Radovi na sanaciji lokalnih puteva na području opštine Kneževo - MZ Kneževo, MZ Mokri Lug; MZ Bokani, MZ Paunovići, i ostali putni pravci po nalogu ugovornog organa

Datum objave: 08.07.2020. 10:56 / Izvor: Akta.ba, 03.06.2020.

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA KNEŽEVO 

NAČELNIK

 

Broj: 02-013-47-9/20 

Datum: 03.06.2020. godine

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16), te člana 69. stav 1. i člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14), te na osnovu člana 68. Statuta opštine Kneževo („Sl. glasnik opštine Kneževo", broj: 08/17 i 19/17), načelnik opštine d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovolјnijeg ponuđača u postupku javne nabavke broj: 02-013-47/20

 

I

Prihvata se preporuka komisije za javnu nabavku radova broj: 02-013-47-8/20 od 02.06.2020. godine o dodjeli ugovora za „Izvođenje radova na sanaciji lokalnih puteva na području opštine Kneževo.

Ugovor se dodjelјuje slјedećim ponuđačima:

 

1.         LOT 1:

PONUĐAČ „Samardžić" s.p. Kostići bb. Kneževo, sa cijenom od 4.800,00 bez PDV-a, iznos PDV-a 816,00 KM.

Ukupna cijena ponude sa PDV-om iznosi: 5.616,00 KM.

 

2.         LOT 2:

PONUĐAČ .,Mon-ami" d.o.o. Živojina Mišića 1. Kneževo, sa cijenom od 4.800,00 bez PDV-a, iznos PDV-a 816,00 KM. 

Ukupna cijena ponude sa PDV-om iznosi: 5.616,00 KM.

 

3.         LOT 3:

PONUĐAČ „Kralјevo vrelo" d.o.o. Rajka Dukića bb. Kneževo, sa cijenom za LOT 3 od 4.800,00 bez PDV-a, iznos PDV-a 816,00 KM. 

Ukupna cijena ponude sa PDV-om iznosi: 5.616,00 KM.

 

4.         LOT 4:

PONUĐAČ ,,L & M SO" d.o.o. Vidovdanska 53. Banja Luka, je ponudio cijenu za LOT 4 od 2.400,00 KM bez PDV-a, iznos PDV-a 408,00 KM. 

Ukupna cijena ponude sa PDV-om iznosi: 2.808,00 KM. Nije bilo ponuđenog popusta.

 

II

U skladu sa članom 89. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ugovor o nabavci dostaviće se prihvatlјivim ponuđačima iz tačke I ove odluke najkasnije u roku od 10 dana od dana dostave obavještenja o odabiru ponuđača.

 

III

O izvršenju ove odluke staraće se Odjelјenje za privredu i finansije.

 

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavlјena na internet stranici Opštine Kneževo.

 

Obrazloženje

Prihvata se preporuka komisije za javnu iabavku radova imenovana rješenjem načelnika opštine broj: 02-013-47-1/20 od 15.05.2020. godine, o dodjeli ugovora najbolјe ocijenjenim ponuđačima u postupku javne nabavke otvoreni postupak broj: 02-013-47/20 od 15.05.2020. godine, obavještenje o nabavci, broj: 152-1-3-74-3-20/20 zajedno sa Tenderskom dokumentacijom je objavlјeno na Portalu javnih nabavki dana 15.05.2020. godine.

Krajnji rok za prijem ponuda je 02.06.2020. godine u 10:00 časova.

Komisija je konstatovala da su pravovremeno prispjele tri ponude i to kako slјedi:

1.         ,,L & M SO" d.o.o. Vidovdanska 53. Banja Luka, 29.05.2020. godine u 12:45 časova - LOT 4.

2.         „Mon-ami" d.o.o. Živojina Mišića 1. Kneževo, 29.05.2020. godine u 13:10 časova - JIOT 2.

3.         „Samardžić" s.p. Kostići b.b. Kneževo, 29,05 J2Q20. godine u 14:00 časova - LOT 1.

4.         „Kralјevo vrelo" d.o.o. Rajka Dukića bb, Kneževo, 02.06.2020. godine u 09:15 časova LOT 3.

Komisija je izvršila otvaranje ponuda. Nakon toga je pročitana cijena ponude, ponuđeni popust i ukupna cijena ponude:

1.         PONUĐAČ „Samardžić" s.p. Kostići bb, Kneževo, je podnio cijenu za LOT 1 od 4.800,00 KM bez PDV-a, iznos PDV-a 816,00 KM. Ukupna cijena ponude sa PDV-om iznosi: 5.616,00 KM. Nije bilo ponuđenog popusta.

2.         PONUĆAČ ,,Mon-ami" d.o.o. Živojina Mišića 1. Kneževo, je podnio cijenu za LOT 2 od 4.800,00 KM bez PDV-a, iznos PDV-a 816,00 KM. Ukupna cijena ponude sa PDV-om iznosi: 5.616,00 KM. Nije bilo ponuđenog popusta.

3.         PONUĐAČ „Kralјevo vrelo" d.o.o. Rajka Dukića bb. Kneževo, je podnio cijenu za LOT 3 od 4.800,00 KM bez PDV-a, iznos PDV-a 816,00 KM. Ukupna cijena ponude sa PDV-om iznosi: 5.616,00 KM. Nije bilo ponuđenog popusta.

4.         PONUĆAČ ,,L & M SO" d.o.o. Vidovdanska 53. Banja Luka, je gTonudio cijenu za LOT 4 od 2.400,00 KM bez PDV-a. iznos PDV-a 408,00 KM. Ukupna cijena ponude sa PDV-om iznosi: 2.808,00 KM. Nije bilo ponuđenog popusta.

Komisija je utvrdila da su sve četiri ponude prihvatlјive.

Ugovorni organ je predvidio održavanje e-aukcije ali s obzirom da je za svaki LOT pristigla samo no jedna ponuda, održavanje e-aukcije nije moguće.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 16.900,00 KM bez pripadajućih indirektnih poreza. S tim u vezi ponuđena vrijednost nabavke za sva četiri lota je u okviru procijenjene vrijednost, te komisija predlaže da se ugovor o nabavci dodijeli ponuđaču „Samardžić" s.p. Kostići bb, Kneževo za LOT 1, „Mon-ami" d.o.o. Živojina Mišića 1, Kneževo za JIOT 2 i „Kralјevo vrelo" d.o.o. Rajka Dukića bb Kneževo, za LOT 3, ,,L & M SO" d.o.o. Vidovdanska 53. Banja Luka za LOT 4. Ugovorni organ je postupio u skladu sa preporukom Komisije, a primjenjujući odredbe člana 69. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke dozvolјena je žalba koja se može izjaviti najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema iste.Žalba se izjavlјuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošilјkom.Žalba se podnosi u dovolјnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri, kako bi mogla biti uručena kvalifikovanom kandidatu ili izabranom ponuđaču i drugim strankamau postupku.

 

Načelnik

Goran Borojević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: