Radovi na izgradnji saobraćajnice - veza ulica žrtava genocida Srebrenice i R444

Datum objave: 01.07.2019. 11:54 / Izvor: Akta.ba, 28.06.2019.

Broj: 01/2-05-1167-3/19

Breza, 28.06.2019. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza - Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza" broj: 8/09), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1156-7/19 od 22.03.2019. godine) u postupku javne nabavke radova: „Izgradnja saobraćajnice- veza ulica žrtava genocida Srebrenice i R444," Općinski načelnik , d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača „Izgradnja saobraćajnice- veza ulica žrtava genocida Srebrenice i R444"

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1156-7/19 od 26.06.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku: „Izgradnja saobraćajnice- veza ulica žrtava genocida Srebrenice i R444," dodjeljuje se izabranom ponuđaču „TUZLIĆ" d.o.o. Breza, ponuda (broj 158-VI/19 od 13.06.2019. godine) za ponuđenu cijenu od 55.994,00 KM bez PDV-a, odnosno 65.512,98 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

(1)Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po isteku roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana kada je ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnije ponude.

(2)Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaze o kvalificiranosti u roku od 5 (pet) dana nakon što svi ponuđači budu obaviješteni od strane ugovornog organa o rezultatima postupka nabavke, a prema tački C)3) tenderske dokumentacije.

(3)U slučaju da izabrani ponuđač propusti dostaviti dokaze o kvalificiranosti u navedenom roku ili dostavi neprihvatljive dokaze, odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača će se poništiti.

 

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za privredu i Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu.

 

Član 4.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici Općine Breza, www.breza.gov.ba, istovremeno s upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Zahtjevom za pokretanje postupka javne nabavke broj: 02/1-2-14-1156-1/19 od 16.05.2019.godine i Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/2-05-1167/19 od 16.05.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke radova: „Izgradnja saobraćajnice- veza ulica žrtava genocida Srebrenice i R444," bez PDV-a iznosi 65.450,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj:726-7-3-39-3-11/19 poslano je na objavu dana 23.05.2019. godine te je istog dana objavljena na Portalu javnih nabavki.

Ispravka za obavještenje broj: 726-7-3-39-8-12/19 objavljena na Portalu javnih nabavki 29.06.2019.godine.

Na osnovu obavještenja na Portalu javnih nabavki, tendersku dokumentaciju sa portala E-nabavke je preuzelo 10(deset) ponuđača i to:

1.AMPLITUDO d.o.o.

2.TUZLIC d.o.o. Breza

3.NAHONAL-GAS d.o.o. BREZA

4.ADO-TRANS d.o.o.

5.BBS EUROPE

6.EKAPIJA d.o.o.

7.TERMO-BETON d.o.o

8.GEO-PUT d.o.o.

9.TRGOŠPED d.o.o. KAKANJ

10.POROBIĆ d.o.o.

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem (broj 01/2-05-1167-2/19 od 16.05.2019. godine).

Komisija za javne nabavke dostavila je dana 26.06.2019.godine, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 02/1-2-14-1156-6/19 i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 02/1-2- 14-1156-7/19 u postupku javne nabavke: „Izgradnja saobraćajnice- veza ulica žrtava genocida Srebrenice i R444."

U postupku po izvješću o radu je utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

>da je ukupan broj pristiglih ponuda 4 (četiri)

>da je blagovremeno zaprimljene 4 (četiri) ponude

>da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda

>da su ponude ponuđača: „NAHONAL-GAS" d.o.o. Breza, „AME" d.o.o. Breza, „TRGOŠPED" d.o.o. Kakanj i „TUZLIĆ" d.o.o. Breza.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije, te kroz sistem „E-nabavke" provela „e-Aukciju," u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije od 21.07.2016.godine.

E-aukcija je održana dana 25.06.2019 godine u 11,00 sati.

Iz izvještaja o toku i završetku "e-aukcije" koji je kreiran 25.06.2019.godine u 12,31 sati jasno je vidljivo :

 

POČETNA RANG LISTA PONUĐAČA KOJI SU POZVANI DA UČESTVUJU U E-AUKCIJI:

R.b.

Naziv ponuđača

IDB/JIB

Konačna cijena u KM bez PDV-a

Rang

1

„TUZLIĆ" d.o.o.Breza

4218460740002

65.416,91

1

2

„NAHONAL-GAS" d.o.o.Breza

4218105170009

65.446,77

2

3

„AME" d.o.o.Breza

4218113350008

69.554,69

3

4

„TRGOŠPED" d.o.o.Kakanj

4219024460009

83.021,98

4

 

R.b.

Naziv ponuđača

IDB/JIB

Konačna cijena u KM bez PDV-a

Rang

1

„TUZLIĆ" d.o.o.Breza

42019480840000

55.994,00

1

2

„AME" d.o.o.Breza

4218105170009

56.060,00

2

3

„NAHONAL-GAS" d.o.o.Breza

4218113350008

60.000,00

3

4

„TRGOŠPED" d.o.o.Kakanj

4218057690003

83.021,98

4

 

U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik, nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij „najniža cijena".

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka (b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može ce izjaviti žalba Ugovornom organu, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: