Putnički automobil

Datum objave: 01.07.2015. 12:55 / Izvor: Akta.ba, 01.07.2015.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton / Kanton Središnja Bosna

Vlada kantona

 

Na osnovu člana  32. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona („Službene novine SBK“, broj 5/03-prečišćeni tekst i 14/03) , a u vezi  sa  članom  70. stav 1.3. i 6.  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),  na preporuku Komisije za javne nabavke broj: 01-14-2/2015-5 od  23.6.2015. u postupku javne nabavke roba – kupovina putničkog automobila za potrebe Kantonalnog javnog pravobranilaštva,  Vlada kantona na sjednici broj 3 održanoj dana: 25.6.2015. 2015.godine  donosi:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda 

za javnu nabavku putničkog automobila za potrebe Kantonalnog javnog pravobranilaštva

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka/ Zapisnik  Komisije za javne nabavke broj: 01-12-2/2015-5 od  23.6.2015  i kupoprodajni ugovor za  nabavku  putničkog automobila dodjeljuje se ponuđaču AC „GANJGO“ d.o.o. Matuzići , ponuda broj: 52/15, od 18.06.2015. godine, za ponuđenu cijenu od 20.000,00  KM, bez PDV-a ocijenjenom kao prihvatljivom.

 

Član 2.

Ponuđač iz člana 1. ove Odluke obavezuje se da u roku od 5 dana od dana prijema iste ugovornom organu dostavi dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 3.1. Konkurentskog zahtjeva (original ili ovjerena kopija).

 

Član 3.

Prijedlog ugovora o javnoj nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču AC „GANJGO“ d.o.o. Matuzići  po protoku roka od 15 dana,  računajući od dana od kada su  ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 4.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Kantonalno javno pravobranilaštvo i Ministarstvo finansija.

 

Član 5.

Ova odluka objavit će se na web-stranici i  istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-02-202/15 od 17.04.2015. godine procjenjenom vrijednosti od 20.000,00 KM bez PDV-a za što su novčana sredstva predviđena u okviru budžetskih sredstava za 2015. godinu.

Postupak javne nabavke proveden je putem konkurentskog zahtjeva za koji je obavještenje objavljeno na Portalu javnih nabavki broj:  475-7-1-2-3-1/15 dana 5.6.2015. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj:01-34-258/15 od 18.5.2015.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 23.06.2015. godine zapisnik o ocjeni ponude/  preporuku o izboru prihvatljivog - najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-14-2/2015-5. od 23.06.2015. godine, u postupku javne nabavke roba – nabavka putničkog automobila za potrebe Kantonalnog javnog pravobranilaštva.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponude je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik broj: 01-14-2/2015-5. od 23.06.2015.

Broj prispjelih ponuda: jedan

 

R.br.

PONUĐAČ

Cijena na (javnom) otvaranju

KM (bez PDV-a)

Ukupna cijena na (javnom) otvaranju

KM (sa PDV-om)

1.

AC „ Ganjgo“ d.o.o. Matuzići

20.000,00

23.400,00

Uvidom u dostavljenu ponudu Komisija je utvrdila da ista ispunjava kvalifikacione uslove u pogledu lične sposobnosti, sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, te ekonomskske i finansijske soposobnosti navedene u konkurentskom zahtjevu, kao i da ponuđena cijena ne premašuje procijenjenu vrijednost nabavke. Komisija je nakon pregledanja dokumentacije priložene uz ponudu ocijenila da je ponuda tehnički zadovoljavajuća, da ista ne premašuje procjenjenu vrijednosti te je ista ocijenjena kao najpovoljnija.

Shodno navedenom, prihvaćen je prijedlog Komisije i odlučeno je da se predmetni ugovor dodjeli ponuđaču AC „Ganjgo“ d.o.o. Matuzići.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno, dala ocjenu prispjele ponude.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, u roku od pet dana od dana dostavljanja ove odluke.Žalba se podnosi putem Komisije za javne nabavke. Na izjavljenu žalbu ponuđač je obavezan platiti naknadu u skladu sa članom 108. Zakona o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

 

 

PREMIJER KANTONA

Tahir Lendo, dipl.ing.

 

Broj:01-02-333/15

Travnik,26.6.2015.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: