Radovi na rekonstrukciji i sanaciji klizišta Zelenike na LP Orasi-škola, Veliki Badić, Mz-a Veliki Badić

Datum objave: 28.10.2019. 13:30 / Izvor: Akta.ba, 25.10.2019.

B  O  S  N  A   I  H  E  R  C  E  G  O  V  I  N  A

FEDERACIJA    BOSNE   I   HERCEGOVINE

U  N  S  K  O  -  S  A  N  S  K  I    K A N T O N

OPĆINA  BOSANSKA  KRUPA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj:07-14-7089/19

Bosanska Krupa, 25.10.2019.godine

           

Na osnovu člana 21.tačka d) člana 28. i  člana 70. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH broj: 39/14), na prijedlog Komisije za provođenje postupka javne nabavke u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku radova na rekonstrukciji i sanaciji klizišta Zelenike na LP Orasi-škola veliki Badić-MZ-a Veliki Badić u općini  Bos. Krupa,  Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, kao rukovodilac ugovornog organa donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovolјnijeg ponuđača

 

1. Prihvata se ponuda ponuđača DOO „EL-GRADNJA“ Bosanska Krupa u provedenom pregovaračkom postupku bez objave obavještenje za nabavku radova na  rekonstrukciji i sanaciji klizišta Zelenike na LP Orasi-škola veliki Badić-MZ-a Veliki Badić u općini  Bos. Krupa, sa cijenom u ukupnom iznosu od   14.086,80 KM,  sa uključenim PDV-om.

2. Po konačnosti ove odluke sa izabranim ponuđačem potpisat će se ugovor o nabavci.

 

O b r a z l o ž e n j e

Pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku radova na rekonstrukciji i sanaciji klizišta Zelenike na LP Orasi-škola veliki Badić-MZ-a Veliki Badić u općini  Bos. Krupa, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 07-14-7089/19 od 22.10.2019. godine. Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku radova na rekonstrukciji i sanaciji klizišta Zelenike na LP Orasi-škola Veliki Badić-MZ-a,  Veliki Badić u općini  Bos. Krupa objavljena na internetskoj stranici ugovornog organa dana 22.10.2019 godine. Shodno članu 28. stav (2) Zakona o javnim nabavkama  zahtjev za dostavu dokaza o kvalifikaciji upućen je kanditatima, doo „BC-GRADNJA, doo I-KOMIĆ“ Bos. Krupa i doo „EL-GRADNJA“ Bosanska Krupa putem e-maila. Kandidati doo „EL-GRADNJA i doo I-KOMIĆ“ Bos. Krupa  dostavili tražene dokaze o kvalifikaciji  i Odlukom o pretkvalifikaciji  kandidata  broj 07-14-7089/19 od 23.10.2019. godine od strane Komisije je  utvrđeno da su kvalifikovani za učešće u  sljedećim fazama postupka, pa su pozvani da dostave početnu ponudu za sudjelovanje  u  pregovaranju  u  pregovaračkom  postupku  bez  objave obavještenja  za  nabavku  radova na rekonstrukciji i sanaciji klizišta Zelenike na LP Orasi-škola veliki Badić-MZ-a Veliki Badić u općini  Bos. Krupa, koji se sprovodi u skladu sa članom 21. stav (d) Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH“ broj: 39/14").

Do roka označenog u pozivu za prijem početnih ponuda na protokol Ugovornog organa  pristigle su dvije početne ponude i to ponude :

1.            Doo „EL-GRADNJA“ Bosanska Krupa, broj protokola 07-14-7089-4/19 od 24.10.2019 godine u 10:35 h

2.            Doo „I-KOMIĆ“ Bosanska Krupa, broj protokola 07-14-7089-5/19 od 24.10.2019 godine u 11:35 sati

Komisija za provođenje postupka javne nabavke je u skladu sa tenderskom dokumentacijom dana 24.10.2019. godine u 14,00 sati izvršila otvaranje dostavljenih početnih ponuda koje nije bilo javno i na zapisnik konstatovala:

1.            Ponuđač  Doo „EL-GRADNJA“ Bosanska Krupa dostavio početnu cijenu ponude: 12.040,00 KM bez PDV-a, odnosno  14.086,80 KM sa PDV-om.

2.            Ponuđač  Doo „I-KOMIĆ“ Bosanska Krupa dostavio početnu cijenu ponude: 14.582,00 KM  bez PDV-a, odnosno 17.060,94 KM sa PDV-om.

Komisija za provođenje postupka javne nabavke je konstatovala da su oba ponuđača koji su dostavili početne ponude kvalifikovani za sljedeću fazu postupka/pregovora, pa je predložila Ugovornom organu da kandidate/ponuđače Doo „EL-GRADNJA“ Bosanska Krupa i  Doo „I-KOMIĆ“ Bosanska Krupa,  pozove na pregovore o cijeni. Svi kandidati su telefonskim putem, a zbog hitnosti u postupku,  pozvani na pregovore o cijeni shodno tački 5. Tenderske dokumentacije, za dan 25.10.2019 godine, počev od 8:20 sati .

Ugovorni organ je dana 25.10.2019 godine održao pregovore pojedinačno sa ponuđačima koji su dostavili početne ponude. Na pregovore su pristupili predstavnici ponuđača : DOO „EL-GRADNJA“ i Doo „I-KOMIĆ“ Bosanska Krupa. Predmet pregovaranja je bila ponuđena cijena u početnoj ponudi, a ostali uslovi postavljeni u tendeskoj dokumentaciji ostali su ne promjenjeni. Oba ponuđača su na pregovorima na pitanje oko eventualnog popusta izjavila da ostaju od cijena iz početne ponude i da prihvataju ostale uslove postavljene u tendeskoj dokumenatciji.

Do označenog roka za dostavu konačnih ponuda na protokol Ugovornog organa  pristigle su dvije ponude, a što je vidljivo iz tabelarnog pregleda dostavljenog od strane službenika koji radi na protokolu ugovornog organa i to ponude:

1. Doo „I-KOMIĆ“ Bosanska Krupa, broj protokola 07-14-7089-6/19 od 25.10.2019 godine u 9:10 sat

2. Doo „EL-GRADNJA“ Bosanska Krupa, broj protokola 07-14-7089-7/19 od 25.10.2019 godine u 9:56 sati

Komisija za provođenje postupka javne nabavke je dana 25.10.2019 godine izvršila javno otvaranje konačnih ponuda i na zapisnik konstatovala:

 

1. Ponuđač pod rednim brojem 1 Doo „I-KOMIĆ“ Bosanska Krupa ponudio: 

Cijena ponude  13.536,00 KM bez PDV,  ukupna cijena: 15.837,12 KM  sa PDV- om

2. Ponuđač pod rednim brojem 2, Doo „EL-GRADNJA“ Bosanska Krupa  ponudio: 

Cijena ponude 12.040,00  KM bez PDV,  ukupna cijena:  14.086,80 KM sa PDV- om.

 

Komisija je  izvršila evaluaciju konačnih ponuda  i konstatovala da su konačne ponude ispravne u formalno-pravnom smislu (ponuđači su dostavili dokumente tražene tenderskom dokumentacijom kroz ranije faze postupka) i računski tačne. Komisija je konstatovala da je cijena konačne ponude ponuđača Doo „EL-GRADNJA“ Bosanska Krupa, a  koji je ponudio najnižu cijenu ponude veća od procijenjene vrijednosti za ovu nabavku (procjenjena vrijednost nabavke iznosi 11.766,00 KM bez PDV-a) u iznosu  od 274,00 KM bez PDV-a odnosno 320,58 KM sa PDV-om,  pa je predložila  Ugovornom organu da se očituje da li se mogu iznaći dodatna sredstva za nabavku predmetnih radova. Ukoliko se nedostajuća sredstva za nabavku predmetnih radova mogu obezbjediti Komisija predlaže da se donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  Doo „EL-GRADNJA“ Bosanska Krupa  i zaključi Ugovor ili u suprotnom da poništi postupak javne nabavke shodno članu 69. Stav (2) tačka  e) Zakona o javnim nabavkama.

Općinski načelnik kao rukovodilac ugovornog organa dao je saglasnost da se postupak okonča donošenjem Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača Doo „EL-GRADNJA“ Bosanska Krupa,  jer su nedostajuća sredstva za predmetnu nabavku obezbijeđena u  Budžetu za 2019. godinu.

S obzirom da je kriterij  za dodjelu Ugovora „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“ , da je Doo „EL-GRADNJA“ Bosanska Krupa ponudio najnižu cijenu za predmetne radove,  da je Općinski načelnik kao rukovodilac organa uprave dao saglasnost da se postupak okonča donošenjem odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača,  jer su nedostajuća sredstva za predmetnu nabavku obezbijeđena u  Budžetu za 2019. godine,  donesena je odluka kao u dispozitivu.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača,  te prеglеd i ocjenu ponude, u skladu sa kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje prijedloga Komisije za provođenje potupka javne nabavke.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 21. (1) tačka d),  člana 28., te člana 70. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH broj: 39/14), odlučeno je kao u tački 1. ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje Ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili putem pošte u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manje od tri.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: