Radovi na izgradnji objekta Evropska kuća kulture i nacionalnih manjina

Datum objave: 17.02.2020. 10:59 / Izvor: Akta.ba, 06.01.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo - Grad Sarajevo

OPĆINA CENTAR SARAJEVO

Općinski načelnik

 

Broj: 02-14-5422/199 

Sarajevo. 06.01. godine

 

Na osnovu člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14) u daljem tekstu: Zakon 69., člana 69. Statuta Općine Centar Sarajevo - Prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 23/04), a na prijedlog Komisije za nabavku roba, vršenju usluga i izvođenje radova I - (Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-14-5422/19 od 27.12.2019.godine), Općinski načelnik donosi:

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

I. Prihvata se ponuda ponuđača „ЕКО TEH" d.o.o. Sarajevo, broj: 32- 12PO/19 od 19.12.2019.godine, za dodjelu ugovora za izvođenje radova na izgradnji objekta Evropska kuća kulture i nacionalnih manjina, putem otvorenog postupka, uz primjenu e-aukcije u ukunom iznosu od 2.427.234,00 KM (bez PDV-a).

II.Izabrani ponuđač je dokaze iz tačke 7.1.3. TD (Lična sposobnost), u skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama, dužan dostaviti na Protokol ugovornog organa, i dokaz za tačku 7.3.2. pod b) - ovjerenu kopiju polise osiguranja, a sve u roku od 5 dana počev od dana zaprimanja ove Odluke.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke u roku od 7 dana, shodno članu 71. Zakona.

IV. Ova Odluka objavit će se na web-stranici Općine Centar, www.centar.ba, istovremeno s upućivanjem iste ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Otvoreni postupak za javnu nabavku izvođenja radova na izgradnji objekta Evropska kuća kulture i nacionalnih manjina, putem otvorenog postupka uz primjenu e-aukcije, pokrenut je Odlukom Općinskog načelnika o pokretanju postupka broj: 02-14-5422/19 od 30.10.2019. godine, broj Obavještenja na Portalu javnih nabavki: 848-1-3-144-3-126/19 od  31.10.2019.godine, Ispravka Obavještenja broj: 848-1-3-144-8-130/19 od 07.11.2019. godine, Ispravka Obavještenja broj: 848-1-3-144-8-134/19  od 19.11.2019. godine i Ispravka Obavještenja broj:  848-1-3-144-8-145/19  od 04.12.2019.  godine.

U određenom roku za predaju ponuda, 19.12.2019. godine do 12,00 sati, dostavljene su ponude ponuđača: 1. „DŽEKOS"" d.o.o. Sarajevo, 2. EKO TEH" d.o.o. Sarajevo, 3. „1ТС" d.o.o. Zenica, 4. „UNIGRADNJA" d.d. Sarajevo.

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon), Komisija je u zakazano vrijeme pristupila javnom otvaranju ponude i nakon što je utvrđena blagovremenost i urednost dostave, pročitana je cijena pristigle ponuda kako slijedi:

R.

b.

PONUĐAČ

Ukupna cijena bez PDV-a (KM)

Ukupna cijena sa PDV-om (KM)

1.

,,DŽEKOS" d.o.o. Sarajevo

2.499.869,09

2.924.846,84

 

2.

„ЕКОТЕН" d.o.o. Sarajevo

2.459.969,09

2.878.163,85

3.

„IТС" d.o.o. Zenica

2.499.878,22

2.924.857,52

4.

„UNIGRADNJA" d.d. Sarajevo

2.749.402,16

3.216.800,52

 

Nakon izvršenog otvaranja ponude Komisija je pristupila analizi dokumentacije priložene uz ponudu u smislu provjere njene validnosti, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji. U ponudi ponuđača „ЕКО TEH" d.o.o. Sarajevo, napravljena je greška kod sabiranja, te je od istog zatraženo pismeno izjašnjenje o prihvatanju ispravke računske greške. Naime, na strani br. 12 nisu sabrane stavke pod 1 i 2, na strani 14. pogrešno je upisan iznos za armirački radovi i čelik u iznosu od 208.300,70 KM a treba da stoji iznos 452.767,35 KM.; na strani 38. Iznos za ukupne građevinsko-zanatske radove umjesto iznosa od 2.166.321,80 treba da stoji iznos 2.452.347,78 KM sa korekcijom PDV-a od sa 314.764,71 KM na iznos 356.324,04 KM. Na osnovu napravljene greške, ukupan bez PDV-a umjesto 1.851.557,09 KM treba da stoji 2.096.023,74 KM. Na strani 75 treba da stoji iznos ukupan iznos sa PDV-om 3.178.491,11 KM umjesto iznosa 2.878.163,85 KM, ukupan iznos bez PDV-a umjesto iznosa 2.459.969,09 KM, treba da stoji iznos 2.716.659,07 KM.U ostavljenom roku ponuđač „ЕКО TEH" d.o.o. Sarajevo je dostavio pismeno izjašnjenje o prihvatanju računske greške, sa korigovanim obrascima (Aneks 1 i Aneks 2), te je ispravljena i potvrđena konačna cijena ponude ponuđača „EHO TEH" d.o.o. Sarajevo u iznosu od 2.716.659,07 KM (bez PDV-a) odnosno 3.178.491,00 sa PDV-om. Komisija je konstatovala da su sve ponude prihvatljive odnosno formalno-pravno ispravne te je zakazana e-aukcija za dan 27.12.2019.godine sa ukupnim prihvaćenim cijenama bez PDV-a kako slijedi:

 

PONUĐAČ

Ukupna cijena bez PDV-a (KM)

„DŽEKOS" d.o.o. Sarajevo

2.499.869,09

„ЕКОТЕН" d.o.o. Sarajevo

2.427.234,00

„IТС" d.o.o. Zenica

2.499.878,22

„UNIGRADNJA" d.d. Sarajevo

2.749.402,16

 

Nakon izvršene e-aukcije, dostavljen je Izvještaj o toku i završetku e-aukcije sa rang listom

1. EKOTEH" d.o.o. Sarajevo dostavio je konačnu cijenu u iznosu od: 2.427.234,00

2. „DŽEKOS" d.o.o. Sarajevo dostavio je konačnu cijenu u iznosu od: 2.429.734,00

3. „IТС" d.o.o. Zenica dostavio je konačnu cijenu u iznosu od: 2.499.878,22

4. „UNIGRADNJA" d.d. Sarajevo dostavio je konačnu cijenu u iznosu od: 2.749.402,16

Shodno izloženom, Komisija je putem javnog glasanja jednoglasno donijela odluku da se Općinskom načelniku dostavi :

 

PREPORUKA O PRIHVATANJU PONUDE

ЕКО TEH" d.o.o. Sarajevo, Ul. Reljevska do broja 48 71 000 Sarajevo, broj ponude: „ЕКО TEH" d.o.o. Sarajevo od 19.12.2019.godine za dodjelu ugovora za izvođenje radova na izgradnji objekta Evropska kuća kulture i nacionalnih manjina, putem otvorenog postupka, uz primjenu e-aukcije sa ukupnom cijenom ponude od 2.427.234,00 KM bez PDV-a, odnosno 2.839.863,78 KM sa PDV-om.

Nadalje, Općinski načelnik u postupku ocjene nije našao razloge, niti nepravilnosti u radu Komisije koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije, te je odlučeno kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke shodno članu 101. Zakona. Naknada za pokretanje žalbenog postupka iznosi 7.500,00 KM u skladu sa članom 108. Stav (1) točka f) Zakona. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

Prilog: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda br.02-14-5422/19 od 27.12.2019.godine

 

DOSTAVITI:

1.         Svim ponuđačima u postupku

2.         Evidenciji

3.         Arhivi

 
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: