Radovi na EEO za potrebe priključenja na području Grada Bihaća i Grada Cazina, za potrebe Podružnice Elektrodistribucija, Bihać

Datum objave: 09.02.2021. 13:39 / Izvor: Akta.ba, 09.02.2021.

Na osnovu članova 25, 70. stav (3) i 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016. godine i broj: SD-18295/18-51/5. od 19.07.2018. godine, članova 15, 73. stav (5) i 74. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO - 5155/15 - 52/5.1. od 26.02.2015. godine i broj: NO-16376/17- 54./4. od 30.05.2017. godine, člana 4. stav (7) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva-Prečišćeni tekst, broj: 06-14208/20 od 29.05.2020. godine, Izvršni direktor za distribuciju, na preporuku Komisije za nabavku, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova

 

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač za nabavku radova - Građevinski i elektromontažni radovi sa isporukom materijala - izvođenje radova na EEO za potrebe priključenja na području Grada Bihaća i Grada Cazina, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija", Bihać, izabran u Otvorenom postupku, broj: OP 59-EDB/2020, je:

„NEXEN" d.o.o. Banja Luka

 

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice „Elektrodistribucija", Bihać da u roku od tri dana a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđačima koji su blagovremeno dostavili ponude i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

 

Član 3.

Obavezuje se ponuđač iz člana 1. ove Odluke da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, dostavi original ili kopije ovjerene kod nadležnog organa dokumenata iz člana 45. stav (2) tačka a), b), c) i d) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Član 4.

Obavezuje se ponuđač iz člana 1. ove Odluke da u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke, dostavi original ili kopiju ovjerenu kod nadležnog organa Ovlaštenja ili Rješenja za obavljanje djelatnosti građenja građevina ili Ovlaštenja ili Rješenja za izvođenje pojedinih dijelova građevine ili Ovlaštenja ili Rješenja za izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini.

 

Obrazloženje

Otvoreni postupak javne nabavke radova, broj: OP 59-EDB/2020 - Građevinski i elektromontažni radovi sa isporukom materijala - izvođenje radova na EEO za potrebe priključenja na području Grada Bihaća i Grada Cazina, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija", Bihać je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke radova, broj: 03-2-63-39619/2020 od 19.12.2020. godine i broj: 03-2-63- 2066/2021 od 19.01.2021. godine. Obavještenje o nabavci o postupku javne nabavke i tenderska dokumentacija su objavljeni na portalu javnih nabavki dana 24.12,2020. godine, pod brojem obavještenja 1421-1-3-227-3-223/20. Tendersku dokumentaciju sa portala Agencije za javne nabavke "e-nabavka" je preuzelo 10 (deset) privrednih subjekata.

Rok za prijem ponuda je bio 22.01,2021. godine do 13:00 sati, a javno otvaranje ponuda je obavljeno 22.01.2021. godine u 14:00 sati.

U krajnjem roku za dostavu ponuda, ponude su dostavili sljedeći ponuđači:

1.,,NEXEN" d.o.o. Banja Luka                      97.680,00 KM (bez PDV-a)

2.Konzorcij: „POWERDIS" d.o.o. Bihać (Lider konzorcija), d.o.o. „ELEKTROVOD" Cazin (Član konzorcija) i DOO „ZUBAN" Bihać (Član konzorcija)    97.979,75 KM (bez PDV-a)

Komisija za nabavku, imenovana Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke radova, broj: 03-2-63- 39619/2020 od 19.12.2020. godine i broj: 03-2-63-2066/2021 od 19.01.2021.godine, izvršila je javno otvaranje, pregled, ocjenu i uspoređivanje blagovremeno primljenih ponuda i utvrdila da ponuda ponuđača NEXEN" d.o.o. Banja Luka zadovoljava sve uslove tenderskog dokumenta i ocijenjena je prihvatljivom, dok ponuda ponuđača Konzorcij: ,,POWERDIS" d.o.o. Bihać (Lider konzorcija), d.o.o. „ELEKTROVOD" Cazin (Član konzorcija) i DOO „ZUBAN" Bihać (Član konzorcija) ne zadovoljava sve uslove tenderskog dokumenta i ocijenjena je neprihvatljivom.

Ponuda ponuđača Konzorcij: ,,POWERDIS" d.o.o. Bihać (Lider konzorcija), d.o.o. „ELEKTROVOD" Cazin (Član konzorcija) i DOO „ZUBAN" Bihać (Član konzorcija) ocijenjena je neprihvatljivom iz sljedećih razloga:

Ponuđač Konzorcij: „POWERDIS" d.o.o. Bihać (Lider konzorcija), d.o.o. „ELEKTROVOD" Cazin (Član konzorcija) i DOO „ZUBAN" Bihać (Član konzorcija) nije na ispravan način popunio Obazac za cijenu ponude - Anex 2. Naime, u dijelu Obrasca u kojem se upisuju podaci o ponuđaču, nisu upisani podaci za sve članove Konzorcija, nego samo za ,,POWERDIS" d.o.o. Bihać. U Obrascu je navedeno: „Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i £ kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje se podatak daje to predstavnik grupe ponuđača."

Također, tabele tehničke usaglašenosti za stavke broj: II 1. Kablovska spojnica 0,6/1 kV, II 2. Kablovska završnica 0,6/1 kV, II4. Konzola za betonski stub, II 6. Zatezna stezaljka za samonosivi kablovski snop, II 11. Srednjestjenkasta toploskupljajuća poliolefmska cijev, II 13, II 17 i II 18. Toploskupljajuća izolaciona krpa i II14. Kablovska stopica A1 70/12, nisu potpisane od strane ovlaštenog lica ponuđača.

U skladu sa obavještenjem o nabavci i objavljenom tenderskom dokumentacijom ugovorni organ je predvidio provođenje e-aukcije putem portala Agencije za javne nabavke, koja nije provedena jer je u postupku nabavke prihvatljiva samo jedna ponuda, a što je u skladu s članom 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije ("Službeni glasnik BiH", broj: 66/16).

Ukupna ocjena ponuda - izbor najpovoljnijeg ponuđača prema zahtjevima i postupku ocjenjivanja datih u tenderskom dokumentu:

 

Iznos ponude (KM) bez PDV-a   97.680,00 KM

Osvojena pozicija

Naziv ponuđača i sjedište

,NEXEN" d.o.o. Banja Luka

 

Na osnovu ukupne ocjene ponuda, po kriteriju najniža cijena tehnički prihvatljive ponude, Komisija za nabavku je predložila da se u Otvorenom postupku javne nabavke radova, broj: 59-EDB/2020 - Građevinski i elektromontažni radovi sa isporukom materijala - izvođenje radova na EEO za potrebe priključenja na području Grada Bihaća i Grada Cazina, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija", Bihać, izvrši izbor društva „NEXEN" d.o.o. Banja Luka kao najpovoljnijeg ponuđača sa ponudom u iznosu od 97.680,00 KM (bez PDV-a).

Obzirom na naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Bihać) u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: