Radovi na cesti M5, Gromiljak – Blažuj, izgradnja pješačke staze kroz naselje Bilalovac

Datum objave: 19.08.2021. 15:54 / Izvor: Akta.ba, 12.08.2021.

Broj:    01-02.2-6640-7/21

Datum: 12.08.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i Pravilnika o javnim nabavkama JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, i u skladu sa preporukom Komisije za nabavke Uprava d o n o s i

 

ODLUKU

o dodjeli ugovora za nabavku radova: Cesta M5, Gromiljak-Blažuj, izgradnja pješačke staze kroz naselje Bilalovac, ponudaču  “Orman” d.o.o. Kiseljak.

 

I

Na osnovu odluke o pokretanju postupka javne nabavke predtnetnih radova proveden je otvoreni postupak nabavke. Obavještenje o nabavci je objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 15.06.2021. godine. Izvršeno je prikupljanje. otvaranje, analiza i ocjena ponuda. Do utvrđenog roka dostavljeno je 7 (sedam) pornida koje je Komisija na otvorenom sastanku otvorila dana 14.07.2021.godine u 12.30 sati:

1.         JATAGROUP d.o.o. Srebrenik      213.674,82 KM bez PDV-a     249.999,54 KM sa PDV-om

2.         CESTE-COMPANY d.o.o. Kiseljak   214.217,78 KM bez PDV-a    250.634,81 KM sa PDV-om

3.         GRADITELJ SVRATIŠTA Prozor Rama i I-Selimović d.o.o. Cazin   213.304,40 KM bez PDV-a 249.566,15 KMsa PDV-om

4.         ORMAN d.o.o. Kiseljak   191.390,05 KM bez PDV-a           223.926,36 KM sa PDV-om

5.         BUCOMERC d.o.o. Kiseljak  213.596,72 KM bez PDV-a      249.908,16 KM sa PDV-om

6.         DEMUS d.o.o. Sarajevo  217.872,38 KM sa PDV-om   254.910,68 KM bez PDV-a

7.         GRAKOP d.o.o. Kiseljak  177.541,52 KM bez PDV-a 207.723,57 KM sa PDV-om

Anaiizom primljenih ponuda, Komisija je u svom Izvještaju br. 01-02.2-6640-5/21 od 28.07.2021. godine utvrdila da su dostavljene ponude kompletne i da zadovoljavaju kvalifikacione kriterije, te da su se stekli uslovi za održavanje e-aukcije. Zakazana je e aukcija za 03.08.2021. godine i nakon održane e aukcije formirana je rang lista:

1. ORMAN d.o.o. Kiseljak   191.390,05 KM bez PDV-a 223.926,36 KM sa PDV-om

2. BUCOMERC d.o.o. Kiseljak   213.304,40 KM bez PDV-a 249.566,15 KM saPDV-om

3. GRADITELJ SVRATIŠTA Prozor Rama i I-Selimović d.o.o. Cazin  213.596.72 KM bez PDV-a 249.90S.16 KM sa PDV-om

4. JATA GROUP d.o.o. Srebrenik  213.674,82 KM bez PDV-a 249.999.54 KM sa PDV-om

5. DEMUS d.o.o. Sarajevo  217.S72.38 KM bez PDV-a  254.910.68 KM sa PDV-om

Utvrdeno je da је ponudač ..Orman" d.o.o. Kiseljak dostavio najpovoljniju ponudu. za dodjelu ugovora za: Cesta M5. Gromiljak-Kiseljak. prema kriteriju najniža cijena. utvrdenim u tenderskoj dokumentaciji, teje data preporuka Upravi da ugovor dodijeli ponudaču “Orman" d.o.o. Kiseljak.

Ponudač ..Orman" d.o.o. Kiseljak je dužan u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije dosiaviti originale ili ovjerene kopije dokumenta iz člana 45. (stav 2) Zakona o javnim nabavkama. Ukoliko izabrani ponudač ne dostavi traženu dokumentaciji ti odredenom roku. ugovor za javnu nabavku dodijeliće se drugorangiranom ponudaču u skladu sa članom 72. stav 3. Zakona o javnim nabavkama. C'ijeneći navedeno. Uprava donosi odluku kao u dispozitivu

 

II

Po okončanju roka za žalbu. ugovorni organ će pozvati odabranog ponuđača na zaključenje ugovora kojim će se regulisati medusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno nacrtu ugovora datom u tenderskoj dokumentaciji.

 

Pravna pouka:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine. putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu ugovornog organa. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

 

 

https://jpdcfbh.ba/assets/files/OawaR0Feb4-6640-7-21pdf.pdf

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: