Radionički i ručni alat

Datum objave: 20.09.2016. 10:34 / Izvor: Akta.ba, 19.09.2016.

Broj: 03-6092/16

Đurđevik,  19.09.2016. godine

 

Na osnovu člana 89. i člana 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Zapisnika o ocjeni ponuda od 08.09.2016. godine i člana 68. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurdevik. Direktor Zavisnog društva Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Durdevik. donosi:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponudača za javnu nabavku robe Lot 1 - Radionički i ručni alat

 

Nakon provedenog postupka Konkurentskog zahtjeva za nabavku robe: Lot 1 - Radionički i ručni alat Ugovor se dodjeljuje ponudaču "Inter-com" d.o.o. Zenica čija je ponuda ocjenjena kao najuspješnija.

 

OBRAZLOŽENJE

Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku robe: Lot 1 - Radionički i ručni alat broj obavještenja: 350-7-1-429-3-170/16 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana, 12.08.2016. godine. Tendersku dokumentaciju, u skladu sa članorn 55. Stav (1) tačka d) ZJN BiH, sa portala javnih nabavki preuzeli su, a što se vidi iz Izvještaja o preuzimanju Tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki www.ejn.gov.ba:

 

1. "Elektro er komerc" d.o.o. Tuzla,

2. "Inter - com" d.o.o. Zenica,

3. "BBS Europe" d.o.o. Istočno Sarajevo,

4. "Infostrim" d.o.o. Podgorica,

5. "Hegram" d.o.o. Sarajevo,

6. "Mibo komunikacije" d.o.o. Sarajevo.

7.  "Dženex" d.o.o. Lukavac,

8. "Jasmin M" d.o.o. Žepče,

9.  Opšta poljoprivredno proizvodno prometno uslužna zadruga "Bios" p.o. Visoko,

10.  "StarElektro" d.o.o. Tuzla,

11. "Iskra-Tuzla" d.o.o. Tuzla,

12. "Ax-Soling" d.o.o. Grude,

13. "Siming" d.o.o. Jesenice na Dolenjskem,

14. "TBS trade" d.o.o. Živinice,

15. "Centum" d.o.o. Zagreb,

16. "Walker" d.o.o. Banja Luka,

17. "Pero" d.o.o. Zenica.

18. "Siddik" d.o.o. Lukavac.

 

Rok za dostavu ponuda bio je 24.08.2016. godine do 11:00 sati, a javno otvaranje ponuda je zakazano za 24.08.2016. godine u 11:30 sati u prostorijama Rudnika.

Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci svoju ponude su dostavila tri ponuđača i to:

1)  Ponuda sa prijemnim brojem 19-5494/16 od       23.08.2016. godine, Ponudač: "Inter-com" d.o.o. Zenica,

2)  Ponuda sa prijemnim brojem 19-5517/16 od       24.08.2016. godine, Ponudač: "Elektro er komerc" d.o.o. Tuzla,

3)  Ponuda sa prijemnim brojem 19-5529/16 od       24.08.2016. godine, Ponuđač: "StarElektro" d.o.o. Tuzla.

 

Javno otvaranje ponuda je dana 24.08.2016. godine u 11:30 sati izvršila Komisija za provodenje postupka javne nabavke imenovana Rješenjem direktora broj: 03-5290/16 od 11.08.2016. godine

Javno otvaranje ponuda izvršeno je u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama i sačinjen je Zapisnik o otvaranju ponuda. Javnom otvaranju ponuda prisustvovao je predstavnik ponudača, a njegovo ime je navedeno u Zapisniku sa otvaranja ponuda. Zapisnik da javnog otvaranja ponuda je istog dana dostavljen ponudačima.

 

Tabela (analitički prikaz traženih i dostavljenili dokumenata za kvalifikaciju)

Broj zahtjeva

1

2

3

4

Zahtjev u predmetnom postupku (ćlan 45.-51.ZJN BiH)

Dokaz o registraciji. u skladu sa članom 46. ZJN BiH

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka a) do d) Zakona o javnim nabavkama Bil l ("Službeni glasnik Bill" broj 39/14)

Izjava iz člana 52. stav (2) Zakona o

javnim nabavkama Bil 1 ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14)

Kataloška dokumentacija ili tchnićki opis ponudce robc

Ponuđač 1

"Inter- com" d.o.o. Zenica

Ponuden

(DA/NE)

DA

DA

DA

DA

 

Zadovoljen zahtjev (DA/NE)

DA

DA

DA

DA

Ponudač 2

"Elektro er komerc"

Ponuden

(DA/NE)

DA

DA

DA

DA

d.o.o. Tuzla

Zadovolje n zahtjev (DA/NE)

DA

DA

DA

DA

Ponuđač 3

"StarElektro" d.o.o.

Ponuden

(DA/NE)

DA

DA

DA

DA

 

Tuzla

Zadovoljc n zahtjev (DA/NE)

DA

DA

DA

DA

 

Na zatvorenoj sjednici Komisije za nabavke održanoj dana 07.09.2016. godine u 12:00 sati Komisija je izvršila provjeru kvalifikaciju kandidata/ponudača, te konstatovala da su se ponudači: "Inter-com" d.o.o. Zenica, "Elektro er komerc" d.o.o. Tuzla i "StarElektro" d.o.o. tuzla kvalifikovali za dalji tok javne nabavke robe.

Komisija je istog dana izvršila pregled i ocjenu ponude, odnosno utvrdivanje prihvatljivosti ponuda kvalifikovanih ponudača i utvrdila da su ponude ponudača "Inter-com" d.o.o. Zenica, "Elektro er komerc" d.o.o. Tuzla i "StarElektro" d.o.o. Tuzla prihvatljive jer potpuno udovoljavaju svim traženim uslovima iz Tenderske dokumentacije i Obavještenja o nabavci.

 

Komisija je zatim izvršila analizu prihvatljive ponude prema kriteriju Najniža cijena, te konstatuje sljedeće:

Ponuda koja je ocijenjena kao najuspješnija je ponuda ponuđača koji je ponudio najnižu cijenu:

 

1. "Inter-com" d.o.o. Zenica sa sijedećim elementima ponude:

-  ponuđena cijena: 8.319,96 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 9.734,35 KM sa uračunatih 17% PDV-a na paritetu DDP krajnje odredište - RMU "Đurdevik",

-  uslovi i rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja, odnosno isporuke robe,

-  rok isporuke robe: 15 dana od dana zaključenja Ugovora,

-  opcija ponude: 60 dana.

 

Redoslijed ostalih ponudača:

2. "StarElektro" d.o.o. Tuzla sa sljedećim elementima ponude:

- ponuđena cijena: 10.297,85 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 12.048,48 KM sa uračunatih 17% PDV-a na paritetu DDP krajnje odredište - RMU "Đurđevik".

- uslovi i rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja, odnosno isporuke robe,

-  rok isporuke robe: 15 dana od dana zaključenja Ugovora,

- opcija ponude: 60 dana.

 

3. "Elektro er komerc" d.o.o. Tuzla sa sljedećim elementima ponude:

-  ponuđena cijena: 10.834,64 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 12.676,52 KM sa uračunatih 17% PDV-a na paritetu DDP krajnje odredište - RMU "Đurđevik",

-  uslovi i rok plaćanja: 30 dana od dana fakturisanja, odnosno isporuke robe,

-  rok isporuke robe: 15 dana od dana zaključenja Ugovora,

-  opcija ponude: 60 dana.

 

Pravo žalbe

Ponudač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka izbora najpovoljnije ponude, odnosno dodjele Ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, ima pravo izjaviti žalbu na postupak. na način i u rokovima utvrdenim u članu 99. i 101. stav (5) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Žalba se izjavljuje Ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u pismenoj formi i u roku 5 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudača.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: