Radovi na rekonstrukciji i izgradnji NN mreže dijela TP Kamenica (druga faza izgradnje)

Datum objave: 12.11.2020. 15:44 / Izvor: Akta.ba, 07.10.2020.

Broj: 02-370/580-1

Pale, 07.10.2020. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“ br: 39/14), članova 43. Pravilnika javnim nabavkama roba, usluga i radova broj: 02-404/1 od 08.01.2015. god., prijedloga Komisije i člana 90. Statuta opštine Pale („Službene novine grada Istočno Sarajevo“ broj: 17/17 i 18/17) Načelnik opštine Pale, d o n o s i

 

O D L U K U

o izboru najpovolјnije ponude

i dodjeli ugovora ponuđaču

„SIMING TRADE“ doo Foča

 

 

Član 1.

Ovom odlukom Opština Pale, zajedno sa Ministarstvom za lјudska prava i izbjeglice BiH i Fondom za povratak BiH dodjelјuje ugovor na osnovu konkurentskog zahtjeva br: 02-370/580 od 23.09.2020. god., objavlјenog na Portalu javnih nabavki broj: 1390-7-3-71-3-29/20 od 23.09.2020. god. Izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji NN mreže dijela TP „Kamenica“ (druga faza izgradnje), Opština Pale.

 

Član 2.

Primjenom konkurentskog postupka izvršeno je prikuplјanje ponuda. Konstatovano je da je blagovremeno  pristigla 1(jedna) ponuda : „SIMING TRADE“ doo Foča,

 

Analizom i ocjenom ponuda, primjenom kriterija: najniža cijena ponude, komisija je utvrdila redoslijed-rang listu ponuda:

 

1. „SIMING TRADE“ doo Foča – 63.963,99 KM (bez PDV-a), odnosno 74.837,87 KM (sa PDV-om).

 

Shodno kojoj je prvoplasirana i najpovolјnija ponuda ponuđača: „SIMING TRADE“ doo Foča sa ukupnom cijenom 74.837,87 KM (sa PDV-om), i da ista u ekonomskom smislu u potpunosti zadovolјava zahtjeve ugovornog organa; te je shodno tome i data preporuka komisije za javne nabavke Opštine Pale da se dodjela ugovora izvrši navedenom ponuđaču.

 

Izabrani ponuđač obavezan je dostaviti dokaze iz člana 45. stav (2) tačke od a) do  d) u skladu sa članom 72. stav (3) tačka a), u roku od 3 (tri) dana od dana prijema Odluke o izboru najpovolјnijeg ponuđača.

 

Cijeneći navedeno Načelnik opštine donosi odluku kao u dispozitivu.

 

 

Član 3.

Po okončanju roka za žalbu, ugovorni organi će pozvati izabranog ponuđača radi zaklјučenja odgovarajućeg ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima - uslovima ugovornih organa navedenih u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

                                                                                Član  4.

Za  realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo za lјudska prava i izbjeglice BiH, Fond za povratak BiH i Opština Pale.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

  

PRAVNA POUKA:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i ako smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i/ili podzakonskih akata ili pravilnika ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru  najpovolјnijeg ponuđača. Žalba se izjavlјuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom  pošilјkom. Žalba se podnosi u dovolјnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od 3 (tri).

Žalilac koji propusti izjaviti žalbu prema odredbama člana 101. stav (5) ZJN BiH gubi pravo tražiti ispitivanje zakonitosti po istom osnovu, u kasnijoj fazi postupka.

Izradila: Nikolina Gutalј

NAČELNIK ODJELjENјA

Mile Borovina                                            

 

N A Č E L N I K

Boško Jugović                               

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: