Radovi na izgradnji sale za Tjelesni odgoj u JU Srednjoškolski centar Nedžad Ibrišimović u Ilijašu

Datum objave: 04.03.2019. 11:35 / Izvor: Akta.ba, 22.02.2019.

Broj :04/4-23-101/19

Datum: 22.02.2019.godine

 

Na osnovu 6lana 64. stav 1. tačka b) najniža cijena, člana 70. st. 1,3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (.SI. glasnik BiH“, broj 39/14), Slana 57. Statuta općine llijaš, («Službene novine Kantona Sarajevo», br.20/09,46/18), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 04/4-23- 101/19 od 20.02.2019. godine, u postupku javne nabavke radova na izgradnji radova izgradnji sale za tjelesni odgoj u JU Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović” u llljašu, Općinski načelnik je donio:

 

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: 04/4-23-101/19 od 20.02.2019. godine i ugovor se dodjeljuje se ponuđaču: "FAZUM GRADNJA" d.o.o. Ilijaš, sa sjedištem u llijašu, ul. Lješevo br. 642-a, ID broj: 4200347420003, čija cijena ponude je nakon provedene “e- aukclje”, a u skladu sa ponudom ponuđača broj 30/19 od 14.02.2019.godine i Izvještajem o toku i završetku e-aukcije broj: 976-1-3-7/19 od 20.02.2019.godine, 633.000,00 KM bez PDV- a, odnosno 740.610,00 KM i sa uračunatim PDV-om, kao najbolje ocijenjenom.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, "Fazum- gradnja"d.o.o. llijaš, po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Izabrani ponuđač je dostavio ovjerene kopije dokumenata po članu 45. Zakona o javnim nabavkama, ne starije od 3 mjeseca, računajući od momenta predaje ponude, a u skladu sa tačkom 7.1.3. i 7.1.4. tenderske dokumentacije i ovjerene kopije dokumenata po članu 47. Zakona o javnim nabavkama, sa datumima ne starijim od datuma objave obavještenja o nabavci u predmetnom postupku javne nabavke, a u skladu sa tačkom 7.3.2. i 7.3.3. tenderske dokumentacije, čime se oslobađa obaveze naknadne dostave istih.

 

Član 3.

U skladu sa članom 8. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije kada se ukupna cijena odnosi na tehničku specifikaciju koja se sastoji od više pozicija tada se svaka pozicija umanjuje za isti procent koliko iznosi konačno procentualno umanjenje ukupne cijene postignute nakon e-aukcije, te se na tako umanjene cijene nudi zaključenje ugovora najpovoljnijem ponuđaču u skladu sa članom 72. Zakona o javnim nabavkama.

Tehnička specifikacija iz predhodnog stava, sa procentualno umanjenim svim pozicijama u skladu sa procentom umanjenja ukupne cijene postignute nakon e-aukcije, potpisana i ovjerena od strane ponuđača i ugovornog organa Čini sastavni dio ugovora.

Prema članu 72. stav (3) tačka c) ili f) Zakona, ugovorni organ dostavlja prijedlog ugovora onom ponuđaču čija je ponuda po rang-listi odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača u slučaju da najuspješniji ponuđač odbije potpisati ugovor sa procentualno umanjenim cijenama postignutim nakon e-aukcije.

 

Član 4.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Službe za saobraćaj, stambeno-komunalne poslove i građenje.

 

Član 5.

Ova odluka objavit će se na web stranici općine, www.iiijas.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača zajedno sa Obavještenjem o rezultatima postupka nabavke i Zapisnikom o ocjeni ponuda će se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, dostaviti putem e-mail pošte navedene u Obrascu za cijenu ponude-Aneks-2.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 04/4-23-101/19, od 18.01.2019.godine. Javna nabavka je sprovedena otvorenim postupkom nabavke. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je: 683.760,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 976-1-3-7-3-4/19, objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 25.01.2019.godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljenje u „SI. glasniku BiH“, broj 7/19 od 01.02.2019. godine.Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 04/4-23-101/19 od 18.01.2019.godine.Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 22.02.2019. god. Zapisnik ocjeni ponuda br. 04/4-23-101/19 od 15.02.2019.godine, završen dana: 20.02.2019.godine, sa Preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 04/4-23-101/19 od 20.02.2019., u postupku javne nabavke radova na izgradnji sale za tjelesni odgoj u JU Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović" u llijašu, a u skladu s kojima je odlučeno kao u dispozitivu ove odluke.

U postupku o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće: da je ukupan broj pristiglih ponuda 8 (osam), da je blagovremeno zaprimljeno 8 (osam) ponuda, da je 7 (sedam) ponuda ponuđača prihvatljivo, da je 1 (jedna) ponuda neprihvatljiva i to ponuda ponuđača: "TERMO-BETON" d.o.o. Breza,iz sljedećih razloga: ponuđač je ispustio priložiti drugi list Obrasca za cijenu ponude, koji se odnosi na ponudu jediničnih i ukupnih cijena bez PDV-a za stavke:4.,5.,6.,7.,8.l9.110 te je, u skladu sa članom 68. točka (4) pod f), ZJN, odbačena kao neprihvatljiva jer i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

Kod dvije ponude ponuđača su utvrđene računaske greške, te u skladu sa zakonskim propisima i uz suglasnost ponuđača izvršena je ispravka i utvrđene tačne vrijednosti ponude, a odnose se na sljedeće ponuđače:

1. GD "KONSTRUKCIJE" d.o.o. Mostar, čija je vrijednost ponude nakon ispravljene računske greške:ukupna cijena bez PDV-a: 652.044,50 KM, vrijednost 5% viškova radova: 32.602,22 KM, vrijednost radova sa viškovima od 5% bez PDV-a: 684.646,72 KM, iznos PDV-a, 116.389,94 KM, UKUPAN IZNOS PONUDE sa PDV-om:801.036,67 KM.

2.  "ALMY GRADNJA” d.o.o. Zenica, čija je vrijednost ponude nakon ispravljene računske greške,ukupna cijena bez PDV-a:.832.506,60 KM, vrijednost 5% viškova radova: 41.625,33 KM, vrijednost radova sa viškovima od 5% bez PDV-a;874.131,93 KM, iznos PDV- a: 148.602,43 KM, UKUPAN IZNOS SA PDVom:1.022.734,36 KM.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima I tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

Najniže cijene, čme je nakon okončane "e-aukcije" utvrđen I njihov sukcesivni red kako slijedi:

 

Redni broj

NAZIV PONUĐAČA

Ponuđena cijena bezPDV-auKM

Ponuđena cijena sa PDV-om u KM

1.

"FAZUM-GRADNJA" d.o.o. Ilijaš

633.000,00

740.610,00

2.

"DŽENA" d.o.o. Gradačac

634.000,00

741.780,00

3.

GD "KONSTRUKCIJE" d.o.o. Mostar

644.300,00

753.831,00

4.

"VIZIJA" d.o.o. Visoko

648.617,00

758.881,89

5.

"ASTRA PLAN"d.o.o. Brčko

678.000,00

793.260,00

6.

"SELA" d.o.o. Sarajevo

776.558,58

908.573,53

7.

"ALMY GRADNJA" d.o.o. Zenica

874.131,93

1.022.734,36

 

Izabrani ponuđač Je izabran primjenjujući kriterij najniže ocjene.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) najniža cijena. Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se uputiti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema.

Žalba se podnosi u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi, a putem Ugovornog/prvostepenog organa       

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Općina Ilijaš

Općinski načelnik

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: