Računarska oprema

Datum objave: 23.12.2016. 12:50 / Izvor: Akta.ba, 22.12.2016.

Broj: DPA/03-50-5-2210-6/16

Datum: 16.12.2016.godine.

 

Na osnovu tačke IV stav. 1 Odluke o osnivanju Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini («Službeni glasnik BiH br: 15/02), člana 61.stav (2) i 101. stav (2) Zakona o upravi (Službeni glasnik BiH br: 32/02) i na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon), (Službeni glasnik BiH, broj 39/14). te preporuke Komisije za javne nabavke (u daljem tekstu: Komisija) u Izvještaju o ocjeni ponuda broj DPA 03-50- 5-2210-5 16 od 16.12.2016. godine, v.d. Direktor (u daljem tekstu: Ugovorni organ), donosi:

 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1. Ponuda ponuđača „Commerce Engineering" čija ukupna cijena ponude iznosi 54.931,50 KM. proglašava se najpovoljnijom, te se imenovanom ponuđaču dodjeljuje ugovor za nabavku robe računarske za potrebe Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini KZ BHMAC 20 16. putem konkurentskog postupka objavom obavještenja objavljenog dana 05.12.2016.godinc na Portalu javnih nabavki broj: 1407-7-1-37-3-22/16 u skladu sa predmetnim zapisnikom.

2. Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po isteku roka od 10 (petnaest) dana. računajući od dana kada je ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnije ponude.

3. Ova Odluka objavit će se na web-stranici BHMAC-a. www.bhmac.org, istovremeno s upućivanjem iste ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: DPA/03-50- 5-2210/16 od 02.12.2016.godine. a rješenjem broj DPA/03-50-5-2210-3/16 od 06.12.2016. godine imenovana je Komisija za nabavku robe - računarska oprema za potrebe Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini KZ BHMAC 20 16 (u daljem radu Komisija), koja je provela predmetni postupak. Na javnom otvaranju ponuda koje je održano dana 16.12.2016. godine u prostorijama Ugovornog organa Komisija je konstatovala sljedeće:

Komisija konstatujc da je na osnovu Obavještenja o nabavci koje je objavljeno na Portalu javnih nabavki broj: 1407-7-1-37-3-22/16 od 05.12.2016.godine proveden konkurentski postupak za dostavu ponuda za nabavku robe - računarske opreme za potrebe Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, te je izvršeno javno otvaranje ponuda dana 16.12.2016.godinc u 11.30 sati što je konstatovano Zapisnikom sa otvaranja ponuda broj: DPA/03-50-5-2210-4 16 od 16.12.2016.godine. Dostavljanje Zapisnika sa otvaranja ponuda izvršeno je prema učesniku postupka nabavke u zakonskom roku. Komisija konstatuje sljedeće:

U skladu sa obavještenjem o nabavci, a koje je objavljeno na Portalu javnih nabavki, tendersku dokumentaciju je preuzelo 32 dobavljača.

U skladu sa preciziranim rokom u predmetnoj tenderskoj dokumentaciji, te obavještenjem o nabavci objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 1407-7-1-37-3-22/16 od 05.12.2016.godine do dana 16.12.2016. godine u 11.00 sati na protokolu Ugovornog organa prispjela je sljedeća ponuda:

 

1. Ponuda DPA/03-50-5-2210/16. pod rednim brojem 1. ponuđača „Commerce Engineering" d.o.o. Alajbegovića br. 3. vrijeme prijema 15.12.2016.godine u 11.40 sati:

 

Nakon završetka otvaranja prispjele ponuda. Komisija je nastavila sa radom i pročitala cijenu kako slijedi:

Nabavka robe - Računarska oprema

Broj protokola ugovornog organa

Redni broj koverte

Naziv ponuđača

Omotnica sa ponudom ispravno zatvorena (zapečaćena ili potpisana da ne)

Ukupna cijena ponude sa PDV-om i popustom

Ponuđeni popust

DPA/03-50-5-2210/16

I

 Commerce Engineering Mostar

Da

54.931,50 KM

Ne

 

Komisija je pristupila analizi dokumentacije priložene uz ponudu u smislu provjere njihove validnosti. obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji, odnosno vrednovanju ponude u skladu sa pravilima i procedurama utvrđenim tenderskom dokumentacijom i Zakonom o javnim nabavkama Bili. odnosno pripadajućim podzakonskim aktima. Postupajući po navedenom Komisija je utvrdila sljedeće:

Da je ponuđač u formalno pravnim uslovima zadovolja tražene kriterije iz tenderske dokumentacije. Komisija je pristupila vrednovanju prihvatljive ponude shodno utvrđenom kriteriju: Najniža cijena, te je prihvatljiva ponude ponuđača:

• Ponuda ponuđača „Commercc Engineering" d.o.o Mostar, je prihvatljiva u vrijednosti ponude bez PDV-a 46.950,00 KM. PDV 7.981,50 KM, i vrijednost ponude sa PDV-om 54.931,50 KM.

Shodno utvrđenoj rang listi. Komisija jednoglasno daje preporuku v.d.Direktoru, da donese Odluku o dodjeli ugovora za nabavku robe - računarska oprema, odnosno da da saglasnost na ovaj Izvještaj i na provođenje daljih aktivnosti na realizaciji postupka nabavke u skladu sa odredbama zakona i općih akata ugovornog organa.

 

V.d Direktor je cijeneći navedeno prihvatio preporuku Komisije i donosi Odluku o dodjeli ugovora za nabavku robe računarske opreme, ponuđaču: "Commercc Engineering" Mostar, kao prvoplasiranom čija ukupna cijena ponude iznosi 54.931.50 KM.

 

V.d. Direktor Centra za uklanjanje mina u BiH je cijeneći navedeno, prihvatio preporuku Komisije kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može ce izjaviti žalba Ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (dana) dana od dana prijema ove Odluke shodno članu 101. stav (5) Zakona. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: