Radovi na izradi betonskih ploča sa klupama za sjedenje i zamjenu postojećih oštećenih drvenih sjedišta klupa na lokalitetu Rajska plaža

Datum objave: 22.07.2020. 15:58 / Izvor: Akta.ba, 21.07.2020.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA BRATUNAC

-NAČELNIK-

 

Broj: 02-020-18-39/20 Datum:21.07.2020.god.

 

Na osnovu člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), člana 10 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-370/14 (Službeni Bilten opštine Bratunac br. 4/2014) i čl.50 Statuta opštine Bratunac-prečišćen tekst (Sl.Bilten opštine Bratunac br.04/2005), u postupku javne nabavke radova „Izvođenje radova na izradi betonskih ploča sa klupama za sjedenje i zamjenu postojećih oštećenih drvenih sjedišta klupa na lokalitetu „Rajska plaža", Načelnik opštine donosi:

 

ODLUKU

 

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

 

Prihvata se prijedlog cijene i ugovor za javnu nabavku radova „Izvođenje radova na izradi betonskih ploča sa klupama za sjedenje i zamjenu postojećih oštećenih drvenih sjedišta klupa na lokalitetu „Rajska plaža", dodjelјuje se ponuđaču Z.G.R „GAGING" iz Bratunca, za ponuđenu cijenu od 5.990,00 KM, bez PDV-a.

 

Član 2.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču Z.G.R „GAGING" iz Bratunca.

 

Član 3.

 

Ugovor će se zaklјučiti na način predviđen članom 12 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-370/14 (Službeni Bilten opštine Bratunac br. 4/2014).

 

Član 4.

 

Ova odluka objaviće se na veb-stranici opštine Bratunac www.opstinabratunac.com istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlјa se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENјE

 

Postupak javne nabavke radova „Izvođenje radova na izradi betonskih ploča sa klupama za sjedenje i zamjenu postojećih oštećenih drvenih sjedišta klupa na lokalitetu „Rajska plaža" pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-020-18-39/20 od 13.07.2020. godine.

 

Javna nabavka provedena je putem direktnog sporazuma.

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 6.000,00 KM.

 

Pismeni zahtjev za dostavu prijedloga cijena upućen je jednom ponuđaču Z.G.R „GAGING" iz Bratunca. Prijedlog cijene po upućenom pozivu br.05-08/20 primlјen je 20.07.2020.god. Ukupna ponuđena cijena bez PDV-a je 5.990,00 KM.

 

Na osnovu dostavlјenog prijedloga cijene utvrđeno je da je ponuđač kvalifikovan da uredno izvrši predmetnu nabavku i da je ponudio prihvatlјivu cijenu za ovu javnu nabavku.

 

U vezi navedenog a primjenom odredbi Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-370/14(Službeni Bilten opštine Bratunac br. 4/2014) odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

NAČELNIK OPŠTINE

 

Mlađenović Nedelјko,dipl.inž.maš.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: