Radovi na izgradnji javnih rasvjeta i ostalih objekata - 1. faza

Datum objave: 20.01.2022. 12:40 / Izvor: Akta.ba, 12.01.2022.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD DERVENTA

GRADONAČELNIK 

         

Broj: 02-404-51/21

Datum, 05. 01. 2021. godine   

 

Na osnovu člana 82. stav (3) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16 i 36/19), člana 70. stav (1] Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, u dalјem tekstu: Zakon} i člana 89. stav 3. Statuta opštine Derventa („Službeni glasnik Grada Derventa", broj: 6/21), Gradonačelnik Grada Derventa donio je

 

O D L U K U

o izboru najpovolјnijeg ponuđača

 

1.Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke radova u predmetu „Izgradnja javnih ravjeta i ostalih objekata - 1. faza", pokrenute na osnovu Odluke o pokretanju javne nabavke, broj: 02-404-51/21 od 24. 11. 2021. godine, postavlјanjem obavještenja o nabavci na Portal javnih nabavki, broj: 140-1-3-262-3-79/21 od 24. 11. 2021. godine u 14:57 časova, Službenom glasniku BiH broj: 74/21.

2.Nabavka iz tačke 1. ove Odluke je sprovedena na osnovu ogovorenog postupka za dostavlјanje ponuda bez zaklјučivanja okvirnog sporazuma, sa kriterijumom za dodjelu ugovora: najniža cijena.

3.U toku postupka javne nabavke zaprimlјene su dvije ponude, koje su i prihvatlјive.

4.Ugovor se dodjelјuje ponuđaču „Energo Sistem" d.o.o. Brčko, kao najpovolјnijem ponuđaču no prihvaćenoj ponudi u iznosu 12.972,00 KM bez PDV-a (15.177,24 KM sa PDV-om).

5.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na zvaničnoj internet stranici Grada Derventa.

 

Obrazloženje

Gradokačelnik grada Dervepta je ia oskovu Odluke o pokreganju jazke kabavke, broj: 02-404- 51/21 od 24. 11. 2021. godine, pokrenuo postupak javne nabavke radova, otvoreni postupak bez zaklјučivanja okvirnog sporazuma za predmet „Izgradnja javnih ravjeta i ostalih objekata - 1. faza", slanjem obavještenja na Portal javnih nabavki broj: 140-1-3-262-3-79/21 od 24.11. 2021. godine u 14:57 časova,, imenovao Komisiju za javne nabavke broj: 02-404-51/21 od 17. 12. 2021. godine sa zadatkom da otvori pristigle ponude, izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Gradonačelniku preporuku sa razlozima za izdavanje takve preporuke. U toku rada Komisije utvrđeno je sledeće:

1 - Ponude su dostavili sledeći ponuđači:

Rb

ponuđači

cijena prije e- Aukcije

cijena nakon e- Aukcije

1

„Energo Sistem" d.o.o. Brčko

17.391,00

12.972.00

2

„MIG ELEKTRO" d.o.o. Mrkonjić Grad

13.888,00

12.986,12

2 - Ponude su potpune i računski ispravne

3- Grad Derventa je održala e-Aukciju dana 28.12. 2021. godine sa početkom u 10:00 časova, koja je trajala do 10:35 časova. U toku trajanja e-Aukcije došlo je do podnošenja novih ponuda, tj. došlo je 31 puta do promjene cijene naniže.

4- Komisija je jednoglasno dala preporuku Gradonačelniku o izboru najpovolјnije ponude i da se ugovor u predmetu „Izgradnja javnih ravjeta i ostalih objekata - 1. faza" dodjeli ponuđaču „Energo Sistem" d.o.o. Brčko kao najpovolјnijem ponuđaču.

5- Gradonačelnik je prihvatio preporuku komisije i donio odluku o izboru najpovolјnijeg ponuđača u predmetu „Izgradnja javnih ravjeta i ostalih objekata - 1. faza".

6- Ova Odluka objaviće se na internet stranici grada Derventa www.derventa.ba

 

PRAVNA POUKA:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je naručilac (ugovorni organ) u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i/ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi na način i u rokovima utvrđenim u članu 99. i 101. navedenog Zakona.

 

Gradonačelnik: Milorad Simić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: