Računarska oprema

Datum objave: 16.07.2020. 12:48 / Izvor: Akta.ba, 03.07.2020.

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA ISTOČNA ILIDŽA

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 01-404-219/20

Datum: 03.07.2020. godine

 

Na osnovu člana 64. stav I. tačka b) i člana 70. stav 13. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl. glasnik BiH", 39/14) (Zakon), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ("Sl. glasnik BiH", 90/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma opštine Istočna Ilidža broj 01-023-14/15 od 03.02.2015. godine, člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glaspik PC" broj 97/16), člana 53. Statuta opštine Istočna Ilidža ("Službene novine grada Istočno Sarajevo" broj 13/05, 32/07, 13/08 i 5/12) kao i Zapisnika Кomisije broj 01-404-218/20 od 03.07.2020. godime, Načelnik opštine Istočna Ilidža d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku broj 8-RO-42/20

 

Ugovor za javnu nabavku koja se odiosI na nabavku računarske opreme, JRJN 30213000-5 - personalni računari, dodjeljuje se ponuđaču „K-INEL“ d.o.o. Istočno Sarajevo.

 

II

Izbor najpovoljnijeg ponuđača iavedenog predmeta nabavke je izvršen postupkom direktiog sporazma u skladu sa člamom 90. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14).

 

III

Sva prava i obaveze između izabranog ponuđača „К-INEL“ d.o.o. Istočno Sarajevo i opštine Istočna Ilidža će ss regulisati posebnim Ugovorom.

 

IV

Ova odluka će se objaviti na veb-stranici opštins Istočna Ilidža, istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u sКladu sa članom 70. stav 6 Zakona.

 

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

11ostupak javie nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka broj 01-404-191/20 od 18.06.2020. godine, kojom je i imenovana Кomisija za provođelje postupka.Javna nabavka je provedeia putem direktnog sporazuma, na osnovu procjenjene vrijednosti od 4.250,00 КM bez PDV-a.Pismeni zahtjev za dostavu ponude broj 01-404-192/20 od 18.06.2020. godine, je upućen ponuđaču „К-INEL“ d.o.o. Istočno Sarajevo, na koji je ponuđač odgovorio pismenom ponudom - prijedlogom cijene broj 01-404-204/20 od 23.06.2020, godine.Prijedlog cijene ponuđača „К-IIEL“ d.o.o. Istočno Sarajevo iznosi 4.273,00 КM bez PDV-a.Ukupna vrnjednost ponude iznosi 4.999,41 КM sa uračunatim PDV-om.Način plaćanja: u roku od 15 (petnaest) dana od dama isporuke robe.Rok isporuke: 5 (pet) dana od dana potpisivanja Ugovora.Rok trajanja ugovora: 90 dana od dana potpisivanja Ugovora.Кomisija je jednoglasno donijela odluku da prihvati ponudu ponuđača „К-INEL“ d.o.o. Istočno Sarajevo u vrijednosti od 4.999,41 КM sa uračunatim PDV-om i predložila Zapisnikom broj 01-404-218/20 od 03.07.2020. godine da se sa ponuđačem potpiše Ugovor za izvršenje navedsnog predmeta nabavke.

Na osnovu svega mavedenog je odlučeno kao u dispozitivu ovs Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: