Radovi na održavanju šumskih kamionskih puteva i tehnoloških puteva u ŠG Čemernica Kneževo

Datum objave: 25.10.2016. 10:50 / Izvor: Akta.ba, 20.10.2016.

JAVNO PREDUZEĆE ŠUMARSTVA

„ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" a.d. SOKOLAC

- Direkcija Javnog preduzeća - SOKOLAC

 

Broj: 02-7226/16

Dana: 20.10.2016. Godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 53. Statuta JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac i člana 8. stav 2. tačka f) Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke, v.d. direktor-a JPŠ, kao ugovorni organ u postupku nabavke usluga, d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijih ponuda za ustupanje radova na izgradnji šumskog kamionskog puta i tehnoloških puteva na području ŠG „Čemernica", Kneževo

 

Član 1.

Donosi se Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za ustupanje radova na izgradnji šumskog kamionskog puta i tehnoloških puteva na području ŠG „Čemernica", Kneževo u Otvorenom postupku nabavke broj: 1172-1-3-229-3-482/16, od 26.9.2016. godine (objavljenog u „Službenom glasniku BiH\ broj :74/16, od 4.10.2016. godine) u kom su bile dvije (2) zaprimljene ponude, a shodno Zapisniku Komisije o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 04-2568-1/16, od 12.10.2016. godine i to:

LOT 1. - Radovi na izgradnji šumskog kamionskog puta „Tisovac-Kijevac" ŠG „Čemernica", Kneževo - najpovoljniji ponuđač „Vrbanja Šume" d.o.o. KOTOR VAROŠ;

LOT 2. - Radovi na izgradnji tehnološkog puta „Blatnica-Odjel 49", „ŠG „Čemernica", Kneževo - najpovoljniji ponuđač „Mon-Ami" d.o.o. KNEŽEVO;

LOT 3. - Radovi na izgradnji tehnološkog puta „Stojanovići-Seksanovac" ŠG „Čemernica", Kneževo - najpovoljniji ponuđač „Mon-Ami" d.o.o. KNEŽEVO.

 

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za proizvodnju i direktor ŠG „Čemernica", Kneževo.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

 

Obrazloženje

Javna nabavka radova u šumarstvu na području ŠG „Čemernica", Kneževo, pokrenuta je Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj: 02-6609/16, od 21.9.2016. godine. U postupku predmetne nabavke zaprimljene su dvije (2) ponude, kao što je 

navedeno u članu 1. Ove Odluke. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, a razlog za izbor najpovoljnijeg ponuđača navedeni su u Zapisniku Komisije za nabavke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke nezadovoljni ponuđač može da uloži pismenu žalbu ugovornom organu u roku od 10 dana od prijema iste.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: