Računarska oprema

Datum objave: 07.10.2016. 12:02 / Izvor: Akta.ba, 23.09.2016.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA

Broj:08/2-14-14-1155/16

Sarajevo, 23.09.2016. godine

 

Na osnovu člana 64 stav 1., člana 70.st.1, 3.i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 4. stav 2. i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma, broj: 01-14-14-604/15 od 24.4.2015. godine, Federalna ministrica okoliša i turizma donosi

 

O D LU K U

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

I

Prihvata se preporuka Sektora za pravne, finansijske i opće poslove da se za nabavku i isporuku računarske opreme za potrebe Federalnog ministarstva okoliša i turizma dodjeljuje ponuđaču MMCC doo Sarajevo, ponuda broj: 152-3/16 od 19.09.2016. godine, za ponuđenu cijenu od 5.981,00 KM bez PDV-a, a sa uključenim PDV-om vrijednost ponude iznosi 6.997,77 KM.

 

II

Federalna ministrica okoliša i turizma (kao ugovorni organ) će sa navedenim ponuđačem sklopiti ugovor za nabavku i isporuku računarske opreme za potrebe Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Prijedlog ugovora za nabavku i isporuku računarske opreme dostavit će se izabranom ponuđaču u roku od sedam dana, računajući od dana obavijesti o izboru najpovoljnije ponude.

 

III

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Sektor za Pravne, finansijske i opće poslove.

 

IV

Ova odluka će se objaviti na Web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma www.fmoit.gov.ba. a u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču u skladu sa članom 71. stav 2 Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

Postupak Javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke za nabavku i isporuku racunarske opreme za potrebe Federalnog ministarstva okoliša i turizma broj: 08/2-14-14-1155/16 od 14.09.2016. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma, Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 5.981,00 KM.

Pismeni zahtjev za dostavljanje ponude, broj 08/2-14-14-1155/16 od 14.09.2016 upućen je ponuđaču MMCC d.o.o. Sarajevo.

U postupku analize prispjele ponude utvrđeno je da je prispjela jedna ponuda, da je ponuda blagovremeno stigla na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma, i da je prihvatljiva za ugovorni organ,

Iz navedenog razloga odlučeno je kao u dispozitivu .

 

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od pet (5) dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: