Radovi na adaptaciji Doma kulture u Novoj Topoli (II faza)

Datum objave: 14.03.2020. 11:24 / Izvor: Akta.ba, 03.03.2020.

Broj: 02-404-49/20

Datum: 03.03.2020. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14), člana 82. stav (3) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 97/16 i 36/19), člana 15. stav (1) Pravilnika o javnim nabavkma u Gradu Gradiška („Službeni glasnik grada Gradiška", broj 14/19), člana 88. Statuta grada Gradiška („Službeni glasnik opštine Gradiška'1 broj 4/17 i „Službeni glasnik grada Gradiška" broj 5/19) na Preporuku Кomisije za javnu nabavku u postupku javne nabavke radova na adaptaciji Doma kulture u Novoj Topoli (II faza), Gradonačelnik donosi

ODLUКU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I
Prihvata se Preporuka Кomisije za javnu nabavku i ugovor za nabavku radova na adaptaciji Doma kulture u Novoj Topoli (II faza) dodjeljuje se ponuđaču „Beton“ d.o.o., Bosanska 2, Gradiška, ponuda broj 02-02/20 od 28.02.2020. godine za ponuđenu cijenu u iznosu od 607.719,85 КM sa uračunatim PDV-om i ponuđenim rokom plaćanja od 30 (trideset) kalendarskih dana od dana ispostavljanja fakture/privremene situacije/okončane situacije, kao najbolje ocjenjenom ponuđaču.
II
Ponuda ponuđača „Astra plan“ d.o.o. Brčko, broj 02-404-49/20 od 28.02.2020. godine odbacuje se kao neprihvatljiva.
III
Ugovorni organ zaključiće ugovor o nabavci radova sa najpovoljnijim ponuđačem, pod uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji.
Ponuđač iz tačke I ove odluke obavezan je dostaviti Ugovornom organu:
-    dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 45. stav (2) t. a), b), c) i d) Zakona o javnim nabavkama koji ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca od dana dostavljanja ponude, tj. ne smije biti stariji od 02.12.2019. godine,
-    originale ili ovjerene kopije poslovnih bilansa ili izvoda poslovnih bilansa za poslednje tri finansijske godine (2019., 2018. i 2017. godinu).
Rok za dostavljanje dokaza iz prethodnog stava je 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.
IV
Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje načelnik Službe Gradonačelnika.
V
Ova odluka objaviće se na web-stranici ugovornog organa www.aradaradiska.com istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.
Postupak javne nabavke pokrenutje Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 02-404-49/20 od 10.02.2020. godine.
Postupak javne nabavke je proveden putem otvorenog postupka, za koje je objavljeno Obavještenje o nabavci na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba, dana 11.02.2020. godine, pod brojem: 594-1-3-32-3-20/20 i u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 13/20 dana 21.02.2020.godine.
Postupak javne nabavke provela je Кomisija za javnu nabavku imenovana Rješenjem broj: 02-404-49/20 od 10.02.2020. godine.
U toku postupka javne nabavke Кomisija za javnu nabavku je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijumima iz tenderske dokumentacije.
U postupku javne nabavke utvrđeno je sljedeće:
-    da je broj pristiglih ponuda 2 (dva);
-    da su blagovremeno zaprimljene 2 (dvije) ponude;
-    da nije bilo neblagovremenih ponuda;
-    da je broj prihvatljivih ponuda 1 (jedan);
-    da je broj neprihvatljivih ponuda 1 (jedan).
U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je Кomisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijumima iz tenderske dokumentacije.
Ponuda ponuđača „Astra plan" d.o.o. Brčko je ocjenjena kao neprihvatljiva jer je ponuđeni rok plaćanja kraći od minimalno propisanog roka u tenderskoj dokumentaciji. Tačkom 19.2. tenderske dokumentacije propisano je da je minimalni prihvatljivi rok plaćanja za ugovorni organ 30 (trideset) kalendarskih dana od ispopstavljanja fakture/privremene situacije/okončane situacije. Ponuđač „Astra plan“ d.o.o. Brčko je kao rok plaćanja ponudio 7 (sedam) kalendarskih dana od ispopstavljanja fakture/privremene situacije/okončane situacije, a što je za ugovorni organ neprihvatljivo.
Ha osnovu člana 68. stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama ponuda ponuđača „Astra plan“ d.o.o. Brčko odbačena je kao neprihvatljiva.
U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac Ugovornog organa nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Кomisije za javnu nabavku.
Naime, u postupku je ocijenjeno da je Кomisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je utvrđeno da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen no kriterijumu „ekonomski najpovoljnija ponuda", odnosno broju bodova izračunatih na osnovu kriterijuma utvrđenih u obavještenju o nabavci u i tenderskoj dokumentaciji, kako slijedi:

 

Red.br
ponude

Naziv
ponuđača

Cijena
Broj bodova

 

Garantni rok
Broj bodova

Ukupan
broj bodova

1.

„Beton“ d.o.o., Gradiška 

90,00

10,00

100,00

 

Izabrani ponuđač „Beton“ d.o.o. Gradiška je, kako je navedeno ocjenjen s ukupno 100,00 bodova.
Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama, te člana 15. stav (1) Pravilnika o javnim nabavkama u Gradu Gradiška, odlučeno je kao u dispozitivu.
Na osnovu člana 70., stav (6) Zakona o javnim nabavkama ova odluka objaviće se na web-stranici ugovornog organa www.aradaradiska.com.
Na osnovu člana 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ova odluka će se dostaviti ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

POUКA O PRAVNOM LIJEКU:
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.
Žalba se dostavlja u dovoljnom broju primjeraka koji ne može biti manji od 3 (tri).
Žalba se izjavljuje Кancelariji za razmatranje žalbi - filija Banja Luka, putem ugovornog organa.

 

Dostaviti:
1.    Ponuđačima
2.    Administratoru sistema zbog objave
3.    Odjeljenju za finansije
4.    Službi Gradonačelnika
5.    Evidencija
6.    a/a 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: