Radovi na izgradnji vanjskog uređenja parcela G1, G2 i H u obuhvatu Urbanističkog projekta Tešanj-Centar- uređenje ulice 1. Mart u Tešnju

Datum objave: 26.12.2016. 13:03 / Izvor: Akta.ba, 23.12.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj :02-49-1-3551-9/16

Datum :21.12.2016.godine

 

Na osnovu člana 70.stav (1) i (3) te člana 25. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude od 20.12.2016.godine, sačinjenog od strane Komisije za nabavke imenovane rješenjem Općinskog načelnika, Općinski načelnik, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Ovom odlukom Općinski načelnik, općine Tešanj je nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, a radi pribavljanja ponude za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku novih radova koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova na "Vanjskog uređenja parcela Gl, G2 i H u obuhvatu "Urbanističkog projekta Tešanj-Centar"- uređenje ulice 1. Mart u Tešnju" po Ugovoru broj:02-49-1-310-29/16 od 08.06.2016.godine odlučio o ponuđaču kojem će dodjeliti ugovor.

 

II

Za ponuđača za izvođenje radova iz tačke I ove Odluke odabran je ponuđač "Porobić" d.o.o. Zavidovići po cijeni od 30.177,42KM (slovima:tridesethiljadastotinusedamdesetsedam i 42/100 konvertibilnih maraka) bez PDV-a odnosno sa PDV-om 35.307,58KM (slovima-.tridesetpethiljadatristotinesedam i 58/100 konvertibil marka).

 

III

Za realizaciju Odluke zadužuje se Služba za društvene djelatnosti i investicije.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

V

Ova odluka objavit će se na web-stranici Općine Tešanj www.opcina-tesanj.ba, shodno članu 70. stav 6.Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

U postupku procjene vrijednosti ponude, pristigle u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja, a radi izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku novih radova koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova na "Vanjskoom uređenju parcela G1, G2 i H u obuhvatu "Urbanističkog projekta Tešanj-Centar"- uređenje ulice 1. Mart u Tešnju" u vezi sa Ugovorom broj :02-49-1-310-29/16 od 08.06.2016.godine, Komisija za javne nabavke je Zapisnikom broj:08-49-1-3551 -8/16 od 20.12.2016.godine utvrdila da ponuda ponuđača "Porobić" d.o.o. Zavidovići od 20.12.2016.godine sadrži svu potrebnu dokumentaciju te daje ista sa ponuđenom cijenom prihvatljiva (ponuđene cijene su iste kao i u osnovnom ugovoru) te je Komisija shodno tome predložila ugovornom organu da sa ponuđačem "Porobić" d.o.o. Zavidovići potpiše ugovor za nove radove koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova na "Vanjskoom uređenju parcela G1, G2 i H u obuhvatu "Urbanističkog projekta Tešanj-Centar"- uređenje ulice 1. Mart u Tešnju" .

 

Pouka o pravnom lijeku: Žalba na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača izjavljuje se URŽ-u putem ugovornog organa u roku od 10 dana od dana prijema Odluke, na način propisan Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (SI.glasnik BiH broj:39/14).

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mr.sci. Suad Huskić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: