Radovi na održavanju šumskih kamionskih puteva, za potrebe ŠG Panos Višegrad za 2021. godinu

Datum objave: 18.02.2021. 10:01 / Izvor: Akta.ba, 18.02.2021.

JAVNO PREDUZEĆE ŠUMARSTVA

„ŠUME REPUBLIКE SRPSКE" a.d, SOКOLAC - Direkcija Javnog preduzeća – SOКOLAC

 

Broj: 06/0203-4385-2/20X0 A.V

Dana: Š-01- 2021. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) i člaia 70. Stav (1) i (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), i člana 51. Statuta JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac i člana 8. Stav (2) tačka f) Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke, Uprava JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, na sjednici održanoj dana 17.02.2021. godine, donijela je:

 

O D L U К U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke radova u šumarstvu, na

području ŠG "Panos" Višegrad

 

Član 1.

Na osnovu Zapisnika Кomisije za nabavke, broj: 11.03-02/0906-1966-8/21 od 15.02.2021 godine, o izboru najpovoljnije ponude za nabavku radova na održavanju šumskih kamionskih puteva, za potrebe ŠG „Panos" Višegrad za 2021. godinu, koja je provedena putem otvorenog postupka, po Obavještenju o nabavci, broj: 1172-1-3-123-3-1368/20 od 18.12.2020. godine, prihvataju se ponude ponuđača - "Omorika" a.d. Višegrad za Lot 1 i za Lot 2.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za realizaciju iste zadužuju se Sektor za komercijalne poslove Direkcije Javnog preduzeća i direktor ŠG „Panos" Višegrad.

Obrazloženje

Javna nabavka radova u šumarstau na području ŠG „Panos" Višegrad pokrenuta je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 06.1/0203-4385-1/20 SO od 16.12.2020. godine. U postupku predmetne nabavke zaprimljena je jedna ponuda za svaki Lot koja je izabrana kao najpovoljnija kao što je navedeno u Članu 1. ove Odluke. Кriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena, a razlozi za izbor najpovoljiijeg ponuđača navedeni su u Zapisniku Кomisije za nabavke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke nezadovoljni ponuđač može da uloži pismenu žalbu ugovornom organu uroku od 10 dana od prijema iste.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: