Radovi na izgradnji javnog wc-a ispod Križevca u naselju Međugorje

Datum objave: 25.06.2019. 13:34 / Izvor: Akta.ba, 22.05.2019.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

OPĆINA ČITLUK

NAČELNIK-

Broj :02-16-1552-8/19

Čitluk, 22. svibnja 2019.godine

 

Temeljem članka 64. stavak l.točke b). i članka 25, 70. stavak l.,3., i 6. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, te preporuke Povjerenstva za izradu tenderske dokumentacije i provedbu postupka ocjene ponuda za nabavu radova - Izgradnja javnog wc-a ispod Križevca u naselju Međugorje, broj: 02-16- 1552-7/19 od 20.05. 2019.godine, Načelnik općine Čitluk, donosi

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Članak 1.

U provedenom Otvorenom postupku javne nabave za izvođenje radova na izgradnji javnog wc-a ispod Križevca u naselju Međugorje, broj:02-16-1552/19, broj obavijesti o nabavi: 1270-1-3-17-3-11/19 od 04.04.2019.godine, od ukupno 4(četiri) zaprimljene ponude, za najpovoljnijeg ponuditelja odabran je kandidat - GD Bišina d.o.o. Mostar, koji je ocijenjen kao kvalificirani ponuditelj s najnižom cijenom od 112.996,20 KM bez PDV-a, odnosno 132.205,55 KM s obračunatim PDV-om.

Članak 2.

Prijedlog ugovora o nabavi dostaviti će se na potpis izabranom ponuditelju iz članka 1. ove Odluke u roku od 15 dana, računajući od dana kada su svi sudionici u postupku obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 3.

Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke o dodjeli ugovora dostaviti dokumente kojima dokazuje činjenice potvrđene u izjavi iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a sukladno zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na web-stranici Općine Čitluk, istovremeno s danom upućivanja Odluke ponuditeljima koji su sudjelovali u predmetnom postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak 6. Zakona o javnim nabavama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: 02-16-1552/19 od 03.04.2019. godine. Javna nabava je provedena putem otvorenog postupka, a prema kriteriju "najniža cijena"tehnički zadovoljavajuće ponude.

Obavijest o nabavi broj: 1270-1 -3-17-3-11/19 objavljena je dana 04.04.2019.godine, u informacijski sustav "E-nabave" na portalu javnih nabava, a sažetak obavijesti o nabavi objavljen je u "Službenom glasniku BiH", broj: 28/19 od 12.04.2019.godine.

Prema pismenim obavijestima i Izvješću sa portala "E-nabave" predmetnu tendersku dokumentaciju, preuzeli su slijedeći ponuditelji:

1.            EKAPIJA d.o.o.

2.            BBS EUROPE

3.            AMPLITUDO d.o.o

4.            BUMAT d.o.o.

5.            DOMING d.o.o.

6.            MAEL COMPANY d.o.o.

7.            GD KONSTRUKCIJE d.o.o.

8.            VIMAR TRADE d.o.o.

9.            BTG       d.o.o.

10.          GD         BIŠINA d.o.o.

11.        GRAĐEVNO PROJEKTNI ZAVOD d.o.o.

12.        PROMARK  d.o.o.Mostar

13.        HEGRA   d.o.o. Čitluk

Krajnji rok za dostavu ponuda - prijava za učešće u javnoj nabavi bio je 23.04.2019.godine do 11:00 sati.

U ostavljenom roku za predmetnu nabavu blagovremeno su stigle 4(četiri) ponude od slijedećih ponuditelja:

1. 02-16-1552/19 GD Bišina d.o.o. Mostar   23.04.2019./ 09:10h

2.02-16-1552/19 Bumat d.o.o. Čapljina  23.04.2019./ 10:15h

3.02-16-1552/19 Doming d.o.o. Čitluk    23.04.2019./ 10:49h

4.02-16-1552/19 Promark d.o.o. Mostar     23.04.2019./ 10:51h

Povjerenstvo je izvršilo otvaranje ponuda dana 23.04.2019.godine u 11,30 sati, prethodno potpisavši izjavu o nepristranosti i povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa.

Tom prilikom je konstatirano da su za predmetnu javnu nabavu u ostavljenom roku do 23.04.2019.godine do 11.00 sati, na Protokolu općine Čitluk, zaprimljene 4(četiri) ponude od gore navedenih ponuditelja, o čemu je sačinjen Zapisnik o zaprimanju ponuda. Kod javnog otvaranja ponuda bili su prisutni predstavnici ponuditelja: Promark d.o.o. Mostar i Doming d.o.o. Čitluk, koji su uredno dostavili ovlaštenje o zastupanju. Preslika zapisnika je isti dan uručena prisutnim predstavnicima ponuditelja,a ostale preslike su poslane putem pošte uz povratnicu.

Povjerenstvo za provedbu i ocjenu ponuda, dostavilo je Općinskom načelniku Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda, broj: 02-16-1552-6/19, od 20.05.2019. godine s analizom dostavljenih ponuda i preporukom za izbor najpovoljnije ponude broj: 02-16-1552-7/19 od 20.05. 2019.godine.

U Zapisniku Povjerenstvo je konstatiralo slijedeće:

1.            Ukupan broj pristiglih ponuda : 4(četiri) ponude

2.            Pristigle ponude su blagovremene;

3.            Nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

4.            Analiza prispjelih ponuda je izvršena i konstatirano je slijedeće

1.            Ponuditeli GD Bišina d.o.o. Mostar blagovremeno je dostavio ponudu u originalu i jednom presliku, zasebno i čvrsto uvezane i propisno zapakirane u omotnicu, koja je propisno adresirana,stranice ponude su označene brojevima, a ponuda sadrži svu traženu dokumentaciju. Iznos ponude je 127.023.48KM bez PDV-a. Popust je dan u iznosu od 12.702,35KM. Iznos ponude sa popustom je 114.321,13KM. Nakon računske kontrole uočena je računska greška u stavci Građevinski radovi, elektroinstalaterski radovi i Vodovod i kanalizacija gdje je u nekoliko podstavki unesen pogrešan zbir,tako da je došlo do pogrešno uriesene cijene pojedinih stavki u Rekapitulaciji, odnosno netočnog iznosa konačne ponude i u Obrascu za cijenuponude. Obavijest o ispravci greške upućena je navedenom ponudaču, dana 03.05.2019.godine,a isti je ispravku greške prihvatio, dopisom broj:10/09-19M.E od 06.05.2019.godine. Ispravan iznos predmetne ponude za ugovor je 112.996,20KM bez PDV- a,odnosno 132.205,55KM s PDV-om.

2. Ponuditeli Bumat d.o.o. Čapljina blagovremeno je dostavio ponudu u originalu i jednom presliku, zasebno i čvrsto uvezane i propisno zapakirane u omotnicu, koja je propisno adresirana,stranice ponude su označene brojevima, a ponuda sadrži svu traženu dokumentaciju. Iznos ponude je 148.981,88KM bez PDV-a. Popust nije davan. Nakon računske kontrole,ponuđeni iznos ostaje isti,te ukupna cijena za ugovor iznosi 148.981,88 bez PDV-a,odnosno 174.308,80 sa PDV-om.

3. Ponuditelj Doming d.o.o. Ćitluk ne ispunjava uvjete tražene tenderskom dokumentacijom iz slijedećih razloga: Kod navedenog ponudača utvrdeno je da nije dostavio:'7z/avw da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, u roku od 7 dana od dana potpisa ugovora dostaviti bezuvjetnu bankovnu garanciju za dobro izvršenje ugovora...,u originalu,potpisanu i ovjerenu od ovlaštene osobe ponuđača(točka 27.TD),te je shodno članku 65.točka2(c) ZJN,njegova ponuda odbijena.

^.Ponuditeli Promark d.o.o.Mostar ne ispunjava zahtjeve tražene tenderskom dokumentacijom. Naime,uvidom u ponudu navedenog ponuđača utvrđeno je da isti nije dostavio: "Izjavu da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponuđač,u roku od 7 danci od dana potpisa ugovora dostaviti bezuvjetnu bankovnu garanciju za dobro izvršenje ugovora...,u originalu, potpisanu i ovjerenu od ovlaštene osobe ponuđača(točka 27.TD),te je shodno članku 65.točka 2(c) ZJN,povjerenstvo ponudu odbacilo i istu dalje nije razmatralo.

Polazeći od gore navedenih konstatacija i činjenica da su dvije blagovremeno pristigle ponude prihvatljive za Ugovorno tijelo, te s obzirom da ispunjavaju uvjete iz tenderske dokumentacije Otvorenog postupka, Povjerenstvo je pristupilo vrednovanju prihvatljivih ponuda, shodno kriteriju za izbor "najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude", te sačinilo rang listu prihvatljivih inicijalnih ponuda,kako slijedi:

R.br.

Naziv i sjedište ponuđača

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

1.

GD Bišina d.o.o. Mostar

112.996,20

2.

Bumat d.o.o. Capljina

148.981,88

 

Obzirom da je za ovaj postupak javne nabave bila predviđena e-aukcija,Povjerenstvo je u skladu sa odredbama "Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije ("Službeni glasnik BiH",broj:66/16), dana 20.05.2019.godine sa početkom u 12:00 sati, zakazalo e-aukciju. Nakon održane e-aukcije, koja je trajala od 12:00 do 12:10 sati (deset minuta), a shodno priloženom izvješću (1270-1-3-17/19), lista prihvatljivih i najbolje rangiranih ponuda prema kriteriju "najniža cijena"je slijedeća:

 

Naziv i sjedište ponuditelja

Konačna

Osvojena

Red.

 

ponuđena cijena

pozicija/rang)

br.

 

(bez PDV-a)

 

1.

GD Bišina d.o.o. Mostar

112.996,20

1

2.

Bumat d.o.o. Čapljina

148.981,88

2

 

Tijekom trajanja e-aukcije nije bilo podnošenja novih cijena ponuda,odnosno cijene ponuda se nisu mijenjale.

U skladu sa naprijed navedenim, Povjerenstvo za javne nabave općine Čitluk je na temelju zauzetih pozicija na rang listi, prema kriteriju "najniža cijena" predložilo izbor prvorangiranog ponuditelja:"GD Bišina" d.o.o. Mostar, sa ponuđenom cijenom u iznosu od 112.996^20 KM bez PDV-a,odnosno 132.205,55 KM sa PDV-om.

Nadalje, Povjerenstvo zajavnu nabavu konstatiralo je da Ponuditelj:"GD Bišina d.o.o. Mostar, ispunjava uvjete za dodjelu predmetnog ugovora, te preporučilo ugovornom tijelu da se ugovor dodjeli istim sukladno Zakonu o javnim nabavama i tenderskoj dokumentaciji.

Temeljem navedenog prihvaćena je preporuka Povjerenstva za javne nabave, te je odlučeno kao u izreci ove Odluke.

Pouka o pravnom Iijeku:

Na ovu Odluku ponuditelj može izjaviti žalbu u roku od 10 (deset) dana, od dana primitka ove Odluke.

Žalba se ulaže Uredu za razmatranje žalbi putem ugovornog tijela u pisanom obliku u četiri (4) primjerka.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: