Računarska oprema

Datum objave: 11.11.2020. 08:56 / Izvor: Akta.ba, 05.11.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA

 

Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (..Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 5/08). a u vezi s članom 64. stav (1) tačka b) i članom 70. stav (1). (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama (..Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 39/14). te preporuke Komisije za javne nabavke u Zapisniku o ocjeni ponuda broj: 03/5-45- 11999-17/20 od 03.11.2020. godine. Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana

05.11.2020. godine, donosi

 

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke za predmet ugovora ..Nabavka računarske opreme" i dodjeljuje se ugovor prvorangiranom ponuđaču "Printex" d.o.o. Sarajevo, za konačnu cijenu nakon e-aukcije u iznosu od 8.463.40 KM bez PDV-a. odnosno 9.902.18 KM sa PDV-om.

 

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke i objavit će se na vveb-stranici www.vladausk.ba.

 

Obrazloženje

Na osnovu Posebne Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-2159/2020 od 17.09.2020. godine. Ured za zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona je. u ime ugovornog organa Vlade Unsko-sanskog kantona objavio na Portalu javnih nabavki Obavještenje o nabavci, broj: 928-7-1-59-3-12/20 od 24.09.2020. godine i Ispravku Obavještenje o nabavci 928-7-1-59-8-21/20 dana 08.10.2020. godine, za predmet ugovora ..Nabavka računarske opreme" putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Po isteku roka za podnošenja ponuda (23.10.2020. godine do 12.00 sati) evidentirano je da su blagovremeno zaprimljene četiri ponude, i to:

 

Broj protokola

Naziv/ime ponuđača (šifra)

Datum i sat prijema

03/5-45-11999-10/20

"Printex" d.o.o. Sarajevo

22.10.2020 .godine (11:17)

03/5-45-11999-11/20

PR "Smart Computer" Prijedor

23.10.2020.godine (09:20)

03/5-45-11999-12/20

PD "Media Market" Prijedor

23.10.2020.godine (09:50)

03/5-45-11999-13/20

"RED Computers" d.o.o. Bihać

23.10.2020.godine( 10:56)

 

Neblagovremeno pristiglih ponuda do javnog otvaranja u ovom postupku nije bilo. Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinsku provjeru sadržaja i validnosti dokumentacije. Komisija je utvrdila da su zaprimljene četiri ponude od kojih ponude ponuđača PR Media Market" Prijedor i R.E.D. COMPUTERS d.o.o. Bihać nisu formalno  pravno ispravne i ne ispunjavaju tehničke zahtjeve ugovornog organa te ne mogu biti predmet vrednovanja.

Uvidom u ponudu ponuđača PR Media Магket Prijedor Komisija je konstatovala da je Ponuda formalno pravno neispravna. Naime, navedeni ponuđač je dostavio Potvrdu banke, međutim iz iste se ne vidi daje isti i određen kao "glavni račun". Napominjemo, daje tačkom 3.2. pod d) ponuđač je bio u obavezi da dostavi potvrdu banake u kojoj ponuđač ima otvoren transakcijski račun koji je određen kao ..glavni”, na kojoj će obavezno biti navedeno da je isti određen kao ..glavni račun", te da nije bio blokiran u posljednjih šest (6) mjeseci.

Ponuđač "RED Computers" d.o.o. Bihać je dostavio kopiju Aktuelnog izvoda iz sudskog registra koja sadrži ukupno 5 stranice, te koja je ovjerena od strane nadležnog organa ali na pečatu ovjere nije naveden broj stranica. Zatim, tačkom 4.8. Tenderske dokumentacije je utvrđeno između ostalog. ..Original i sve kopije ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti Čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Sve stranice ponude trebaju biti parafirane ili potpisane od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponuđača". Uvidom u ponudu ponuđača, komisija je konstatovala da isti nije uvezao ponudu, niti je označio stranice iste.

Komisija je nakon provjere kvalifikacija ponuđača za predmetnu javnu nabavku, sačinila spisak kvalifikovanih ponuđača sa ponuđenom početnom cijenom, te zakazala e- aukcije u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (..Službeni glasnik BiH". broj: 66/16). E-aukcija je održana (29.10.2020. godine sa početkom u 12:00 sati), te je pomoću automatskih metoda ocjenjivanja u informacionom sistemu e-Nabavke automatski izvršeno rangiranje ponuđača.na osnovu koga je redoslijed-rang lista prihvatljivih ponuda - ponuđača slijedeća:

 

R/B

Naziv/ime ponuđača

Konačna cijena ponude bez PDV-a

1.

"Printex" d.o.o. Sarajevo

8.463.40 KM

2.

PR "Smart Computer" Prijedor

10.530.00 KM

Cijeneći navedeno, ugovorni organ donosi Odluku kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti pismena žalba Vladi Unsko-sanskog kantona, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema iste.

 

Broj: 03-017-2329/2020

Bihać. 05.11.2020. godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: