Radovi na rekonstrukciji poslovnog objekta u ul. Braće Mažar i majke Marije broj 7. i 9. Banja Luka

Datum objave: 08.03.2019. 09:42 / Izvor: Akta.ba, 04.03.2019.

Broj: 205/19

Datum: 20.02.2019.

 

Na osnovu člana 90, člana 70. stav 1. 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br. 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Centra broj: 153/15 i 626/18 i člana 33. Statuta Centra za razvoj poljoprivrede i sela, u postupku nabavke pružanja usluga vođenje stručnog nadzora nad „Izvođenjem radova na rekonstrukciji poslovnog objekta u ul. Braće Mažar i majke Marije broj 7. i 9. Banja Luka" Direktor Centra, d o n o s i,

 

O D L U K U

 

1.         Prihvata se prijedlog predstavnika Centra, o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pružanja usluga vođenje stručnog nadzora nad „Izvođenjem radova na rekonstrukciji poslovnog objekta u ul. Braće Mažar i majke Marije broj 7. i 9. Banja Luka", putem direktnog sporazuma broj 166/19.

 

2.         „Vmarch+partners" d.o.o. Ranka Šipke broj 80 b, Banja Luka, bira se u postupku javne nabavke broj 166/19. Ponuđač je ponudio cijenu u iznosu od 500,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 585,00 KM sa PDV-om.

 

3.         Ugovorni organ zaključiće ugovor sa izabranim ponuđačem, pod uslovima utvrđenim u pozivu za dostavljanje ponuda i ponudom broj: P-03-02/19 od 18.02.2019. godine, dostavljene od strane izabranog ponuđača.

 

Obrazloženje:

 

Centar za razvoj poljoprivrede i sela proveo je postupak direktnog sporazuma broj 166/19 za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pružanja usluga vođenje stručnog nadzora nad „Izvođenjem radova na rekonstrukciji poslovnog objekta u ul. Braće Mažar i majke Marije broj 7. i 9. Banja Luka" po Posebnoj Odluci Direktora broj: 165/19-O od 12.02.2019. godine. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 500,00 bez pDv-a.

 

Ugovorni organ je tražio pisani prijedlog ponude od jednog ponuđača, a koji obavlja djelatnost koja je predmet javne nabavke. Po predmetnoj nabavci pribavljena je jedna ponuda i to „Vmarch+partners" d.o.o. Ranka Šipke broj 80 b, Banja Luka - ponuda u iznosu 500,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 585,00 KM sa PDV-om.

 

Dana 19.02.2019. godine u 12:15 časova predstavnik Centra je izvršio otvaranje ponude i tom prilikom konstatovao da je pristigla ponuda dobavljača „Vmarch+partners" d.o.o. Ranka Šipke broj 80 b, Banja Luka sa ponuđenom cijenom u iznosu od 500,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 585,00 KM sa PDV-om, prihvatljiva za ugovorni organ.

 

S obzirom da je ponuđač dostavio ponudu u skladu sa uslovima iz poziva za dostavljanje ponuda to će ugovorni organ prihvatiti prijedlog predstavnika Centra i odlučiti kao u dispozitivu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: