Radovi na izgradnji dječijeg igrališta u naselju Mišin Han

Datum objave: 09.06.2021. 09:16 / Izvor: Akta.ba, 27.05.2021.

Broj: 12-G-1259/21
Dana, 27.05.2021.

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 14. Pravilnika o javnim nabavkama Gradske uprave Grada Banja Luka („Službeni glasnik Grada Banja Luka“, broj 34/19), Gradonačelnik Banjaluke donosi sljedeću

O D L U K U

I
Prihvata se prijedlog Komisije za javnu nabavku „Izgradnja dječijeg igrališta u naselju Mišin Han“, broj javne nabavke 20-404-1/21.

II
Utvrđuje se da su ponude ponuđača „RADIS“ d.o.o. Istočno Novo Sarajevo i „KOZARAPUTEVI d.o.o. Banja Luka prihvatljive za ugovorni organ.

III
Ponuđač „KOZARAPUTEVI d.o.o. Banja Luka bira se, kao najpovoljniji ponuđač, upostupku javne nabavke broj 20-404-1/21, jer je ponudio najnižu cijenu ponude u iznosu 54.556,22 KM sa PDV-om.

IV
Ugovorni organ zaključiće ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem, pod uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji. Prije zaključenja ugovora, najpovoljniji ponuđač iz tačke III odluke je dužan, u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o izboru, ugovornom organu dostaviti dokumente kojima dokazuju svoju ličnu sposobnost. Ovi dokumenti su navedeni u članu 45. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14). Potrebno je dostaviti originale ili ovjerene fotokopije navedenih dokumenata, s tim što ovi dokumenti ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana podnošenja ponude. U istom roku najpovoljniji ponuđač je dužan
dostaviti i ovjerenu fotokopiju licence za izvođenje građevinskih radova na objektima niskogradnje, za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje organ jedinice lokalne samouprave, izdate od strane nadležnog ministarstva

 

O b r a z l o ž e nj e
Odlukom Gradonačelnika broj 12-G-85/21 od 21.01.2021. godine, pokrenut je postupak javne nabavke „Izgradnja dječijeg igrališta u naselju Mišin Han“. Rješenjem Gradonačelnika broj 12-G-86/21 od 21.01.2021. godine, imenovana je Komisija za javnu nabavku koja je provela postupak javne nabavke, konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda broj 20-404-1/21, u skladu sa članom 87. stav (2) ZJN („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14). Obavještenje o nabavci je objavljeno na portalu javnih nabavki dana  04.02.2021. godine pod brojem 320-7-3-15-3-40/21. Procijenjena vrijednost javne nabavke navedena u zahtjevu za javnu nabavku Odjeljenja za komunalne poslove iznosi 34.188,00 KM bez PDV-a. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena.

Tenderskom dokumentacijom je traženo da ponuđači dostave sljedeće dokaze:
a) popunjen obrazac za ponudu - naziv i sjedište ponuđača, a za grupu ponuđača podatke o svakom članu grupe ponuđača, kao i jasno određenje člana grupe koji je ovlašćeni predstavnik grupe ponuđača za učešće u postupku javne nabavke, za komunikaciju i za zaključivanje ugovora,
b) izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka od a) do d) ZJN (potpisana od strane lica ovlaštenog za zastupanje ponuđača i ovjerena od strane nadležnog organa, opštinski/gradski organ uprave ili notar),
v) dokazi predviđeni članom 46. ZJN; ovjerena fotokopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra (za pravna lica) ili rješenja/uvjerenja o registraciji (za fizička lica), ne stariji/starije od šest mjeseci od dana isteka roka za podnošenje ponuda (fotokopija ovjerena od strane nadležnog organa, opštinski/gradski organ uprave ili notar),
g) primjerak izjave u vezi sa članom 52. stav (2) ZJN (potpisana od strane lica ovlaštenog za zastupanje ponuđača i ovjerena od strane nadležnog organa, opštinski/gradski organ uprave ili notar),
d) popunjen, potpisan i ovjeren pečatom ponuđača primjerak predmjera radova (obrazac za cijenu ponude),
đ) potpisan i ovjeren pečatom ponuđača primjerak nacrta ugovora,
e) spisak povjerljivih informacija (ako ih ima),
ž) datum ponude, potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača,
z) popis dokumenata uz ponudu,
i) potpisana i ovjerena pečatom ponuđača izjava o pribavljanju i dostavljanju licence za izvođenje građevinskih radova na objektima niskogradnje,
j) potvrda o preferencijalnom tretmanu domaćeg, izdata od nadležne privredne komore, ukoliko se isti može primijeniti na ponudu.

Rok za podnošenje ponuda istekao je dana 23.02.2021. godine, u 11:00 časova. Istoga dana u 11:40 časova Komisija je izvršila otvaranje ponuda i tom prilikom konstatovala da su hronološkim redoslijedom pristigle sljedeće ponude (cijene u KM sa PDV-om):
Dana 24.02. godine Komisija je pristupila analizi i ocjeni dostavljenih ponuda i tom prilikom ustanovila sljedeće:
Ponuda broj 1, „RADIS“ d.o.o. Istočno Novo Sarajevo, od 22.02.2021. godine; koverta sa ponudom ispravno zatvorena i zapečaćena. Ponuda je prihvatljiva za ugovorni organ. Ponuda sadrži sve dokaze koji su traženi u tenderskoj dokumentaciji.

Ponuda broj 2, „KOZARAPUTEVI d.o.o. Banja Luka, od 23.02.2021. godine; koverta sa ponudom ispravno zatvorena i zapečaćena. Ponuda je prihvatljiva za ugovorni organ.

Ponuda sadrži sve dokaze koji su traženi u tenderskoj dokumentaciji.
1. „RADIS“ d.o.o. Istočno Novo Sarajevo............................ 61.291,73
2. „KOZARAPUTEVI d.o.o. Banja Luka.................................. 54.556,22

Stručni član Komisije za javnu nabavku je izvršio računsku kontrolu ponuda i ustanovio da u istima nema računskih grešaka.

Kako su obje dostavljene ponude ocijenjene kao prihvatljive za ugovorni organ
ispunjeni su uslovi za provođenje e-aukcije. E-aukcija je zakazana za 01.03.2021. godine, sa
početkom u 09:00 časova. Početna rang lista ponuđača koji su pozvani da učestvuju u eaukciji je sljedeća (cijene u KM bez PDV-a):


1. „KOZARAPUTEVI d.o.o. Banja Luka.................................. 46.629,25

2. „RADIS“ d.o.o. Istočno Novo Sarajevo............................ 52.386,09

 

E-aukcija je započela u zakazano vrijeme i trajala do 09:30 časova. Tokom trajanja eaukcije nije bilo podnošenja novih ponuda.
S obzirom na to da je kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača najniža cijena, Komisija je ugovornom organu jednoglasno predložila donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača „KOZARAPUTEVI“ d.o.o. Banja Luka. Ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije i odlučeno je kao u dispozitivu. Komisija je okončala svoj rad 18.03.2021. godine.

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u pisanoj formi Kancelariji za razmatranje žalbi, Filijala Banjaluka, putem Gradonačelnika – Odsjeka za javne nabavke u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o ishodu postupka javne nabavke. Žalba se podnosi u 3 primjerka, direktno na protokol ugovornog organa u kancelariju 14 Gradske uprave Grada Banjaluka ili preporučenom pošiljkom.

 

G R A D O N A Č E L N I K
Draško Stanivuković

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: