Radovi na rehabilitaciji regionalnog puta R-446a, dionica Bistrica - Podgrab, u zoni Olimpijskog centra Jahorina, u dužini od 2,25 km, referenca 064/20

Datum objave: 23.07.2020. 14:42 / Izvor: Akta.ba, 20.07.2020.

Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske"

 

Broj: 02-01-JH-2257/20

Banja Luka, 20.07.2020. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama ("Sl. Glasnik BiH" broj: 39/14), članova 46. i 48. Pravilnika o javnim nabavkama JP "Putevi PC" doo Banja Luka, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-01-JH-2257/20 od 17.07.2020.godine, u postupku javne nabavke radova "Rehabilitacija regionalnog puta R-44ba, dionica Bistrica - Podgrab, u zoni Olimpijskog centra Jahorina, u dužini od 2,25 km" , referenca 064/20., v.d. Direktor je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku, broj: 02-01-JH-2257/20 od 17.07.2020. godine i Ugovor za javnu nabavku radova"Rehabilitacija regionalnog puta R-446a, dionica Bistrica - Podgrab, u zoni Olimpijskog centra Jahorina, u dužini od 2,25 km" , referenca 064/20., dodjeljuje ponuđaču "Prijedorputevi " a.d. Prijedor, ponuda broj:03-345-51/20 od 06.07.2020. godine, za ponuđenu cijenu od 785.795,96 KM, bez PDV-a, (sa uključenim popustom), kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog Ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču "Prijedorputevi " a.d. Prijedor, u skladu sa članom 98. stav 1. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke se zadužuje i ovlašćuje Sektor za tehničke poslove.

 

Član 4.

Ova Odluka objaviće se na veb - stranici www.putevirs.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav. 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom v.d. Direktora o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-01-JH-2257/20 od 10.06.2020. godine. Javna nabavka je sprovedena putem otvorenog postupka. Procijenjena vrijednost javne nabavke, bez PDV-a iznosi 784.324,79 KM. Obavještenje o nabavci broj: 750-1-3-90-3-121/20, objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 15.06.2020. godine. 

Komisija za javnu nabavku, imenovana je Rješenjem broj: 02-01-JH-2257/20 od 22.06.2020. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 20.07.2020. godine Izvještaj o radu broj: 02-01-JH-2257/20 od 17.07.2020. godine i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-01-JN- 2257/20 od 17.07.2020. godine, u postupku javne nabavke radova"Rehabilitacija regionalnog puta R-446a, dionica Bistrica - Podgrab, u zoni Olimpijskog centra Jahorina, u dužini od 2,25 km", referenca 064/20.

U postupku no Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dvije).

-           da nije bilo neblagovremenih ponuda.

-           da je ponude ponuđača: " Romanijaputevi " a.d Sokolac i "Prijedorputevi " ad. Prijedor prihvatljive ponude.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.E aukcija je uspješno održana 16.7.2020.-Prilog Izvještaj.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen na osnovu izabranog kriterija "najniža cijena":

Naziv ponuđača

Cijena bez PDV-a sa popustom

Cijena sa PDV-om

"Romanijaputevi" a.d. Sokolac

786.312,70 KM

919.985,86 KM

"Prijedorputevi" a.d. Prijedor

785.795,96 KM

919.381,27 KM

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugvornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, Trg Republike Srpske 8, 78000 Banja Luka.

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

v.d. Direktor Nenad Nešić, dipl. pravnik

 

Dostaviti:

Ponuđačima,

- U spis,

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: