Računari i računarska oprema za potrebe Gradske uprave Doboj u 2019.

Datum objave: 07.03.2019. 13:57 / Izvor: Akta.ba, 05.03.2019.

GRAD DOBOJ

Broj: 02-404-1- 161/19.

Datum: 05.03.2019

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), na preporuku Komisije za javne nabavke broj: 17/19 od 01.03.2019. u postupku javne nabavke - „Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Gradske uprave Doboj u 2019." zamjenik gradonačelnika je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke broj: 17/19 od 01.03.2019. i ugovor za javnu nabavku - „Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Gradske uprave Doboj u 2019." dodjeljuje se ponuđaču „King" d.o.o. Doboj iz Doboja, Ponuda broj: PO-007/19 od 28.2.2019. za ponuđenu cijenu od 29.997,00 KM bez PDV - a.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču u skladu sa članom 98. stav (2) tačka c) računajući od dana od kada je ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnije ponude.

 

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke dostaviti dokaze tražene tenderskom dokumentacijom.

 

Član 3.

Ova odluka objaviće se na web-stranici gradske uprave Doboj www.doboj.gov.ba istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 02/404-1- 115/19 od 08.02.2019. Javna nabavka je provedena otvorenim postupkom.

Obavještenje o nabavci broj: 103-1-1-18-3-40/19 objavljeno je na Portalu javnih nabavki BiH dana 13.2.2019, a sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „Sl. glasniku BiH".

Tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki BiH preuzeli su sljedeći ponuđači: „Ekapija"d.o.o, Printex, BBS Europe, ALF-OM, Prointer ITSS d.o.o., „King" d.o.o., Veleton d.o.o., „Fastlink" d.o.o. Doboj, Robert s Plus d.o.o. Smart computer, Lanaco d.o.o, „Amplitudo"d.o.o, TUR „Euroton"Novi Grad,"Ibusiness" d.o.o,"Doper - tech","Simel"d.o.o,"Asbis"d.o.o,"Protim" d.o.o. Sarajevo,"Fractal"d.o.o,"Mmscode"d.o.o,PR „Media market",Javno preduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d, „Ahmetspahić petrol","Rebus"d.o.o,"Imel"d.o.o,"Asporail"d.o.o,"Inter-com"d.o.o. Zenica, Udruženje za borbu protiv korupcije „Transparency international" u BiH,"Ocean"d.o.o,"Merolla"d.o.o. Doboj,"Primaprom"d.o.o,"Elur"d.o.o.           Kiseljak,"Sony   &                Computers"d.o.o.

Bijeljina,"Facit"d.o.o,"BMG elektronic"i Digitarija d.o.o. Društvo za zajetovanje i usluge u informatici.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 02-022-1609/17 od 27.7.2017. Za predmetnu nabavku , tenderskom dokumentacijom predviđena je „E aukcija". S obzirom da je pristigla samo jedna ponuda „E aukcija" se nije mogla zakazati.

Komisija za javne nabavke dostavila je Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 17/19 od 01.03.2019. i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike kojima je utvrđeno sljedeće:

da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 („King" d.o.o. Doboj )

da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda;

da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

da je ponuda ponuđača "King" d.o.o. Doboj, prihvatljiva.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, ponuđača „King" d.o.o. Doboj nesporno je da izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog: Najniže cijene:

 

Naziv / ime ponuđača

Ukupna cijena ponude (sa PDV- om)

1

„King" d.o.o. Doboj

35.096,49 KM

     

 

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema oodluke. Žalba se podnosi putem ugovornog organa i dostavlja u pisanoj formi u tri primjerka.

 

Zamjenik gradonačelnika

Boris Jerinić ,s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: