Putničko motorno vozilo

Datum objave: 19.10.2016. 09:01 / Izvor: Akta.ba, 17.10.2016.

Broj: 03-03-01- 1029/16

Sarajevo, 17.10.2016. godine

 

Na osnovu elana 64. stav tačka b, člana 70. stav 1,3 i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH'\ broj 39/14), Pravilnika o postupku nabavke broj PR/SN/01 od 24.02.2015.godine, na Preporuku komisije za javnu nabavku broj: 05/2016/2, direktor donosi:

 

ODLUKU

- o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku -

NABAVKA VOZILA LOT 1

- Nabavka putničkog motornog vozila

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Komisije za javne nabavke broj: 05/16/2 i ugovor za nabavku vozila LOT 1 - Nabavka putničkog motornog vozila - JN 05/2016 koji se dodjeljuje ponuđaču: AC QUATTRO " d.o.o. Sarajevo prema ponudi broj: 3936/16 od 16.09.2016. godine, za ponuđenu cijenu bez uračunatog PDV-a u iznosu od: 25.000,00 KM kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na. potpis izabranom ponuđaču AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo nakon isteka roka od 1,5 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabavke.

Član 4.

Ova odluka će biti objavljena na web-stranici www.toplane-sa.co.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 03-03-01-871/16 od 26.08.2016. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Obavještenje o nabavci broj: 160-1-1-157-3-70/16 poslato je na objavu dana 26.08.2016. godine, a objavljena je na Portalu javnih nabavki BiH dana 26.08.2016. godine;, sažetak obavještenja o nabavci objavljenje u SL glasniku BiH broj: 65 od 02.09.2016. godine.

Nakon isteka roka za preuzimanje, tendersku dokumentaciju je otkupilo 14 (četrnaest) ponuđača, a nakon isteka roka za podnošenje ponuda, puteni protokola u zatvorenim kovertama su pristigle 3 (tri) ponude:

1. „ REMEX " d.o.o. Tuzla

2.„ AC QUATTRO " d.o.o. Sarajevo

3. „ GRAND AUTOMOTIVE " d.o.o. Sarajevo

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 03-03-01-872/16 od 26.08.2016. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 14.10.2016. godine Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 05/2016/2 od 14.10.2016. godine zajedno sa izvještajem o radu broj: 05/2016/3 od 07.10.2016. godine i zapisnikom o ocjeni ponuda broj: 05/2016/4 od 14.10.2016. godine, u postupku javne nabavke za nabavku vozila LOT 1 - Nabavka putničkog motornog vozila - JN 05/2016.

U postupku, prema izvještaju o radu, utvrđeno je daje Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 3 (tri),

- da je blagovremeno zaprimljena 3 (tri) ponude,

- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

- da je ponuda ponuđača AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo prihvatljiva.

Ponude koje nisu prihvatljive za ugovorni organ su ponude ponuđača:

1. „ REMEX " d.o.o. Tuzla, jer ponuđač u dostavljenoj ponudi nije izvršio numeri sanje stranica u skladu sa tačkom 8. podtačka 8.1.4. tenderske dokumentacije, odnosno ponuđač je propustio numeri sati stranice na kojima je ovjera dokumenata.

2. „ GR AND AUTOMOTIVE " d.o.o. Sarajevo, iz razloga što je Komisija uvidom u izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije sa Portala javnih nabavki BiH uočila da ponuđač „ GRAND AUTOMOTIVE " d.o.o. Sarajevo nije evidentiran kao ponuđač koji je preuzeo tendersku dokumentaciju, na način propisan članom 2. Uputstva o dopunama Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki i informacionom sistemu E-nabavke, već je došao do iste na neki drugi način, nepoznat ugovornom organu. Komisija je konstatovala da, ukoliko bi ponuda ovog ponuđača bila prihvaćena i ukoliko bi ista bila ocijenjena kao najpovoljnija u postupku nabavke, ugovorni organ ne bi bio u mogućnosti okončati postupak nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, te ne bi mogao objaviti obavještenje o dodjeli ugovora niti dostaviti izvještaj u postupku nabavke broj: 160-1-1-157-3-70/16 od 26.08.2016. godine.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice daje Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjee ponude, shodno kriteriju iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je, primjenjujući kriterij „najniža cijena", Komisija izvršila ocjenu prihvatljive ponude odnosno utvrdila rang listu prihvatljive ponude / ponuđača kako slijedi:

1. „ AC QUATTRO " d.o.o. Sarajevo, sa ukupnom cijenom ponude od 25.000,00 KM bez uracunatog PDV-a

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama i Pravilnika o postupku nabavke broj: PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: