Radovi na izgradnji javne rasvjete u okviru vanjskog uređenja dijela ulice Božićka Banovića

Datum objave: 17.07.2020. 13:07 / Izvor: Akta.ba, 17.07.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA BANOVICI

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 01-04-1094/20-6

Datum: 14.07.2020. godine

 

Na osnovu člana b4. stav 1. tačka b. a u vezi sa članom. 89., člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBIH, broj 35/05), čiana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBIH" broj 49/0t>), člana 43. Statuta Opčine Banovići(„Službeni glasnik op je Banovići'" broj 2/20) i Preporuke Komisije za javnu nabavku, broj: 01-04-1094/20-5 od 13.07.2020. godine u postupku javne nabavke radova „Izgradnjajavne rasvjete u okviru vanjskog uređenja dijela ulice Božićka Banovići Općinski načelnik donosi

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnE nabavke broj: 01-04-1094/20-5 od 13.07.2020. godine i Ugovor za javnu nabavku radova „Izgradnja javne rasvjete u okviru vanjskog uređenja cijela ulice Božićka Banovći" dodjeljuje ponuđaču „KOPKOMERC" d.o.o. Živinice, sa sjedištem u Zivinicama, ulica Svojat bb. Ponuda broj 12-6/20 za ukupnu ponuđenu cijenu u iznosu od 42.700,00 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Nakon provedene e-aukcije ostvareno je umanjenje početne cijene ponude za 29,96% (gdje je početna cijena iznosila 60.968,45 KM) te je postignuta ukupna ponuđena cijena za ugovor u iznosu od 42.700,00 KM bez PDV-a.

Cijena za ugovor javne nabavke je cijena postignuta nakon provedene e-aukcije. Prilikom realizacije ugovora Ponuda odabranog ponuđača bit će umanjena za ostvareno umanjenje po osnovu e-aukcije izraženo u %.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci radova dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču iz člana 1. ove Odluke nakon dostavljanja dokumenata (originali ili ovjerene fotokopije) kojima dokazuje ispunjavanje uslova za kvalifikaciju kako je predviđeno tenderskim dokumentom tj. dokumenata kojima se potvrđuje izjava iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a najkasnije u roku do 5 dana računaju« od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude, pod uslovom dostave uredne dokumente iz člana 45. Zakona.

U slučaju nedostavljanja dokumenata i izjavijivanja žalbe na Odluku o izboru postupa se prema pozitivnim propisima.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internet stranici mini'.banovici.gov.ba istovremeno s njenim upućivanjem svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne iHercegovine" broj 39/14).

Obrazloženje

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke radova broj: 01-04-1094/20 od 17.06.2020. godine donesenom od strane ovog organa pokrenut je postupak javne nabavke radova „Izgradnja javne rasvjete u okviru vanjskog uređenja dijela ulice Božićka Bano\ i t".

Predmetna javna nabavka predviđenaje u Planu javnih nabavki Općine Banovici za 2020. godinu, broj: 01-04-81/20 od 24.01.2020. godine, i Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki općine Banovići za 2020. godinu broj: II, broj: 01-04-593/20 od 14.04.2020. godine, evidencijski broj: 1 ld2. Javna nabavka usluga sprovedena je putem: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-aje 61.000,00 KM. Podaci o e-aukciji: predviđeno je provođenje e-aukcije.

Podaci o okvirnom sporazumu: nije predviđeno zakh čivanje okvirnog sporazuma. Broj obavještenja o nabavci sa Portala javnih nabavki: 1220-7-3-66-3-53/20 od 17.06.2020. godine. Tenderska dokumentacija objavljena je na Portalu javnih nabavki https://www.ejn.gov.ba  dana 17.06.2020.godine.

Broj Službenog glasnika BiH u kojem je objavljeno Obavještenje o javnoj nabavci: Nije primjenjivo. JRJN oznaka predmeta:,, 45316000-5".

JRJN naziv predmeta javne nabavke: „Radovi na instalaciji rasvjetnih i signalnih sustava". Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećim potencijalnim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki):

1. „HASANAGIC" d.o.o. Banovići, sa sjedištem u Banovićima,

2. „KALELEKTRIK" d.o.o. Zivinice, sa sjedištem u Živinicama,

3. "ERING" d.o.o. Živinice, sa sjedištem u Ž'v inicama.

Komisija za javne nabavke imenovana rješenjem broj: 01-04-68/20 od 22.01.2020. godine i Rješenjem broj: 01-04-135/20 od 03.02.2020. godine ovom organu dostavila je dana 14.07.2020. godine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-04-1094/20-3 od 09.07.2020. godine, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-04-1094/20-4 od 13.07.2020. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-04-1094/20-5 od 13.07.2020. godine u postupku ;a\ne nabavke radova „Izgradnja javne rasvjete u okviru vanjskog uređenja dijela ulice Boži ta Bano1 i". U postupku je utvrđeno daje Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovaraj] ; zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

- daje ukupan broj pristiglih ponuda je četiri (4) i to ponude ponuđača:

1.            „ELEKTROCENTAR Petek" d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u Tuzli, ulica Tomislava Ramnjaka broj 54(datum predaje ponude 29.06.2020. godine, vrijeme predaje ponude 10:30 h)

2.            ,,NEXEN" d.o.o. Banja Luka, sa sjedištem u Banja Luci, ulica Kozarska 61b (datum predaje ponude 29.06.2020. godine, vrijeme predaje ponude 10:31 h)

3.            „KALELEKTRIK" d.o.o. Živinice, sa sjedištem u Živinicama, ulica Industrijska zona Ciljuge II br. 10(datum predaje ponude 29.06.2020. godine, vrijeme predaje ponude 11:03 h)

4.            „KOPKOMERC" d.o.o. Živinice, sa sjedištem u Živinicama, ulica Svojat bb (datum predaje ponude 29.06.2020. godine, vrijeme predaje ponude 11:19 h)

-              da su sve pristigle ponude blagovremene, -da su dvije pristigle ponude neprihvatljive -da su dvije pristigle ponude prihvatljive.

Iz zapisnika komisije vidi se da su prihvatljive ponude ocijenjene ponude ponuđača „ELEKTROCENTAR Petek" d.o.o. Tuzla i „KOPKOMERC" d.o.o. Živinice obzirom da ispunjavaju sve uslove i dostavile su sve dokaze koji su traženi tenderskom dokumentacijom.

Kao neprihvatljive ponude ocijenjene su ponude ponuđača ,,NEXEN" d.o.o. Banja Luka i „KALELEKTRIK" d.o.o. Živinice.

Iz zapisnika komisije za javnu nabavku vidi se daje ponuda ponuđača ,,NEXEN" d.o.o. Banja Luka ocijenjena je neprihvatljivom iz razloga što se provjerom opisa ekvivalenta konstatuje da ponuđač u Aneksu 9.1. pod C3 nudi ekvivalent svjetiljku LV-U18 Eximus, 69W, IP66, IK10, 4000K, LEDVISION sa montažom na stub visine 4 metra. U navedenom dijelu tehničke specifikacije nije naveden broj dioda na svjetiljci. Daljnjem analizom ponude imenovanog ponuđača utvrđuje se daje isti u dodatnim prilozima dostavio tehničke karakteristike svjetiljke iz čega proizilazi da ponuđač nudi svjetiljku od 108 dioda. Komisija je pr'kom ocijene navedene ponude od nadležne službe koja je pripremala tehničku specifikaciju zatražila mišljenje o navedenom ekvivalentu aktom od 03.07.2020 god. Dopisom br: 06-19-1130/20 od 06.07.2020 nadležna služba se izjasnila da ponuđena svjetiljka i stub ne mogu biti ekvivalent traženoj svjetiljci i stubu iz tehničke specifikacije. Poređenjem tražene svjetiljke sa ponuđenom ekvivalentom jasno je vidljivo daje ponuđeni ekvivalent slabijeg kval eta, a kako su u tehničkoj specifikaciji tražene samo određene karakteristike primj« :uje se da ekvivalent ne ispunjava uslove po broju dioda. Naime traženo je da svjetiljka ima 32 diode, a ponuđeni ekvivalent ima 108 dioda. Povacnim brojem dioda povećava se vjerovatno« na kvaru pojedinačne diode što bi dovodilo do kvara kompletnog sistema osvjetljenja tj. do prestanka rada kompletne svjetiljke. Pored navedenog ponuđeni stub ne odgovara karakteristikama traženog stuba. Naime traženi stub je okrugli višenamjenski stub, dok je ponuđen konusni osmougaoni stub. Za ponuđeni stub nije naveden materijal stuba, a isti se oblikom i konstrukcijom ne uklapa u kompletno estetsko uređenje okoline. Pored toga priključenje svjetiljke na stub koji proizilazi iz karakteristika ponuđenog stuba, dolazi se do čiiiienice daje traženi stub promjera na mjestu prikiiučenia svjetiljke 60mm dok je ekvivalent svjetiljka promjera 76mm, čime se stavlja prostor u promjeru od 16mm za sakupljanje raznih onečišćenja i insekata a što u konačnici ut'':če na životni vijek svjetiljke.

Prema zapisniku komisije ponuda ponuđača „KALELEKTRIK" d.o.o. Živinice ocijenjena je neprihvatljivom iz razloga što nije dostavio sliku stuba sa tehničkim karakteristikama koju su prema Izmjenama i dopunama tenderske dokumentacije tačka 2. bili dužni dostaviti svi ponuđači.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice daje Komisija, pravilno i potpuno, izvršna ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U predmetnoj javnoj nabavci provedena je e-aukcije prema Pravilniku o načinu i uslovima korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH" broj 66/16) i to sa ponuđačina čije su ponude u postupku pregleda i ocjene ponuda ocijenjene prihvatljivima.

U postupku ocjene provedenog postupka, ovaj organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je ocijenjeno daje Komisija u svemu pravilno postupila te daje izbor najpovoljnijeg ponuđača .zvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač „KOPKOMERC" d.o.o. Živinice, sa sjedištem u Zivinicama, ulica Svojat bb, najbolje ocijenjen na osnovu kriterijuma najniže cijene, koja je nakon provedene e-aukcije ponuđena u ukupnom iznosu od 42.700,00 KM bez PDV-a, Ponuda broj 12-6/20 (cijena umanjena za 29,96%),

dok je drugi ponuđač č a je ponuda ocijenjena prihvatljivom, nakon provedene e-aukcije ponudio ukupnu cijene bez PDV-a:

Redni broj i firma ponuđača

Početna cijena ponuda sa popustom (bez PDV-a)

Ukupna cijena nakon e aukcije sa popustom ( bez PDV-a)

Ostvareno umanjenje ukupne cijene ponude izraženo u % nakon e-aukcije

1. „ELEKTROCENTAR Petek" d.o.o. Tuzla

60.905,32 KM

42.700,00 KM

29,96%

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. taćka b. Zakona o javnim nabavkama, a u vezi sa Pravilnikom o načinu uslovima korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH'" broj 66/16) odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke dopuštena je žalba. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, Filijala URŽ-a u Mostaru putem ugovornog organa u roku od 5 dana od dana p jema Odluke. Žalba se dostavlja u tri istovjetna primjerka u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Op ira Banovici, ulica Alije Dostovića br. 1. 75290 Banovići.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: