Radovi na popravci i održavanju cesta, mostova i nasipa na području grada Srebrenik za 2020 godinu

Datum objave: 21.07.2020. 13:30 / Izvor: Akta.ba, 08.07.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD SREBRENIK

-Gradonnačelnik-

Broj: 07-1552/20

Srebrenik, 08.07. 2020. godine

 

Gradonačelnik na osnovu člana 70. stav (1) i (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), čl. 38. i 118. Statuta općine Srebrenik („Službeni glasnik općine Srebrenik", broj: 1/08), člana 11. Privremene Statutarne odluke grada Srebrenik (,,S1. glasnik grada Srebrenik, broj: 1/19"), a na preporuku Komisije za javnu nabavku, u postupku javne nabavke, Izvođenje radova na modernizaciji i rekonstrukciji ulica u gradu Srebrenik, d o n o s i:

 

ODLUKU

 O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

I

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku, po zapisniku broj: 07-1552/20 od 08.07.2020. godine, te se ugovor za Izvođenje radova na popravci i održavanju cesta, mostova i nasipa na području grada Srebrenik za 2020 godinu, u iznosuod od 128.204,50 KM (cijena bez PDV-ea) odnosno 149.999,27 KM (cijena sa PDV-om), dodjeljuje ponuđaču »JATA GROUP" d.o.o. Srebrenik, u skladu sa ponudom, broj:01-74/20 od 08.07.2020. godine.

II

Ponuđač »JATA GROUP" d.o.o. Srebrenik je u ponudi dostavio dokaze po članu 45. Zakona o javnim nabavkama, a koji zadovoljavaju zahtijevane uslove, te imenovani ponuđač iste nema obavezu ponovnog dostavljanja.

III

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.srebrenik.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

OBRAZLOŽENJE

Komisija je konstatovala da je po otvorenom postupku sa ugovaranje „Izvođenje radova na popravci i održavanju cesta, mostova i nasipa na području grada Srebrenik za 2020 godin'\ po obavještenju objavljenom na Portalu javnih nabavki, broj: 761-1-3-37-3-44/20 od 18.06.2020. godine, objavljen u "Službenom glasniku BiH, pristigla jedna ponuda i to od ponuđača "Jata group" d.o.o. Srebrenik u iznosu od 128.204,50 KM (cijena bez PDV-ea) odnosno 149.999,27 KM (cijena sa PDV-eom ).

Komisija za javne nabavke je nakon pregledanja ponude utvrdila da je ponuda potpuna odnosno da je ponuđač dostavio sve dokaze tražene tenderskom dokumentacijom, a što se vidi iz obrasca koji je prilog ovom zapisniku.

Računskom provjerom nisu utvrđene računske greške.

Komisija je predlažila Gradonačelniku, prihvatanje ponude ponuđača "JATA GROUP" d.o.o. Srebrenik, te shodno članu 70. Zakona, donošenje Odluke o izboru ponuđača "JATA GROUP" d.o.o. Srebrenik za„Izvođenje radova na popravci i održavanju cesta, mostova i nasipa na području grada Srebrenik za 2020 godin u iznosu 128.204,50 KM (cijena bez PDV-ea) odnosno 149.999,27 KM (cijena sa PDV-eoa, a što je ugovorni organ i prihvatio.

Ponuđač "JATA GROUP" d.o.o. Srebrenik je u ponudi dostavio dokumentaciju po članu 45. stav (2) Zakona o javnim nabavkama BiH, a koja je u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i istu ponuđač nije dužan ponovno dostavljati.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te članova 38. i 118. Statuta općine Srebrenik („Službeni glasnik općine Srebrenik", broj: 1/08), odlučeno je kao u tački I. ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: