Radovi izgradnje kanalizacije u Potklečju-zaseok Avdići

Datum objave: 03.09.2021. 09:31 / Izvor: Akta.ba, 13.08.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 

OPĆINA ZAVIDOVIĆI

 

Broj: 02-11-1909/21-AP-7 

Datum: 13.08.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine», broj: 39/14) i člana 39. Statuta općine Zavidovići («Službeni glasnik općine Zavidovići», broj: 5/2008, 5/a/2008 i 11/2019), u predmetu odabira najpovoljnije ponude za dodjelu ugovora o javnoj nabavci radova: ,,Javna nabavka radova izgradnja kanalizacije u Potklečju-zaseok Avdići", Općinski načelnik Zavidovići donosi

 

ODLUKU

 

Prihvata se ponuda GP „Heldovac" d.o.o. Žepče za dodjelu ugovora o javnoj nabavci raaova: ,,Javna nabavka radova izgradnja kanalizacije u Potklečju-zaseok Avdići" sa ukupno ponuđenom cijenom od 4.327,53 KM (četirihiljadetristotinedvadesetsedam i 53/100 konvertibnilnih maraka) sa uračunatim PDV-om, kao najpovoljnija ponuda.

 

OBRAZLOŽENJE

Odlukom Općinskog načelnika broj 02-11-1909/21-AP-3 od 04.08.2021. godine pokrenut je postupak dodjele ugovora o javnoj nabavci radova: ,,Javna nabavka radova izgradnja kanalizacije u Potklečju-zaseok Avdići" putem direktnog sporazuma. Pozivi za dostavu ponuda dostavljeni su ponuđačima:

1.       GTPD „Porobić" d.o.o. Zavidovići

2.       GP „Heldovac" d.o.o. žepče

3.       „Hajdić" d.o.o. Maglaj

4.       „MGV Gradnja" d.o.o. Zavidovići

5.       „IKAN" d.o.o. Zavidovići

6.       „IKAN-S" d.o.o. Zavidovići

7.       „BN Transport" d.o.o. Zavidovići

8.       Obrt „AiA COP1 Zavidovići, vl. Lisičić Amin

 

Na adresu Općine Zavidovići do krajnjeg roka 12.08.2021. godine do 12,00 sati, dostavljene su četiri ponude i to:

1.       Ponuda OR „AiA COP" Zavidovići, vl. Lisičić Amin podnesena 11.08.2021. godine u 09:15 sat

2.       Ponuda privrednog društva „IKAN" d.o.o. Zavidovići podnesena 11.08.2021. godine u 14:45 sati i

3.       Ponuda privrednog društva „Porobić" d.o.o. Zavidovići podnesena 12.08.2021. godine u 10:10 sati

4.       Ponuda privrednog društva GP „Heldovac" d.o.o. Žepče podnesena 12.08.2021. godine u 11:30 sati

Stručna služba općinskog načelnika izvršila je otvaranje ponuda dana 12.08.2021. godine sa početkom u 14,30 sati, u kancelariji 315, treći sprat zgrade organa uprave Općine Zavidovići, o čemu je sačinjen zapisnik sa otvaranja ponuda.

Nakon otvaranja ponuda i utvrđivanja sadržaja utvrđeno je da su ponude: privrednog društva „IKAN" d.o.o. Zavidovići, privrednog društva „Porobić" d.o.o. Zavidovići i privrednog društva GP „Heldovac" d.o.o. Žepče formalno ispravne i tehnički zadovoljavajuće jer sadrže sve priloge tražene pozivom za dostavu ponuda broj 02-11-1909/21-AP-4 od 04.08.2021. godine.

Ponuda OR „AiA COP" Zavidovići, vl. Lisičić Amin nije formalno ispravna i tehnički zadovoljavajuća jer ne sadrži sve priloge tražene pozivom za dostavu ponude broj 02-11-1909/21-AP-4 od 04.08.2021. godine tj. pismena izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama nije ovjerena i nije u potpunosti popunjen obrazac „Popis dokumenata uz ponudu koji čini sastavni dio ponude". Pored toga uočena je i računska greška u ukupnom zbiru cijena po stavkama iz obrasca za cijenu ponude.

Nakon utvrđivanja sadržaja pristupilo se ocjeni zadovoljavajućih ponuda.

Ocjenom zadovoljavajućih ponuda utvrđeno je daje:

1.       Privredno društvo „IKAN" d.o.o. Zavidovići ponudilo cijenu u iznosu 6.925,07 KM sa -uračunatim PDV-om,

 

2.       Privredno društvo „Porobić" d.o.o. Zavidovići ponudilo cijenu u iznosu 6.129,72 KM sa uračunatim PDV-om.

 

3.       Privredno društvo GP „Heldovac" d.o.o. Žepče ponudilo cijenu u iznosu 4.327,53 KM sa uračunatim PDV-om.

 

Na osnovu izvršene ocjene ponuda utvrđeno je da je ponuda privrednog društva GP „Heldovac" d.o.o. Žepče najpovoljnija ponuda za dodjelu ugovora o javnoj nabavci radova: „Javna nabavka radova izgradnja kanalizacije u Potklečju-zaseok Avdići", sa ukupno ponuđenom cijenom od 4.327,53 KM (četirihiljadetristotinedvadesetsedam i 53/100 konvertibilnih maraka) sa uračunatim PDV-om.

Cijeneći pravilnost provednog postupka dodjele ugovora o javnoj nabavci radova: „Javna nabavka radova izgradnja kanalizacije u Potklečju-zaseok Avdići", Općinski načelnik nalazi da je ponuđač privredno društvo GP „Heldovac" d.o.o. Žepče dostavilo najpovoljniju ponudu i da je kvalificirano i registrovano za izvršenje radova predmetne javne nabavke, te je ponudu dostavilo na pravilan način, odnosno na adresu ugovomog organa. Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove Odluke .

 

POUKA OPRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke nije dozvoljeno ulaganje žalbe u skladu sa članom 1O1. Zakona o javnim nabavkama.

 

Dostavljeno:

1. Obrt „AiA COP" Zavidovići, vl. Lisičić Ami

2.       „IKAN" d.o.o. Zavidovići

3.       „Porobić" d.o.o. Zavidovići

4.       GP „Heldovac" d.o.o. Žepče

5.       Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništva,

6.      U spis.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: