Radovi na izgradnji spomen obilježja Ćojluk u Bosanskoj Krupi faza II (završni građevinski radovi)

Datum objave: 23.07.2020. 15:23 / Izvor: Akta.ba, 23.07.2020.

B O S N A I H E R C E G O V I N A

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

U N S K O - S A N S K I K A N T O N

OPĆINA BOSANSKA KRUPA

JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE

OPĆINE BOSANSKA KRUPA

Broj: 07-11-5-4264/20

Bosanska Krupa, 23.07.2020.godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), a po provedenom konkuretskom zahtjevu za dostavu ponuda u postupku nabavke radova s primjenom e-aukcije- Radovi na izgradnji spomen obilježja „Ćojluk" u Bosanskoj Krupi faza II (završni građevinski radovi), na prijedlog Komisije za provođenje postupka javne nabavke, Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, kao rukovodilac ugovornog organa donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1.         Prihvata se ponuda ponuđača Doo „BC-GRADNJA" Bosanska Krupa, u predmetu nabavke radova- Radovi na izgradnji spomen obilježja „Ćojluk" u Bosanskoj Krupi faza II (završni građevinski radovi), sa cijenom u ukupnom iznosu od 39.894,66 KM, sa uračunatim PDV- om.

 

2.         Izabrani ponuđač se obavezuje da u roku ne dužem od 5 (pet) dana od dana zaprimanja ove Odluke dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uslova u skladu sa datom izjavom iz člana 45. stav (1) tačka c) i d) Zakona o javnim nabavkama, ukoliko iste nije dostavio u sastavu ponude.

 

3.         Po konačnosti ove odluke sa izabranim ponuđačem potpisat će se ugovor o izvođenju radova na izgradnji spomen obilježja „Ćojluk" u Bosanskoj Krupi, faza II (završni građevinski radovi).

 

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 07¬11-5-4246/20 od 07.07.2020. godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostvau ponuda s primjenom e-aukcije- Radovi na izgradnji spomen obilježja „Ćojluk" u Bosanskoj Krupi faza II (završni građevinski radovi). Obavještenje o nabavci broj: 1272-7-3-91-3-63/20 je objavljeno na portalu javnih nabavki i Općinskoj web stranici dana 07.07.2020. godine. Poziv za preuzimanje TD poslana na adrese tri ponuđača. Po objavljenom obavještenju rok za prijem ponuda je bio 15.07.2020. godine do 12.00 sati. Do označenog roka za prijem ponuda na protokol Ugovornog organa pristigle su tri ponude, a što je vidljivo iz tabelarnog pregleda dostavljenog od strane službenika koja radi na protokolu ugovornog organa i to ponude :

 

1.         doo „I-KOMIĆ" Bosanska Otoka, broj protokola: 07-11-5-4246-2/20, 15.7.2020. godina u 9:15 sati

2.         doo „BC GRADNJA" Bosanska Krupa, broj protokola: 07-11-5-4246-3/20, 15.7.2020. godina u 10:15 sati

3.         doo „DOLA" Cazin, broj protokola: 07-11-5-4256-4/20, 15.7.2020. godina u 11:15 sati

Komisija za provođenje postupka javne nabavke je u skladu sa tenderskom dokumentacijom dana 15.07.2020. godine u 12,30 sati izvršila javno otvaranje ponuda i na zapisnik konstatovala:

 

1.         Ponuđač doo „I-KOMIĆ" Bosanska Otoka, dostavljena ponuda uredno zapakovana i bez vidnih oštećenja, ponudio je:

cijena ponude:  43.076,10 KM bez PDV,

iznos PDV:        7.322,94 KM PDV

ukupna cijena ponude: 50.399,04 KM sa PDV- om, Nema popusta.

 

2.         Ponuđač doo „BC GRADNJA" Bosanska Krupa, dostavljena ponuda uredno zapakovana i bez vidnih oštećenja, ponudio je:

cijena ponude:  44.793,75 KM bez PDV,

iznos PDV:        7.614,94 KM PDV

ukupna cijena ponude: 52.408,69 KM sa PDV- om, Nema popusta.

 

3.         Ponuđač doo „DOLA" Cazin, dostavljena ponuda uredno zapakovana i bez vidnih oštećenja, ponudio je:

cijena ponude:  40.973,35 KM bez PDV,

iznos PDV:        6.965,46 KM PDV

ukupna cijena ponude: 47.938,81 KM sa PDV- om, Nema popusta.

 

Nakon izvršene evaluacije dostavljenih ponuda i provjere formalno pravnih uslova traženi u tenderskoj dokumentaciji Komisija je za zapisnik konstatovala da su ponude ponuđača Doo „I-KOMIĆ" Bosanska Krupa, Doo „BC GRADNJA" Bosanska Krupa i doo „DOLA" Cazin formalo pravno ispravne, potpune i zadovoljavaju uslove propisane u tenderskoj dokumentaciji. S obzirom na navedeno Komisija je predlažila ugovornom organu da zakaže e-aukciju s kvalifikovanim ponuđačima i to: Doo „I-KOMIĆ" Bosanska Krupa, Doo „BC GRADNJA" Bosanska Krupa i doo „DOLA" Cazin uz primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, u skladu s Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije ("Službeni glasnik BiH"broj 66/16 od 06.09.2016 godine).

 

Provođenje e-aukcije je zakazano za dan 20.07.2020. godine u 11:00 h. u trajanju od 10 minuta. Na osnovu izvještaja o toku i završetku e-aukcije utvrđeno je se da je ista trajala od 11:00 h do 13:08 h.

Nakon uspješno okončane e-aukcije Komisija za provođenje postupka javne nabavke je ponovo zasjedala dana 22.07.2020. godine u 10:00 h i razmatrala izvještaj o toku i završetku e-aukcije, te na zapisnik konstatovala da je konačna rang lista ponuđača koji su učestvovali u E-aukciji je slijedeća:

 

1.         d.o.o. „BC-GRADNJA" Bosanska Krupa konačna cijena ponude iznosi 34.098,00 KM bez PDV-a, pa ukupna cijena ponude iznosi 39.894,66 KM sa PDV-om, (početna cijena ponude umanjena za 23,88 %)

 

2.         d.o.o. „I-KOMIĆ" Bosanska Krupa konačna cijena ponude iznosi 34.139,00 KM bez PDV-a,

pa ukupna cijena ponude iznosi 39.942,63 sa PDV-om, (početna cijena ponude umanjena za 20,75%).

 

3.         d.o.o. „DOLA" Cazin konačna cijena ponude iznosi 39.000,00 KM bez PDV-a, pa ukupna cijena ponude iznosi 45.630,00 KM sa PDV-om, (početna cijena ponude umanjena za 4,82%)

Komisija je konstatovala da je procijenjena vrijednost radova, urađena na osnovu snimljenog stanja na terenu i projektne dokumentacije sljedeća: cijena bez PDV: 41.768,40 KM bez PDV, cijena sa PDV: 48.869,03 KM sa PDV- om.

 

Nakon uspješno završene e-aukcije sa kvalifikovanim ponuđačima, a s obzirom da je kriterij za dodjelu Ugovora „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude", da je cijena prvorangirane ponude u okviru procjenjene vrijednosti predmetne nabavke, Komisija za provođenje postupka javne nabavke je predložila Ugovornom organu da donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, i to prvorangiranog ponuđača d.o.o. „BC-GRADNJA" Bosanska Krupa i zaključi Ugovor.

 

S obzirom da je kriterij za dodjelu Ugovora „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude" , da je d.o.o. „BC-GRADNJA" Bosanska Krupa prvorangirani ponuđač uspješno okončane e-aukcije, i da je cijena ponude u okviru procjenjene vrijednosti predmetne nabavke, Ugovorni organ donio je Odluku kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje Ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili putem pošte u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manje od tri.

Obrađivač:

Selma Bužimkić, dipl. pravnik

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Armin Halitović, dipl. ecc

 

Dostavljeno:  

1.         doo „BC-GRADNJA" Bosanska Krupa

2.         doo „I-KOMIĆ" Bosanska Krupa

3.         doo „DOLA "Cazin

4.         U spis

5.         a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: