Radovi na postavljanju i održavanju vertikalne saobraćajne signalizacije

Datum objave: 05.07.2019. 14:17 / Izvor: Akta.ba, 04.07.2019.

Republika Srpska

Grad Banja Luka

Gradonačelnik

Trg srpskih vladara 1, Banja Luka

 

Broj: 12-G-2724/19

Dana, 04.07.2019.

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH br. 39/14) i člana 14. Pravilnika o javnim nabavkama Gradske uprave Grada Banja Luka (Službeni glasnik Grada Banja Luka br. 4/15, 21/15, 3/17, 22/17, 38/17, 3/18 i 4/19), Gradonačelnik Banjaluke donosi sljedeću

 

O D L U K U

 

I

Prihvata se prijedlog Komisije za javnu nabavku „Postavljanje i održavanje vertikalne saobraćajne signalizacije", broj 20-404-257/19.

 

II

Utvrđuje se da je ponuda ponuđača „EURO ZNAK" d.o.o. Banja Luka prihvatljiva za ugovorni organ.

 

III

„EURO ZNAK" d.o.o. Banja Luka bira se kao najpovoljniji ponuđač za javnu nabavku broj 20-404-257/19, jer je ponudio najnižu cijenu u iznosu od 345.200,31 KM sa PDV-om.

 

IV

Ugovorni organ zaključiće ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem, pod uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji. Ponuđač iz tačke III ove odluke je ugovornom organu, u okviru svoje ponude, dostavio dokumente kojima dokazuje svoju ličnu, ekonomsku i finansijsku sposobnost. Ovi dokumenti su navedeni u članu 45. stav 2) i članu 47. stav (1) tačka c) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14).

 

O b r a z l o ž e nj e

Komisija za javnu nabavku „Postavljanje i održavanje vertikalne saobraćajne signalizacije", imenovana rješenjem Gradonačelnika, broj 12-G-12-G-1939/19 od 22.05.2019. godine, provela je otvoreni postupak javne nabavke, broj 20-404-257/19. Postupak javne nabavke se vodi s ciljem zaključenja okvirnog sporazuma na period od 2 (dvije) godine. Okvirni sporazum se zaključuje sa jednim ponuđačem. Obavještenje o nabavci je objavljeno na portalu javnih nabavki dana 07.06.2019. godine, pod brojem 320-1-3-255-3-211/19, a u „Službenom glasniku BiH" broj 41/19 dana 14.06.2019. godine. Procijenjena vrijednost, navedena u zahtjevu za javnu nabavku Odjeljenja za saobraćaj iputeve, iznosi 299.145,30 KM (bez PDV-a). Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena. Nije predviđeno provođenje e-aukcije.

 

Tenderskom dokumentacijom je traženo da ponuđači dostave sljedeće dokaze:

a)            popunjen obrazac za ponudu - naziv i sjedište ponuđača, a za grupu ponuđača podatke o svakom članu grupe ponuđača, kao i jasno određenje člana grupe koji je ovlašćeni predstavnik grupe ponuđača za učešće u postupku javne nabavke, za komunikaciju i za zaključivanje ugovora,

b)            izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tač. a) do d) ZJN-a (potpisana od strane lica ovlaštenog za zastupanje ponuđača i ovjerena od strane nadležnog organa -gradski/opštinski organ uprave ili notar),

v)            ovjerena fotokopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra ili rješenja o registraciji, ne starijeg od 6 mjeseci od isteka roka za podnošenje ponuda,

g)            izjavu i obične kopije dokumenata kojima ponuđač dokazuje ispunjenost uslova iz člana 47. st. (1) tač. od a) do d) i (4) ZJN-a (potpisana od strane lica ovlaštenog za zastupanje ponuđača i ovjerena pečatom ponuđača),

d)            potpisan i ovjeren primjerak izjave u vezi člana 52. stav (2) ZJN-a (potpisana od strane lica ovlaštenog za zastupanje ponuđača i ovjerena od strane nadležnog organa -gradski/opštinski organ uprave ili notar),

đ) popunjen, potpisan i ovjeren pečatom ponuđača obrazac za cijenu ponude (predmjer radova - okvirni sporazum),

e)            dokaz tehničke i profesionalne sposobnosti iz člana 51. ZJN-a (spisak izvršenih ugovora i potvrde naručioca posla o njihovoj uspješnoj realizaciji; izjava od strane ponuđača, o posjedovanju vozila kojim raspolaže u svrhu izvršenja ugovora, uz dokaze o vlasništvu ili iznajmljivanju/zakupu; izjava ponuđača o angažovanom tehničkom osoblju i ovjerena fotokopija diplome za diplomiranog inžinjera saobraćaja),

ž)            potpisan i ovjeren pečatom ponuđača nacrt okvirnog sporazum i nacrt ugovora,

z)            datum ponude, potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača,

i)             spisak povjerljivih informacija, j ) popis dokumenata uz ponudu,

k) garancija za ozbiljnost ponude u iznosu 3.000,00 KM,

l) punomoć za lice koje popunjava gore navedene izjave, ukoliko to lice nije ovlašteno za zastupanje ponuđača,

lj) dokaz o preferencijalnom tretmanu domaćeg (potvrda nadležne privredne komore o tome da li ponuđači podliježu primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg, u ovom postupku j avne nabavke).

 

Dana 24.06.2019. godine u 12:40 časova Komisija je izvršila otvaranje ponuda i tom prilikom konstatovala da je stigla ponuda sljedećeg ponuđača, i to:

1. „EURO ZNAK" d.o.o. Banja Luka, ukupna cijena ponude............345.200,31 KM sa PDV-om

Komisija je nakon analize dostavljene ponude jednoglasno konstatovala da je ista prihvatljiva za organ.

 

Obzirom da je ponuđač „EURO ZNAK" d.o.o. Banja Luka dostavio ponudu u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, prihvaćen je prijedlog Komisije kao u dispozitivu.

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u pisanoj formi Kancelariji za razmatranje žalbi, Filijala Banjaluka, putem Gradonačelnika - Odsjeka za javne nabavke, u roku od 10 dana od dana prijema obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se podnosi direktno na protokol ugovornog organa, u kancelariju 14 Gradske uprave Grada Banjaluka ili preporučenom pošiljkom.

 

G R A D O N A Č E L N I K

mr Igor Radojičić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: