Radovi na izgradnji zaštitnog prostora za duvanje damperskih guma

Datum objave: 09.07.2020. 10:51 / Izvor: Akta.ba, 29.06.2020.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje

Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik

 

Broj: 15213/20 

Dana, 29.06.2020. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 2, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj: 103/14), a na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 14750/20 od 23.06.2020. godine, u postupku javne nabavke: „Nabavka radova na izgradnji zaštitnog prostora za duvanje damperskih guma" - putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, interni broj: 15/20, Uprava Preduzeća, na sjednici održanoj dana 29.06.2020. godine, donijela je:

 

ODLUKU

o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke: „Nabavka radova na izgradnji zaštitnog prostora za duvanje damperskih guma" - putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda,

interni broj: 15/20

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 14750/20 od 23.06.2020. godine u postupku javne nabavke: „Nabavka radova na izgradnji zaštitnog prostora za duvanje damperskih guma" - putem konkuretskog zahtjeva za dostavu ponuda, interni broj: 15/20, te se ugovor dodjeljuje ponuđaču „JOVIĆ S&D" d.o.o. Ugljevik, na period od 12 mjeseci i iznos od 22.881,00 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 10 dana, računajući od dana objave Odluke na WEB stranici Ugovornog organa.

 

Član 3.

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Odluku, postupak će se obustaviti, u skladu sa članom 101. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteuqlievik.com. istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba komercijale Preduzeća i Služba za pravne i korporativne poslove.

 

Član 6.

Ova Odluka dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Posebne odluke Preduzeća broj: 10013/20 od 05.05.2020. godine.

Procijenjena vrijednost javne nabavke je cca 23.000,00 KM bez PDV-a.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu javnih nabavki dana 19.05.2020. godine pod brojem: 1276- 7-3-309-3-241/20.

Komisija za javne nabavke, imenovana Rješenjem Uprave Preduzeća o imenovanju članova Komisije broj: 12251/20 od 29.05.2020. godine, podnijela je Upravi Preduzeća Izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu ugovora broj: 14750/20 od 23.06.2020. godine.

U postupku po Izvještaju je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponuda i o tome sačinila odgovarajući Zapisnik o otvaranju ponuda broj: 12454/20 od 01.06.2020. godine, u kojem je utvrđeno slijedeće:

 

Blagovremene ponude/datum i vrijeme prijema

Ukupna cijena ponude bez uračunatog PDV-a

Neblagovremeno primljene ponude

1

„PROFI MONT DOO UGUEVIK

12335/20 od 01.06.2020. u 0755

22.904,25 KM

/

2

„JOVIC S&D" DOO UGUEVIK

12398/20 od 01.06.2020. u 0935

23.240,11 KM

/

3

„TEHNO INZINJERING" DOO Ugljevik

12399/20 od 01.06.2020. u 0937

22.925,62 KM

/

 

Krajnji rok za prijem ponuda bio je: 01.06.2020. godine do 11:00 časova.

 

           

 

Zapisnik sa otvaranja ponuda broj: 12454/20 od 01.06.2020. godine dostavljen je ponuđačima isti dan putem mejla i na isti nije bilo primjedbi.

 

IV-ANALIZA PONUDA:

Analizom pristiglih ponuda, uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija je konstatovala sljedeće:

 

ANALITIČKI PRIKAZ ZAHTJEVANIH I DOSTAVLJENIH DOKUMENATA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE POSTOJE LI RAZLOZI ELIMINACIJE PONUĐAČA

OBAVEZNI DOKUMENTI KOJE PONUDA MORA DA SADRŽI

Ponuđač:

„PROFI MONT' d.o.o. Ugljevik

Ponuđač:

JOVIĆ S&D" DOO Ugljevik

Ponuđač:

„TEHNO INŽINJERING" DOO Ugljevik

Obrazac za dostavljanje ponude - Aneks 2

Dostavljen

Dostavljen

Dostavljen

Obrazac za cijenu ponude - Aneks 3

Dostavljen

Dostavljen

Dostavljen

Obrazac za povjerljive informacije - Aneks 4

Dostavljen

Dostavljen

Dostavljen

Potpisan i ovjeren nacrt ugovora - Aneks 5

Dostavljen

Dostavljen

Dostavljen

Popis izvršenog ugovora

Dostavljen

Dostavljen

Nije dostavljen

Ovjerena Izjava u vezi člana 45. ZJN BiH - Prilog 1

Dostavljena

Dostavljena

Dostavljena

 

 

Izvod iz sudskog

Dostavljen

Dostavljen

Dostavljen

registra

 

 

 

Ovjerena pismena

Dostavljena,

Dostavljena

Dostavljena

izjava ponuđača iz

 

 

 

člana 52. ZJN BiH -

 

 

 

Prilog 2

 

 

 

 

 

PONUDE KOJE NISU ISPUNILE SVE TEHNIČKE, FORMALNO-PRAVNE ZAHTJEVE I MINIMUM KVALIFIKACIONIH USLOVA:

1. „TEHNO INŽINJERING" d.o.o. Ugljevik

Ponuđač „TEHNO INŽINJERING" DOO Ugljevik je kao dokaz o tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti dostavio izjavu (pod punom materijalnom j krivičnom odgovornošću) u kojoj je naveo da im kompanija „ZVVZ Enven Enginnering" a.s. Milevsko, Češka Republika nije dostavio popis izvršenog Ugovora, a nisu navedeni razlozi nemogućnosti dobijanja popisa izvršenog Ugovora.

S toga je ponuda ponuđača „TEHNO INŽINJERING" d.o.o. Ugljevik neprihvatljiva.

PONUDE KOJE SU ISPUNILE SVE TEHNIČKE, FORMALNO-PRAVNE ZAHTJEVE I MINIMUM KVALIFIKACIONIH USLOVA:

1. „PROFI MONT" DOO Ugljevik

2. „JOVIĆ S&D" DOO Ugljevik

 

V. RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA

U skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavkama, na osnovu kriterijuma najniže cijene prihvatljive ponude, utvrđena je slijedeća rang lista ponuđača:

1.

NAZIV PONUĐAČA

CIJENA BEZ PDV-a

„PROFI MONT' DOO Ugljevik

22.904,25 KM

2.

„JOVIC S&D" DOO Ugljevik

23.240,11 KM

 

 

Nakon rasprave u kojoj su učestvovali svi članovi Komisije donešeni su sljedeći zaključci:

 

Zaključak 1

S obzirom da je tačkom 8.2 Tenderskog dokumenta predviđeno provođenje E-aukcije i da su za predmetnu nabavku prihvatljive ponude dva ponuđača, u skladu sa članom 4. (Zakazivanje i početak E-aukcije) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije (Službeni glasnik BiH broj 66/16), Ugovorni organ će zakazati E-aukciju.

 

Zaključak 2

Za realizaciju zaključka zadužuje se sekretar Komisije.

 

Zaključak 3

Sljedeći sastanak Komisije održaće se nakon okončanja E-aukcije.

 

Sastanak Komisije za javnu nabavku okončan je dana 05.06.2020. godine u 12.00 časova. 

 

Drugi zatvoreni sastanak Komisija za javnu nabavku je započela dana 23.06.2020. godine, sa početkom u 08.00 časova.

Sastanak je otvorio i uvodnu riječ dao predsjednik Komisije, istakavši da su realizovani zaključci sa sastanka Komisije održanog 05.06.2020. godine. Naime, Ugovorni organ je u skladu sa članom 4. (Zakazivanje i početak E-aukcije) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije („Službeni glasnik BiH" broj 66/16) zakazao E-aukciju za dan 22.06.2020. godine, sa početkom u 12:00časova. Zakazana E-aukcija održana je dana 22.06.2020. godine u periodu od 12:00 časova do 12:20 časova.

 

VI. KONAČNA RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUĐAČA KOJI SU UČESTVOVALI U E-AUKCIJI

Nakon održane E-aukcije izvršena je ekonomska evaluacija ponuda, te utvrđena konačna rang - lista ponuđača:

 

U skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavkama, na osnovu kriterijuma najniže cijene prihvatljive ponude, utvrđena je slijedeća rang lista ponuđača:

 

NAZIV PONUĐAČA

CIJENA BEZ PDV-a, prije E-aukcije

CIJENA BEZ PDV-a, nakon okončane E- aukcije

1.

„JOVIC S&D" DOO Ugljevik

23.240,11 KM

22.881,00 KM

2.

„PROFI MONT DOO Ugljevik

22.904,25 KM

22.904,25 KM

 

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. ZJN BiH, te člana 57. Statuta MH ,,ERS" MP a.d Trebinje - ZP „RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem Ugovornog organa, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding ,,ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka. 

 

  

Dostavljeno:

• Ponuđačima,

• Upravi,

• Komisiji za nabavke,

• а/а,-

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: