Računarska oprema

Datum objave: 28.06.2019. 11:08 / Izvor: Akta.ba, 27.06.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

JU'Djeca Sarajeva"

 

Broj: 07-01-592/19

Sarajevo, 20.06.2019.godine

 

Na osnovu člana 64 stav (1) i člana 70. stav 1.,2., 3. i 6.Zakona o javnim nabavkama Bosne š Hercegovine ("Službeni glasnik BiH",broj 39/14), na preporuku Komisije za javne nabavke br. 07-01-561/1/19 od 20.06.2019.godine , v.d direktora Javne ustanove "Djeca Sarajeva" donosi

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

I

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke br:07-01-561/1/19 od 20.06.2019.godine i okvirni sporazum za javnu nabavku JN 15/19 ROBA - NABAVKA I ISPORUKA RAČUNARSKE OPREME za 2019.godinu,dodijeljuje se ponuđaču Fixit d.o.o. za ponuđenu cijenu od 33.170,50 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču u okviru sprovedenog postupka nabavke.

II

Ugovor o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču, po protoku roka od 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru.

III

Ova Odluka objaviti će se na web stranici iudiecas@qov.ba. istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71 stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

V

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Služba nabavke, distribucije i održavanja.

 

Obrazloženje:

Postupak javne nabavke pokretnut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke br.07-01-488/19 od 29.05.2019.godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 34.188,03 KM.

Obavijest o javnoj nabavci objavljena je na Portalu javnih nabavki br:702-7-1-111-8-35/19. Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom 07-01-497/19 od 29.05.2019.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Zapisnik o ocjeni ponuda br: 07-01-561/19 od 20.06.2019.godine koji se smatra Izvještajem o radu Komisije i preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke JN 15/19 -NABA VKA I ISPORUKA RAČUNARSKE OPREME za 2019.godinu

Utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće: -da je broj prispjelih ponuda 1 (JEDNA) i to ponuda: 1.Fixit d.o.o..

-da je prispjela ponuda blagovremena.

Formalno-pravno ispravna ponuda je ponuda ponuđača : 1. Fixit d.o.o.

Naziv/ime ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

Fixitd.o.o.

33.170,50 KM

 

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog organa nije našla razloge nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavku, te da je Komisija pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, neosporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog prihvatljivosti ponude i ponuđene cijene.

Naziv/ime ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

Fixit d.o.o.

33.170,50 KM


Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu. Izabrani ponuđač:   

Naziv/ime ponuđača

Fixit d.o.o.

Adresa

Zaima Šarca br. 34

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

33.170,50 KM

Ukupna cijena ponude sa PDV-om

38.809,49 KM

 


POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema iste.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: