Računarska oprema

Datum objave: 11.11.2020. 15:48 / Izvor: Akta.ba, 10.11.2020.

Broj: 12- G- 3866/20

Dana, 10.11.2020.godine


Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH br. 39/14) i člana 14.stav 3. Pravilnika o javnim nabavkama Gradske uprave Banja Luka (Službeni glasnik grada Banja Luka broj 34/19), Gradonačelnik Banjaluke donosi sljedeću


ODLUKU


I
Prihvata se prijedlog Komisije za javnu nabavku „Nabavka računarske opreme'', broj javne nabavke 20-404-280/20.
II
Utvrđuje se da su ponude ponuđača: ELUR“ d.o.o. Kiseljak, „EMADO“ d.o.o. Sarajevo i „ALF-OM“ d.o.o. Banja Luka, ispunile uslove za kvalifikaciju i da su prihvatljive je za ugovorni organ.
III
„ALF-OM“ d.o.o. Banja Luka, bira se kao najpovoljniji ponuđač, jer je ponudio najnižu cijenu ponude u iznosu od 65.483,20 KM sa PDV-om.
IV
Ugovorni organ zaključiće ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem, pod uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji. Prije zaključenja ugovora, najpovoljniji ponuđač iz tačke III ove odluke je dužan, u roku od 10 dana od dana prijema obavještenja o izboru, ugovornom organu dostaviti dokumente kojima dokazuje svoju ličnu sposobnost, ekonomskog i finansijskog stanja, ovi dokumenti su navedeni u članu 45. stav (2) i članu 47. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14). Najpovoljniji ponuđač je dužan dostaviti originale ili ovjerene fotokopije navedenih dokumenata, s tim što ovi dokumenti ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana podnošenja ponude.


O b r a z l o ženj e
Odlukom Gradonačelnika broj 12-G-3118/20 od 15.09.2020. godine, pokrenut je postupak javne nabavke „Nabavka računarske opreme“. Rješenjem Gradonačelnika broj 12- G-3119/20 od 15.09.2020. godine, imenovana je Komisija za javnu nabavku.
   
Komisija za predmetnu javnu nabavku, provela je otvoreni postupak, broj 20-404- 280/20. Obavještenje o nabavci je objavljeno u Službenom glasniku BiH, broj 61. od 02.10.2020. godine. Obavještenje o nabavci je objavljeno na portalu javnih nabavki dana 30.09.2020. godine pod brojem 320-1-1-319-3-254/20. Procijenjena vrijednost javne nabavke navedena u zahtjevu za javnu nabavku Odsjeka za informatiku iznosi 58.000,00 KM bez PDV-a. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena. Predviđena je e-aukcija.
Pozivom za podnošenje ponude je traženo da ponuđači dostave sljedeće dokaze :
a) popunjen obrazac za ponudu - naziv i sjedište ponuđača, a za grupu ponuđača podatke o svakom članu grupe ponuđača, kao i jasno određenje člana grupe koji je ovlašćeni predstavnik grupe ponuđača za učešće u postupku javne nabavke, za komunikaciju i za zaključivanje ugovora,
b) izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tač.a) do d) Zakona (potpisana
od strane ponuđača i ovjerena od strane nadležnog organa – opštinski /
gradski organ uprave ili notar),
v) dokazi predviđeni članom 46. ZJN-a (ovjerena fotokopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra/rješenja, ne starijeg od 6 mjeseci),
g) izjavu i obične kopije dokumenata kojima ponuđač dokazuje ispunjenost uslova iz člana 47. st. (1) tač. od a) do d) i (4) Zakona (potpisana od strane lica ovlaštenog za zastupanje ponuđača i ovjerena pečatom ponuđača),
d) dokazi tehničke i profesionalne sposobnosti u postupku nabavke roba, u skladu s članom 49. ZJN-a (spisak izvršenih ugovora uz potvrdu o njihovoj realizaciji, spisak kvalifikacione strukture zaposlenih i spisak svih zaposlenih radnika ponuđača, ovjeren od strane organa nadležnog za kontrolu uplate doprinosa ),
đ) potpisan i ovjeren primjerak izjave u vezi člana 52. stav (2) ZJN-a (potpisana od strane ponuđača i ovjerena od strane nadležnog organa – opštinski / gradski organ uprave ili notar),
e) popunjen, potpisan i ovjeren pečatom ponuđača Obrazac za cijenu ponude,
ž) potpisani i ovjereni pečatom ponuđača Opšti i posebni uslovi za zaključivanje ugovora,
z) potpisana i ovjerena pečatom ponuđača Tehnička specifikacija,
i) datum ponude, potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača,
j) spisak povjerljivih informacija,
k) popis dokumenata uz ponudu,
l) dokaz o preferencijalnom tretmanu domaćeg (potvrda nadležne privredne komore o tome da li ponuđači podliježu primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, u ovom postupku javne nabavke) i
lj) punomoć/ovlaštenje za lice koje popunjava gore navedene izjave, ukoliko to lice nije ovlašteno za zastupanje ponuđača,
m) dostavi punu tehničku dokumentaciju (tehničke karakteristike) za svaku stavku iz ponude na jednom od službenih jezika BiH ili engleskom jeziku.
Dana 20.10.2020. godine u 12,40 časova Komisija je izvršila otvaranje ponuda, i tom prilikom konstatovala da su pristigle ponude sledećih ponuđača:

1. „ELUR“ d.o.o. Kiseljak, ukupna cijena ponude iznosi: ..............67.860,00 KM sa PDV-om,
2. „EMADO“ d.o.o. Sarajevo, ukupna cijena ponude iznosi:..............67.368,60 KM sa PDV-om,
3. „ALF-OM“ d.o.o. Banja Luka, ukupna cijena ponude iznosi:...........65.483,20 KM sa PDV-om.
Dana 29.10.2020. godine u 09:00 časova, Komisija je pristupila pregledu i ocjeni ponuda i tom prilikom konstatovala sljedeće:
Ponuda broj 1. „ELUR“ d.o.o. Kiseljak
Ponuda pod rednim brojem 1. od 20.10.2020. godine,koverta sa ponudom ispravno zatvorena i zapečaćena. Ponuđač je ispunio uslove za kvalifikaciju i ponuda je prihvatljiva za ugovorni organ.
Ponuda broj 2. „EMADO“ d.o.o. Sarajevo
Ponuda pod rednim brojem 2. od 20.10.2020. godine, koverta sa ponudom ispravno zatvorena i zapečaćena. Ponuđač je ispunio uslove za kvalifikaciju i ponuda je prihvatljiva za ugovorni organ.
Ponuda broj 3. „ALF-OM“ d.o.o. Banja Luka
Ponuda pod rednim brojem 3. od 20.10.2020. godine, koverta sa ponudom ispravno zatvorena i zapečaćena. Ponuđač je ispunio uslove za kvalifikaciju i ponuda je prihvatljiva za ugovorni organ.
Dakle, komisija konstatuje da su ponude ponuđača: ELUR“ d.o.o. Kiseljak, „EMADO“ d.o.o. Sarajevo i „ALF-OM“ d.o.o. Banja Luka, ispunile uslove za kvalifikaciju i da su prihvatljive je za ugovorni organ.
E-aukcija je zakazana za 03.11.2020. godine, od 13:00 do 13:30 časova. U sistem e-nabavke su unesene vrijednosti ponuda bez PDV-a, i to:
1) „ALF-OM“ d.o.o. Banja Luka, ukupna cijena ponude iznosi...... 55.968,55 KM,
2) „EMADO“ d.o.o. Sarajevo, ukupna cijena ponude iznosi........... 57.580,00 KM,
3) „ELUR“ d.o.o. Kiseljak, ukupna cijena ponude iznosi............... 58.000,00 KM.
Konačna rang lista ponuđača ostala je ista kao pre zakazivanja iste, jer ponuđači nisu putem e-aukcije podnosili nove cijene.
Računsku kontrolu izvršio je stručni član komisije i konstatovao da nema računske greške.
 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u pisanoj formi Kancelariji za razmatranje žalbi, Filijala u Banjaluci. Žalba se podnosi putem ugovornog organa – Gradonačelnika, Odsjeka za javne nabavke u roku od 10 dana od dana prijema obavještenja o izboru. Žalba se podnosi u 3 primjerka, direktno na protokol ugovornog organa u kancelariju 14 Gradske uprave Grada Banjaluka ili preporučenom pošiljkom.

 


G R A DO NA Č E L N I K
Mr Igor Radojičić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: