Radovi na sanaciji i remontu VN rastavljača, uzemljivača i kontaktnih preklopki u TS 35/10 kV

Datum objave: 25.08.2021. 08:40 / Izvor: Akta.ba, 23.08.2021.

 

Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske Trebinje _Matično preduzeće a. d. Trebinje_

ZAVISNO PREDUZEĆE ELEKTRO-HERCEGOVINA

 

Broj: 02-0147-997-15/21

Datum:23.08.2021 .godine

 

Ha osnovu člana 64. stava (1) tačka a, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („SL. Glasnik BiH, broj 39/14), člana 8 . stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavaljanju i radu Komisije za nabavke ( SL. Galsnik BiH 103/14), člana 85. Pravilnika o javnim nabavka MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje i člana 57. Stauta MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, a na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-0147-997-13/21 od 17.08.2021. godine u postupku javne nabavke: Nabavka - radovi na sanaciji i remontu VN rastavljača. uzemljivača i kontaktnih preklopki u TS 35/10 kV je donijela:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku, broj 02-0147-997-13/21 od 17.08.2021. godine za ugovor za javnu nabavku - radovi na sanaciji i remontu VN rastavljača, uzemljivača i kontaktnih preklopki u TS 35/10 kV, dodjeljuje se „ELKO" d.o.o. Istočno Sarajevo, ponuda br. 062/2021, dostavljena dana 09.08.2021. godine, za ponuđenu cijenu od 19.912,00 KM (bez PDV-a), kao najpovoljnijem ponuđaču.

 

Član 2.

Izabrani ponuđač je u sklopu svoje ponude dostavio dokumentaciju iz člana 45. i 47. Zakona o javnim nabavkama BiH te je nije dužan naknadno dostavljati.

 

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču nakon isteka roka za žalbu.

 

Član 4.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komercijalni sektor. 

 

Član 5.

Ova odluka će se objaviti na internet stranici www.elektrohereegovina.com ,istovremeno c upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 6.

Ova odluka dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut Posebnom Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-0147-997-02/21 od 22.07.2021. godine. Javna nabavka je sprovedena konkurentski zahtjev. Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 20.000,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 1081-7-3-80-3-53/21, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 23.07.2021. godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 02-0147-997-03/21 od 22.07.2021. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Upravi Preduzeća Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj 02-0147-997-12/21 od 17.08.2021. godine, Preporuku o izbor najpovoljnjeg ponuđača broj 02-0147-997-13/21 od 17.08.2021. godine i Izvještaj o radu komisije broj: 02-0147-997-14/21 od 17.08.2021. godine

U postupku no izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda jedna.

-           da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda.

-           da nije bilo neblagovremeno primljeih ponuda

-           da je ponuda „ELKO" d.o.o. Istočno Sarajevo kvalifikovana i prihvatljiva, dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu pispjelih ponuda, shodno kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava preduzeća nije našla razloge, nelravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom

dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.

- Kriterijum za izbor je ekonomski najpovoljnija ponuda sa sledećim podkriterijumima:

1.         Podkriterijum: Ponuđena cijena  broj bodova: 90

2.         Podkriterijum: Rok izvršenja radova       broj bodova:10

 

Naziv i sjedište ponuđača ponuđača

Podkriterijum

Podkriterijum

 

Broj bodova

Broj bodova

 

1)

„ELKO" d.o.o. Istočno Sarajevo

Cijena: 19.912,00

Rok izvršenja radova: 30 dana

 

 

90

10

 

-Rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriterijumu za izbor ponude:

Nazi/ime ponuđača        Ukupan broj bodova

1.         „ELKO" d.o.o. Istočno Sarajevo  100

 

Naziv ponuđača čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija i prijedlog da se zaključi ugovor sa:

1.

Naziv ponuđača

„ELKO" d.o.o.

2.

Sjedište i adresa

Vuka Karadžića br. 28, 71126 Istočno Sarajevo

3.

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

19.912,00

4.

Rok izvršenja radova

30. dana od dana potpisivanja ugovora.

5.

Podaci o dijelu ugovora koje se daje u podugovor i podaci o podizvođaču

 

 

Ponuđač ne namjerava sklapati podugovor sa trećom stranom

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka b, člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („SL Glasnik BiH, broj 39/14), člana 8 . stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostvaljanju i radu Komisije za nabavke ( SL. Galsnik BiH 103/14), člana 85. Pravilnika o javnim nabavka MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d Trebinje te člana 57. stav 1 Statuta MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, odlučeno je kao u članu 1 ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi BiH, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu MH ERS Matično preduzeća a.d. Trebinje ZP „Elektro- Hercegovina" a.d. Trebinje, Trgjovana Raškovića br. 6, 89101 Trebinje.

Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.

 

 

Dostaviti:

1.         „ELKO" d.o.o. Istočno sarajevo

2.         a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: