Radovi na infrastrukturnom opremanju građevinskog zemljišta u dijelu obuhvata RP Srednjoškolski centar Doboj I faza - Hidrotehnička faza

Datum objave: 06.09.2016. 12:18 / Izvor: Akta.ba, 06.09.2016.

GRAD DOBOJ

GRADONAČELNIK

 

Broj: 02-404-1-542/16.

Datum: 02.9.2016.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), na preporuku Komisije za javne nabavke broj: 81/16. od 30.8.2016. godine, u postupku javne nabavke - Radovi na infrastrukturnom opremanju građevinskog zemljišta u dijelu obuhvata RP „Srednjoškolski centar Doboj"-I faza LOT 1: hidrotehnička faza, LOT 2:elektro faza; LOT 3: faza niskogradnje , gradonačelnik je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 81/16 od 30.8.2016. godine i ugovor za javnu nabavku - Radovi na infrastrukturnom opremanju građevinskog zemljišta u dijelu obuhvata RP „Srednjoškolski centar Doboj"-I faza,LOT 1:hidrotehnička faza, dodjeljuje se ponuđaču „Građpromet"d.o.o. Doboj za ponuđenu cijenu u iznosu od 30.478,95KM bez PDV- a, za LOT 2:elektro faza, dodjeljuje se ponuđaču „Stator-GS"d.o.o.Doboj za ponuđenu cijenu u iznosu od 3.940,21 KM bez PDV-a, LOT 3:faza niskogradnje ,dodjeljuje se ponuđaču ,Josipović"d.o.o. Doboj za ponuđenu cijenu u iznosu od 70.350,72 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenim ponuđačima.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke dostaviti dokaze tražene tenderskom dokumentacijom.

 

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.graddoboj.org istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02/404-1-477/16 od 9.8.2016.godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 30.570,00 KM za LOT 1, 6.383,00KM za LOT 2, 75.312,00 KM za LOT 3.

Obavještenje o nabavci broj: 103-1-3-89-3-113/16 poslano je na objavljivanje dana 11.8.2016. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 11.8.2016. godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „Sl. glasniku BiH".

Tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki preuzeli su sljedeći ponuđači: „Infostrim",BBSEurope,"Eurokapija"d.o.o.nidžav"Građpromet"d.o.o.Doboj,"Stator- GS"d.o.o. Doboj , ,Josipović"d.o.o. Doboj,"Širbegović inženjering""Inter"d.o.o. Tešanj, „MG Mind"d.o.o. Mrkonjić Grad.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 06/404-1-37/15 od 30.1.2015. godine. Komisija za javne nabavke dostavila je zapisnik o ocjeni ponuda broj: 81/16. od 30.8.2016. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 81/16 od 30.8.2016. godine, u postupku javne nabavke Radovi na infrastrukturnom opremanju građevinskog zemljišta u dijelu obuhvata RP „Srednjoškolski centar Doboj" I faza ,LOT 1:hidrotehnička faza,LOT 2:elektro faza, LOT 3.faza niskogradnje .

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda — za LOT1-1 ponuda, za LOT 2 — 1 ponuda , za LOT 3 — dvije ponude

- da su blagovremeno zaprimljene 3 ponude;

- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.- da su ponude ponuđača" Građpromet " d.o.o. Doboj i "Stator - GS" d.o.o. Doboj i „Josipović" d.o.o. Doboj prihvatljive.

U postupku ocjene provedenog postupka, gradonačelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da su izabrani ponuđači najbolje ocijenjeni zbog:

 

Najniže cijene, za LOT 1, kako slijedi:

Naziv / ime ponuđača Ukupna cijena ponude (sa PDV-om)
„Građpromet"d.o.o. Doboj 35.660,37 KM

 

Izabrani ponuđač „Građpromet"d.o.o. Doboj izabran je primjenjujući kriterij najniže cijene ,koja je ponuđena u iznosu od 35.660,37 KM sa uračunatim PDV-om.

Najniže cijene, za LOT 2, kako slijedi:

Naziv / ime ponuđača Ukupna cijena ponude (sa PDV-om)
Stator - GS d.o.o. Doboj 4.610,04 KM

Izabrani ponuđač „Stator - GS" d.o.o. Doboj izabran je primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 4.610,04 KM sa uračunatim PDV-om.

 

Naziv / ime ponuđača Ukupna cijena ponude (sa PDV-om)
„Josipović"d.o.o. Doboj 82.310,34 KM
„Građpromet"d.o.o. Doboj 88.005,08 KM

 

Izabrani ponuđač"Josipović"d.o.o. Doboj izabran je primjenjujući kriterij najniže cijene,koja je ponuđena u iznosu od 82.310,34 KM sa uračunatim PDV-om.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba,Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa — Grad Doboj, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.Žalba se dostavlja u tri primjerka u pisanoj formi.

 

Gradonačelnik 

Obren Petrović s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: