Radovi na pristupnoj stazi i potpornom zidu Spomen parka oko Spomen obilježja palim borcima u ratu 1992-1995 u ulici Titova bb. u Drvaru

Datum objave: 03.09.2021. 09:02 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.09.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

871-1-3-16-5-14/21Broj obavještenja o nabavci 871-1-3-16-3-7/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA DRVAR
IDB/JIB 4281088340004
Kontakt osoba Vanja Krneta
Adresa Titova 1
Poštanski broj 80260 Drvar (hp mo)
Općina/Grad Drvar
Telefon (034) 819-001
Faks (034) 819-001
Elektronska pošta opcina.drvar@tel.net.ba
Internet adresa www.opstinadrvar.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Drvar

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radova na pristupnoj stazi i potpornom zidu Spomen parka oko "Spomen obilježja palim borcima u ratu 1992-1995"
u ulici Titova bb. u Drvaru

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka radova na pristupnoj stazi i potpornom zidu Spomen parka oko "Spomen obilježja palim borcima u ratu 1992-1995"
u ulici Titova bb. u Drvaru

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212120-3 Građevinski radovi na tematskom parku


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Drvar, Spomen park oko "Spomen obilježja palim borcima u ratu 1992-1995" u ulici Titova bb. u Drvaru

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ROCO COMMERCE D.O.O. LIVNO 4281014900008 Livno Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

75000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

75000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

25.8.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

75000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

98154,91

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
871-1-3-16-5-14/21
PODIJELI: