PVC i PE cijevi

Datum objave: 16.06.2021. 08:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.06.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

925-1-1-30-5-5/21Broj obavještenja o nabavci 925-1-1-30-3-4/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO KOMUNANLNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA"D.O.O. SANSKI
MOST
IDB/JIB 4263417280001
Kontakt osoba Almira Šupuk, Mušić Ejub
Adresa Meše selimovića bb
Poštanski broj 79260 Sanski Most (bhp sa)
Općina/Grad Sanski Most
Telefon (037) 685-067
Faks (037) 685-067
Elektronska pošta vik.s.most@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Sanski Most

I 2.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o nabavci PVC i PE cijevi

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivna nabavka PVC i PE cijevi

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44163100-1 Cijevi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sanski Most

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 TOPLOTA DOO 4218087680002 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

90886,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

90886,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

9.6.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

90886,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

141008,20

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
925-1-1-30-5-5/21
PODIJELI: