Radovi na rekonstrukciji mokrog čvora za potrebe JU Prve osnovne škole – PŠ Brezik

Datum objave: 27.06.2019. 10:32 / Izvor: Akta.ba, 13.06.2019.

Broj predmeta:13-001272/19

Datum, 13.06.2019. godine

 

Na osnovu članova 16. i 17. Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH-prečišćeni tekst («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», broj: 22/18 1 49/18), u skladu s članom 88. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Izvještaja o analizi, ocjeni i rangiranju ponuda, broj: 13-001272/19 od 27.5.2019 godine, Prijedloga Кomisije za javne nabavke, broj: 13-001272/19, broj akta: 02-0024AК-0004/19 od 27.5.2019. godine i Mišljenja Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH, broj:M-547/19 od 12.6.2019. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH d o n o s i

 

ODLUКU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

 

U provedenom konkurentskom postupku za nabavku radova na rekonstrukciji mokrog čvora za potrebe JU Prve osnovne škole - Područna škola Brezik prema zahtjevu za nabavku Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH, izabran je najpovoljniji ponuđač kojem se dodjeljuje ugovor.

 

Naziv najpovoljnijeg ponuđača je „DIOS" d.o.o. Brčko.

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 17.409,60 КM.

 

Obrazloženje

 

Кomisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda konstatovala da je dostavljeno re* ponuda, sljedećih ponuđača: „2apa1-Teh" d.o.o. Bgsko, „Papilon" d.o.o. Čelić, „Dios" d.o.o. Brčko i „Astra Plan" d.o.o. Brčko i „Pikaso" d.o.o. Brčko. Sastavni dio odluke čini zapisnik sa otvaranja ponuda. Кomisija je izvršila analizu dostavljenih dokumenata i utvrdila da su ponuđači kvalifikovani i ponude prihvatljive. Izvršena je e-aukcija i došlo je do snižavanja cijene u odnosu na cijene sa otvaranja ponuda. Najpovoljnija ponuda se uklopila u procijenjenu vrijednost nabavke. Кomisija za nabavke je na osnovu kriterija najniže cijene dostavila preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 2.

 

Postupakje proveden na osnovu Posebne odluke o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 13-001272/19 od 7.5.2019. godine, Obavještenjem o nabavci, broj: 1157-7-3-251-3-240/19 objavljenim na portalu javnih nabavki 13.5.2019. godine, predmjerom radova i ponudom najpovoljnijeg ponuđača. 

 

Član 3.

 

Sredstva za finansiranje iz člana 1. ove odluke su obezbijeđena iz kapitalnog budžeta 2019. godine, organizacioni kod 20050001, ekonomski kod 821600, šifra projekta:9438, naziv projekta:"Sanacija toaleta - I Osnovna škola".

 

Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

POUКA O PRAVNOM LIJEКU:

 

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za strunne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 5 dana od dana prijema odluke.

 

DOSTAVLJENO:

 

1.Pododjeljenju za javne nabavke,

2.Gradonačelniku,

3.Odjeljenju za obrazovanje,

4.Ponuđačima

5.«Službenom glasniku Brčko distrikta BiH»,

6. Arhivi

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: