Radovi na rehabilitaciji, asfaltiranju i rekonstrukciji puteva na području općine Bosanska Krupa-I

Datum objave: 08.07.2020. 15:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1272-1-3-30-5-65/20


Broj obavještenja o nabavci 1272-1-3-30-3-32/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA BOSANSKA KRUPA
IDB/JIB 4263116080007
Kontakt osoba Selma Bužimkić
Adresa Ulica Terzića b.b.
Poštanski broj 77240 Bosanska Krupa (bhp sa)
Općina/Grad Bosanska Krupa
Telefon (037) 961-460
Faks (037) 961-475
Elektronska pošta selmab@opcinabosanskakrupa.ba
Internet adresa www.opcinabosanskakrupa.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Bosanska Krupa

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi na rehabilitaciji, asfaltiranju i rekonstrukciji puteva na području općine Bosanska Krupa-I


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi na rehabilitaciji, asfaltiranju i rekonstrukciji puteva na području općine Bosanska Krupa
(dio ulice Mirsada Crnkića-pristup Lamelama, dio puta-odvojak Suljkanovići, MZ-a Otoka I, dio puta Kajtezi, MZ- a, Otoka II,
dio puta Vrletnica- trasa „A“ Bajrići, dio puta Begovo brdo, MZ- a Ljusina, uređenje džematskog dvorišta i rehabilitacij
a parking prostora u naselju Omerovići, MZ- Pištaline, dio puta Trkačice-Menići, dio puta Smajlovići-Baltići P41-P43, dio LP
Smajlovići Baltići P81-P84, i dio puta Prohodac glavna trasa)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na cesti


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

dio ulice Mirsada Crnkića-pristup Lamelama, dio puta-odvojak Suljkanovići, MZ-a Otoka I, dio puta Kajtezi, MZ- a, Otoka II,
dio puta Vrletnica- trasa „A“ Bajrići, dio puta Begovo brdo, MZ- a Ljusina, uređenje džematskog dvorišta i rehabilitacij
a parking prostora u naselju Omerovići, MZ- Pištaline, dio puta Trkačice-Menići, dio puta Smajlovići-Baltići P41-P43, dio LP
Smajlovići Baltići P81-P84, i dio puta Prohodac glavna trasa)

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 kalendarskih dana

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 EL-GRADNJA D.O.O. BOSANSKA KRUPA 4263135460007 Bosanska Krupa Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

149000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

149000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

17.6.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

5

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

5

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

149000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

214730,64

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1272-1-3-30-5-65/20
PODIJELI: