načelnik općine Čitluk, donosi

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Članak 1.

U provedenom postupku javne nabave putem Otvorenog postupka za nabavu roba- Nabava putničkih motornih vozila za potrebe općine Čitluk, tender broj: 02-16-2228/19, broj obavijesti o nabavi: 1270-1-1-24-3-15/19 od 14.05.2018.godine, zaprimljena je l(jedna) ponuda, pa je za najpovoljnijeg ponuditelja izabran dobavljač "M.R.M."export-import d.o.o. Ljubuški, Hrašljani 12, 88 320 Ljubuški, ID:4272073080007,koji je, kao jedini ponuditelj ocijenjen kvalificiranim i odabran prema kriteriju "najniža cijena"u ukupnom ponuđenom iznosu od 72.564,10KM,bez PDV-a,odnosno 84.900,00 KM sa PDV-om.

Članak 2.

Prijedlog ugovora o nabavi dostaviti će se na potpis izabranom ponuditelju iz članka 1. ove Odluke u roku od 15 dana, računajući od dana kada je sudionik u postupku obaviješten o izboru najpovoljnijeg ponuditelja,ukoliko na odluku o dodjeli ugovora nije uložena žalba.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na web-stranici Općine Čitluk, istovremeno s danom upućivanja Odluke ponuditeljima koji su sudjelovali u predmetnom postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak 6. Zakona o javnim nabavama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: 02-16-2228/19 od 14. svibnja 2019. godine. Javna nabava je provedena putem otvorenog postupka, a prema kriteriju "najniža cijena" tehnički zadovoljavajuće ponude. Obavijest o nabavi broj: 1270-1-1-24-3-15/19 objavljena je dana 14.05.2019. godine, u informacijski sustav "E-nabave" na portalu javnih nabava i "Službenom glasniku BiH" broj: 34/19 od 17.05.2019.gfodine.

Prema pismenim obavijestima i Izvješću o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuditelja, tendersku dokumentaciju na portalu javnih nabava u"E-sustavu" preuzeli su slijedeći ponuditelji:

1.            Ekapija

2.            Amplitudo d.o.o.

3.            BBS Europe

4.            Nipex    20. Auto start d.o.o.

5.            Lada auto d.o.o.

6.            SLT d.o.o. 22.EKO Bel d.o.o.

7.            Autokuća Jelić d.o.o.

8.            GUMA M d.o.o.

9.            APOLO d.o.o.

10.          Berlijeta d.o.o.

11.          M.R.M.export-import

12.          Birn        d.o.o.

13.Sport Net inženjering d.o.o.

14.P.A.P.tours d.o.o.

5.Auto start d.o.o.

Krajnji rok za dostavu ponuda - prijava za učešće u javnoj nabavi bio je 04.06.2019.godine do 12:00 sati.

U ostavljenom roku za predmetnu nabavu blagovremeno je stigla l(jedna) ponuda na protokol općine Čitluk od slijedećeg ponuditelja:

1. 02-16-2228/19 M.R.M. export-import d.o.o. Ljubuški     04.06.2019./ 1 l:30h

Povjerenstvo je izvršilo otvaranje ponude dana 04.06.2019. godine u 12,30 sati, prethodno potpisavši izjavu o nepristranosti i povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa.

Tom prilikom je konstatirano da je za predmetnu javnu nabavu u ostavljenom roku do 04.06.2019.godine do 12,00 sati, na Protokolu općine Čitluk zaprimljena jedna ponuda od gore navedenog ponuditelja, o čemu je sačinjen Zapisnik o zaprimanju ponuda. Kod javnog otvaranja ponuda nije bilo prisutnih predstavnika ponuditelja. Preslika zapisnika je poslana na e-mail ponuditelja isti dan.

Povjerenstvo za provedbu i ocjenu ponuda, dostavilo je Općinskom načelniku Zapisnik o pregledu i ocijeni ponude, broj: 02-16-2228-4/19, od 05.06.2019. godine s analizom dostavljene ponude i preporukom za izbor najpovoljnije ponude, broj: 02-16-2228-5/19 od 06.06. 2019.godine .

U Zapisniku Povjerenstvo je konstatiralo slijedeće:

1. Ukupan broj pristiglih ponuda : l(jedna) ponuda

2. Pristigle ponude su blagovremene;

3. Nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

Povjerenstvo je nakon javnog otvaranja i evaluacije ponude utvrdilo da pristigla ponuda predmetnog ponuditelja ispunjava uvjete i propisane kriterije otvorenog postupka, te da je Ponuda prihvatljiva za ugovorno tijelo i može biti predmet vrednovanja u skladu sa utvrđenim kriterijima u tenderskoj dokumentaciji.

Uvidom u dostavljeni Zapisnik o radu povjerenstva vidljivo je da je povjerenstvo blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda. Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i pravovaljanosti dokumentacije, Povjerenstvo je utvrdilo da ponuditelj, ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uvjete odnosno zahtjeve ugovornog tijela, da je ponuda prihvatljiva za ugovomo tijelo i da može biti predmet vrednovanja u skladu sa utvrdenim kriterijima u Obavijesti o nabavci.

Polazeći od gore utvrđenih činjenica, Povjerenstvo za javne nabave je pristupilo vrednovanju ponude shodno utvrđenom kriteriju "najniža cijena" tehnički zadovoljavajuće ponude te je utvrdilo slijedeći redoslijed, odnosno rang listu od jednog kvalificiranog ponuditelja:

REDNI BROJ

NAZIV I SJEDISTE PONUDITELJA

IZNOS PONUDE (KM bez PDV-a)

IZNOS PONUDE (KM sa PDV-om)

1.

M.R.M.export-import d.o.o. Ljubuški

72.564,10KM

84.900, 00 KM

 

Na temelju provedene procedure javne nabave i ocjene kvalificiranog ponuditelja, ponuđenih uvjeta, cijene, te priložene dokumentacije i primijenjenih kriterija koje je ugovorno tijelo odredilo u tenderskoj dokumentaciji, Povjerenstvo jednoglasno konstatira da kandidat/ponuditelj "M.R.M.M export-import d.o.o. Ljubuški, ispunjava uvjete za dodjelu ugovora, te je predložilo ugovornom tijelu da se ugovor dodjeli istom sukladno Zakonu o javnim nabavama i tenderskoj dokumentaciji.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo, pravilno i potpuno, izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja te ocjenu prispjele ponude, shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije.

Temeljem navedenih razloga prihvaćena je preporuka Povjerenstva za javne nabave, te je odlučno kao u izreci ove Odluke. 

Pouka o pravnom lijeku:

Na ovu Odluku ponuditelj može izjaviti žalbu u roku od 10 (deset) dana, od dana primitka ove Odluke.

Žalba se ulaže Uredu za razmatranje žalbi putem ugovornog tijela u pisanom obliku u četiri (4) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: