Radni sto sa škripom za potrebe Policije Brčko distrikta BiH

Datum objave: 20.11.2020. 12:44 / Izvor: Akta.ba, 19.11.2020.

Broj predmeta: 13-001689/20

Broj akta: 01.1-1141SM-0039/20

Datum, 6.11.2020. godine

Mjesto, Brčko

 

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», brojevi: 22/18 - prečišćeni tekst, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19), u skladu s članom 25. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 13-001689/20 od 26.10.2020. godine, Preporuke Komisije za javne nabavke broj: 13-001689/20 od 30.10.2020. godine i Mišljenja Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH broj:M-1040/20 od 5.11.2020. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH d o n o s i

 

ODLUKU 

O IZBORU NAJPOVOLjNIJIH PONUĐAČA

 

Član 1.

(1) U provedenom otvorenom postupku s međunarodnom objavom za nabavku namještaja za potrebe Vlade i institucija Brčko distrikta BiH - lotovi 1-12, izabrani su najpovoljniji ponuđači kojima se dodjeljuje ugovor no pojedinim lotovima.

 

a) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1 je „DERBY TRADE“ d.o.o. Brčko.

Lot 1 - Nabavka namještaja za potrebe Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 18.677,88 KM.

 

b) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 2,3,7,8,10,11 i 12 je „HAFELE BH“ d.o.o. Gračanica.

Lot 2 - Nabavka namještaja za potrebe JU Prve osnovne škole Brčko

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 39.984,75 KM.

 

Lot 3 - Nabavka namještaja za potrebe JU Četvrte osnovne škole Brčko 

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi   748,80 KM.

 

Lot 7 - Nabavka radnog stola sa škripom za potrebe Policije Brčko distrikta BiH

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 1.199,25 KM.

 

Lot 8 - Nabavka kancelarijskih stolica za potrebe Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 1.989,00 KM.

 

Lot 10 - Nabavka opreme za čajnu kuhinju zgradi Vatrogasnog doma u Brčkom za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost, Pododjeljenja za zaštitu i spašavanje 

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 1.807,65 KM.

 

Lot 11 - Nabavka fotelje za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost, Pododjeljenja za zaštitu i spašavanje

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 583,83 KM.

Lot 12 - Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost, Pododjeljenja za izdavanje dozvola i ovlaštenja u građevinarstvu

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 4.668,30 KM. 

 

c) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 4, 5 i 6 je ,,INTER-COM“ d.o.o. Zenica.

Lot 4 - Nabavka namještaja za potrebe JU Petnaeste osnovne škole Brčko 

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi   4.914,00 KM.

 

Lot 5 - Nabavka konferencijskih fotelja za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 3.978,00 KM.

 

Lot 6 - Nabavka namještaja za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 4.633,20 KM.

 

 

Obrazloženje

Komisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda konstatovala da su dostavljene četiri ponude, ponuđača: „Hafele VN“ d.o.o. Gračanica, „Sini Impex“ d.o.o. Bijeljina, ,,Inter-Com“ d.o.o. Zenica i „Derby Trade“ d.o.o. Brčko. Sastavni dio odluke čini zapisnik sa otvaranja ponuda i izvještaj o toku i završetku e-aukcije. Komisija je izvršila analizu dostavljenih ponuda u pogledu prihvatljivosti prema obliku, sadržaju i potpunosti, te u pogledu načina pripreme i dostave ponuda i ustanovila da su ponude prihvatljive. Ponuđači su ocijenjeni kvalifikovanim. U pogledu prihvatljivosti ponuda i usaglašenosti sa tehničkim specifikacijama, utvrđeno je da je u specifikaciji na lotu 9, zahtijevano da svi ponuđači uz tehničku specifikaciju, moraju dostaviti dokaz o atestu proizvođača da je stolica izrađena u skladu sa standardima sigurnosti, stabilnosti i čvrstoće EH 1335 ili ekvivalent. Svi ponuđači koji su dostavili ponude za Lot 9 su dostavili i certifikate koji su analizirani, te je navedeno da je ponuđač „Hafele VN“ d.o.o. Gračanica dostavio certifikate za obje stolice (sudijske i daktilografske). Dostavljeni certifikat za sudijsku fotelju potvrđuje da ponuđena stolica odgovara traženom standardu EH 1335, međutim, dostupne informacije na internetu za stolicu EXAGONUS ASYNCRO, za koju je izdan certifikat, potvrđuju da ova stolica nikako ne zadovoljava karakteristike koje su tražene u specifikaciji, niti u pogledu izrade niti no dimenzijama. Informacije sa interneta govore da je ponuđena stolica izrađena od dva dijela u kombinaciji drveta i plastike, a specifikacijom je zahtijevano dostavljanje stolice kojoj osnova predstavlja bukov otpresak iz jednog djela. Dimenzije i sastav ponuđene stolice više odgovaraju opisu koji je specifikacijom tražen za daktilografsku stolicu. S druge strane, dostavljeni certifikat za daktilografsku stolicu, nikako ne zadovoljava tražene karakteristike navedene u specifikaciji. Model stolice koji je naveden u certifiktu „Four cast 2 counter" , prema dostupnim informacijama sa interneta odnosi se na barsku stolicu, što je no mišljenju člana komisije neprihvatljivo. I pored toga izvršen je detaljan pregled stavki iz certifikata i time su se potvrdile navedfene sumnje. Radi se o barskoj stolici koja ne udovoljava traženom standardu EH 1335 i on se u dostavljenom certifikatu i ne spominje. Stavka dostavljenog certifikata 4.3.2 - Okretne stolice označena je oznakom N/A što znači da se ne radi o okretnoj stolici nego fiksnoj, što ponuđenu stolicu odmah diskvalifikuje iz dalje analize. Ponuđač „Hafele VN“ d.o.o. Gračanica je ocijenjen kao nekvalifikovan.

Ponuđač „Derby Trade" d.o.o. Brčko je dostavio samo jedan certifikat, no mišljenju članova komisije koji su vršili analizu certifikata, za obje tražene stolice (fotelje) jer se u certifikatu navode modeli stolica Manager i Manager Extra, (ista stolica sa niskim i visokim naslonom), koji potvrđuje da je ponuđena stolica odgovara traženom standardu EH 1335. Ako je to tako, za članove komisije je odmah neprihvatljivo, jer nije naveden isti opis za stolice i fotelje koje su zahtijevane. Međutim, da bi se dodatno potvrdilo da ponuđene 

stolice ne mogu zadovoljiti tražene karakteristike u pogledu dimenziJa, istaknuto je da ponuđena stolica djelimično zadovoljava zahtijevane dimenzije tražene za daktilografsku stolicu, ali nikako za sudijsku fotelju, koja bi trebala biti šira i viša od ponuđene stolice. S druge strane, prema informacijama sa interneta, podloga ponuđene stolice je izrađena od uslojene furnirske ploče a zahtijevano je dostavljanje fotelje kojoj osnova predstavlja bukov otpresak iz jednog djela. Zbog svega navedenog, ponuđač „Derby Trade“ d.o.o. Brčko je ocijenjen nekvalifikovanim.

 

Ponuđač ,,Inter-Com“ d.o.o. Zenica je dostavio certifikate za obje stolice (sudijske i daktilografske) koji potvrđuje da ponuđene stolice, odnosno fotelje, odgovaraju traženom standardu EH 1335. Kako je i ponuđač ,,Inter-Com“ d.o.o. Zenica, za traženu sudijsku fotelju ponudio istu stolicu kao i ponuđač „Derbu Trade“ d.o.o. Brčko, Manager A /W (visoki naslon sa detaljima u drvetu), ista je, zbog već navedenih odstupanja u dimenzijama i osnovnom materijalu od kojih je izrađena ocijenjena neprihvatljivom. Druga ponuđena stolica mogla bi udovoljiti zahtjevima koji su traženi za daktilografsku stolicu, ali kako se radi o jednoj ponudi, ista se u cijelosti mora odbiti. Ponuđač ,,Inter-Com“ d.o.o. Zenica je ocijenjen nekvalifikovanim.

 

Iz svega navedenog, vidljivo je nije bilo prihvatljivih ponuda za lot 9.

Izvršena je računska kontrola ponuda i utvrđeno je postojanje računske greške u ponudi ponuđača “Inter-Com” d.o.o. Zenica za lot 2. Ponuđač je dao saglasnost na navedene ispravke.

Komisija je prije provedene e-aukcije razmotrila najpovoljnije ponude sa aspekta mogućnosti da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude te je ustanovila da postoje elementi niske cijene u ponudi „Hafele VN“ d.o.o. Gračanica za lotove 3 i 8, kao i u ponudi „Derby Trade“ d.o.o. Brčko zalot 8.

Oba ponuđača su dostavila pojašnjenja koje je komisija prihvatila.

Nakon što je komisija utvrdila kvalifikovanost ponuđača u skladu sa odredbama tačke 4.16. tenderske dokumentacije, zakazana je e-aukcija, za 23.10.2020.godine za sve lotove osim za lot 9 na kojem nije bilo prihvatljivih ponuda.

 

Ponuđači “Hafele VN” d.o.o. Gračanica (za lotove 2,3,6,7,10 i 12) i “Inter - Com” d.o.o. Zenica (za lotove 2,3,4,5,6,8,9,10 i 12) koji su uz ponudu, priložili potvrdu Vanjsko trgovinske komore BiH, kao dokaz da uživaju preferencijalni tretman domaćeg.

Najpovoljnije ponude su u okviru procijenjene vrijednosti ugovornog organa. Komisija je dostavila preporuku za donošenje odluke o poništenju postupka javne nabavke za lot 9 - Nabavka daktilografskih i sudijskih stolica za potrebe pravosuđa Brčko distrikta BiH, u skladu sa članom 69. stav 2 tačka d) Zakona o javnim nabavkama, jer nijedna od primljenih ponda nije prihvatljiva.

Komisija za nabavke je na osnovu kriterija najniže cijene dostavila preporuku o izboru najpovoljnijih ponuđača no pojedinim lotovima.

 

Član 2.

Postupak je proveden na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13 - 001689/20 od 13.7.2020. godine, Obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki broj: 1157-1-1-411-3-377/20 od 21.7.2020. godine, specifikacije robe u vezi sa Tenderskom dokumentacijom broj: 13-001689/19 i ponuda najpovoljnijih ponuđača.

 

Član 3.

(1) Finansiranje navedene nabavke će se izvršiti iz sljedećih izvora finansiranja:

a) Lot 1 - budžet 2020. godine, organizacioni kod 20040001, ekonomski kod 613400

b) Lot 2 - kapitalni budžet za 2018. godine,organizacioni kod 20050001, ekonomski kod 821300,.

šifra projekta: 8536, naziv projekta:“Nabavka namještaja i opreme za izvođenje nastave“,

- kapitalni budžet za 2019.godine, šifra projekta: 9435, naziv projekta:“Nabavka namještaja za potrebe I OŠ“,

- kapitalni budžet za 2019. godinu,šifra projekta: 10203, naziv projekta: „Nabavka opreme i namještaja,

- kapitalni budžet za 2020. godinu, šifra projekta: 10544, naziv projekta:“Nabavka namještaja za potrebe centralne škole - I OŠ.

c) Lot 3 - budžet 2020. godine, organizacioni kod 20050004, ekonomski kod 613400

- kapitalni budžet za 2020. godinu, organizacioni kod 20050004, ekonomski kod 821300, šifra projekta: 10552, naziv projekta:“Nabavka računarske i druge opreme - IV OUT

d) Lot 4 - budžet 2020. godine, organizacioni kod 20050015, ekonomski kod 613400, kapitalni budžet za 2020. godine, organizacioni kod 20050015, ekonomski kod 821300, šifra projekta: 10575, naziv projekta:“Nabavka namještaja (arhivski ormar) - XV OUT,

e) Lot 5 - budžet 2020. godine, organizacioni kod 21010001,ekonomski kod 613400, pozicija: „Nabavka materijala i sitnog inventara“,

f) Lot 6 - kapitalni budžet za 2020. godine, organizacioni kod 19050001, ekonomski kod 821300, šifra projekta: 10534,

g) Lot 7 - kapitalni budžet za 2020. godine, organizacioni kod 13010001, ekonomski kod 821300, šifra projekta: 10427, pozicija: „Radni sto sa škripom“,

h) Lot8 - budžet 2020. godine, organizacioni kod 22010001, ekonomski kod 613400,

i) Lot 9 - budžet 2020. godine, organizacioni kod 12020001, ekonomski kod 613400 - 1zdaci za materijal i sitan inventar

- kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 12020001, ekonomski kod 821300, šifra projekta: 10391, pozicija: „Nabavka opreme“,

j) Lot 10 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 14010001, ekonomski kod 821300, šifra projekta: 10447,

k) Lot 11 - kapitalni budžet 2018. godine, organizacioni kod 14010001, ekonomski kod 821300,šifra projekta: 8451, 

1) Lot 12 - kapitalni budžet za 2020. godine, organizacioni kod 14020001, ekonomski kod 821300, šifra projekta: 10452.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

 

DOSTAVLjENO:

1. Pododjeljenju za javne nabavke,

2. Gradonačelniku,

3. Odjeljenju za obrazovanje,

4. Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge,

5. Odjeljenju za javnu sigurnost,

5. Odjeljenju za raseljenja lica, izbjeglice i stambena pitanja

7. Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove

8. Pravosudnoj komisiji,

9, Policiji,

10. Arhivi.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: