Radovi na izradi potpornog zida u ulici Tina Ujevića uz Karićevac i na izradi potpornog zida parkinga

Datum objave: 09.11.2020. 15:14 / Izvor: Akta.ba, 09.10.2020.

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KUPRES

OPĆINSKI NAČELNIK

KUPRES

Broj: 01/1-11-3-888-3/20

Kupres, 09.10.2020. godine

Temeljem članka 64. stavak 1., točka b), članka 70., stavak 1., 3., i 6. Zakona o javnim nabavkama B i H (Službeni glasnik B i H, broj: 39/14) i preporuke Povjerenstva za Javne nabavke, broj: 01/1-11-3-888-2/20 od 05.10.2020. godine, Općinski načelnik, donosi:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Članak 1.

Prihvaća se Preporuka Povjerenstva za javne nabavke, broj: 01/1-11-3-888-2/20 od 05.10.2020. godine i Ugovor za „Izvođenje radova na izradi potpornog zida u ulici Tina Ujevića uz Karićevac i na izradi potpornog zida parkinga“, dodjeljuje se ponuđaču „МiH“ d.o.o. Kupres za cijenu postignutu na e-aukciji u iznosu od 16.600,00 KM sa PDV- om.

Članak 2.

Prijedlog ugovora o nabavki dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „МiH“ d.o.o. Kupres, po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kad su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se na web stranici www.opcinakunres.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su sudjelovali u postupku javne nabavke, sukladno članku 70., stavak 6. Zakona o javnim nabavkama.

Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su sudjelovali u postupku javne nabavke shodno članku 71., stavak 2. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazlože nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 01/1-11-3-888-2-3/20 od 07.09.2020. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV - a je 18.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci, broj: 12-7-3-17/20, objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 17.09.2020. godine. Povjerenstvo za javnu nabavku dostavilo je dana 05.10.2020. godine, Zapisnik o razmatranju ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01/1-11- 3-888-2/20. U postupku po Izvješću o raduje utvrđeno daje Povjerenstvo za javnu nabavku

blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- daje ukupan broj pristiglih ponuda 3

- da su blagovremeno zaprimljene 3 ponude

- da je tendersku dokumentaciju preuzelo 10 ponuđača.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice daje Povjerenstvo pravilno i potpuno, izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, sukladno kriterijima iz Tenderske dokumentacije. Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je daje izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

Najniže cijene, koja je postignuta na e-aukciji održanoj dana 05.10.2020. godine s početkom u 09 i 00 sati.

 

Naziv ponuđača

ID/JIB

Konačna cijena u KM bez PDV-a

Umanjenje

cijene

Rang

1.

,,MiH“ d.o.o. Kupres

4281281930005

16.600,00

7,51%

1

2.

IG ,,Pokvić“ d.o.o. Gornji Vakuf- Uskoplje

4236601300000

16.680,00

17,17%

2

3.

,,Gradinvent“ d.o.o. Mostar

4227839980000

17.732,05

1,48%

3

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba najkasnije uroku od (pet) dana od dana prijema ove Odluke ugovornom organu.

Iz naprijed navedenih razloga, primjenom članka 64. stavka 1. točka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u Izreci.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: