Radovi na torketiranju kanala i vrata mlinova

Datum objave: 09.07.2020. 10:48 / Izvor: Akta.ba, 29.06.2020.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće Trebinje

Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik

 

Broj: 15211/20.

Dana, 29.06.20. godine.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama(„Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) i člana 57. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće Trebinje - Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik, na Preporuku Komisije za javne nabavke broj: 14723/20 od 23.06.2020. godine u predmetu „Nabavka radova na torketiranju kanala i vrata mlinova" - putem otvorenog postupka, interni broj: 29/20 Uprava Preduzeća na sjednici održanoj dana 29.06.2020. godine donosi:

 

ODLUKU

O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: „Nabavka radova na torketiranju kanala i vrata mlinova" - putem otvorenog postupka, interni broj: 29/20

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 14723/20 od 23.06.2019. godine , te se Okvirni sporazum na period do 12 mjeseci, u predmetu: „Nabavka radova na torketiranju kanala i vrata mlinova" - putem otvorenog postupka, interni broj: 29/20 dodjeljuje ponuđaču „IGV-IZOLATER" d.o.o. Tuzla na iznos do 140.000,00 KM bez PDV-a, kao jedinom prihvatljivom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču u roku od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Odluku, postupak će se obustaviti u skladu sa članom 101. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevik.com,  istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za pravne i korporativne poslove i Služba komercijale Preduzeća.

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Posebne Odluke Uprave Preduzeća broj: 5126/20 od 04.03.2020. godine i Posebne Odluke o davanju saglasnosti MH „Elektroprivreda RS" Matično preduzeće a.d. Trebinje broj:01-819-2/20 od 13.03.2020. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem otvorenog postupka. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 140.000,00 KM bez PDV-a,

Obavještenje o nabavci poslato je na objavu dana 22.04.2020. godine, a objavljeno je na portalu javnih nabavki pod brojem 1276-1-3-290-3-212/20 od 22.04.2020. godine i objavljeno u Sl.glasniku BiH broj: 23/20.

 

Komisija za javne nabavke Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće Trebinje - Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik imenovana Rješenjem Uprave Preduzeća o imenovanju članova Komisije broj: 11084/20 od 18.05.2020. godine, podnijela je Upravi Preduzeća Izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu ugovora broj: 14723/20 od 23.06.2020. godine u predmetu nabavke „Nabavka radova na torketiranju kanala i vrata mlinova" - putem otvorenog postupka, interni broj: 29/20.

 

U postupku po Izvještaju je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponuda i o tome sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

 

Do zakazanog roka za prijem ponuda (do 18.05.2020. godine do 1000časova) zaprimljene su ponude ponuđača i to:

Blagovremene ponude/datum i vrijeme prijema

Ukupna cijena ponude bez uračunatog PDV-a

Neblagovremeno primljene ponude

1

Grupa ponuđača „VOLCANO REFACTORY BRICKS AND MONOLITIC" d.o.o. Zrenjanin i PD „TERMOPORD" d.o.o. Beograd

11099/20 od 18.05.2020. u 0800

192.000,00 KM

 

2

„IGV-IZOLATER" d.o.o. Tuzla

11108/20 od 18.05.2020. u 0850

312.300,00 KM

 

Krajnji rok za prijem ponuda bio je: 18.05.2020. godine do 1000 časova.

 

 

Komisija je 18.05.2020. godine izvršila otvaranje prispjelih ponuda i o tome sačinila odgovarajući Zapisnik broj:11146/20 od 18.05.2020. godine.

Analizom pristiglih ponuda, Komisija je konstatovala sljedeće:

ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH DOKUMENATA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE POSTOJE LI RAZLOZI ELIMINACIJE PONUĐAČA

OBAVEZNI DOKUMENTI KOJE PONUDA MORA DA SADRŽI

Ponuđač-1:

Grupa ponuđača

„VOLCANO REFACTORY BRICKS AND MONOLITIC" d.o.o. Zrenjanin i PD „TERMOPORD" d.o.o. Beograd

Ponuđač -2:

„IGV-IZOLATER" d.o.o. Tuzla

Obrazac za dostavljanje ponude - Aneks 2

Dostavljen

Dostavljen

Obrazac za cijenu ponude - Aneks 3

Dostavljen

Dostavljen

Obrazac za povjerljive informacije - Aneks 4

Dostavljen

Dostavljen

Potpisan i ovjeren nacrt Okvirnog sporazuma i nacrt Ugovora - Aneks 5

Dostavljeni

Dostavljeni

Popis izvršenih ugovora - Aneks 6

Dostavljen

Dostavljen

Potvrda o izvršenom ugovoru izdata od strane Naručioca

Dostavljena

Dostavljena

Ovjerena Izjava u vezi člana 45. ZJN BiH - Prilog 1

Dostavljena

Dostavljena

Izvod iz sudskog registra

Dostavljen

Dostavljen

Izjava u vezi člana 47. ZJN BiH - Prilog 2

Dostavljena

Dostavljena

Potvrda banke

Dostavljena

Dostavljena

Izjave u skladu sa tačkom 3.2.2 Tenderskog dokumenta

Dostavljena

Dostavljena

Dokumentacija u skladu sa tačkom 3.2.3 TD (U slučaju nuđenja ekvivalenta)

Dostavljena, nije u skladu sa zahtjevima TD

/

Ovjerena Izjava u vezi člana 52. ZJN BiH - Prilog 3

Dostavljena

Dostavljena

Proizvođačka dokumentacija iz tačke 3.1 TD

Dostavljena

Dostavljena

 

 

PONUDE KOJE SU ISPUNILE SVE TEHNIČKE, FORMALNO-PRAVNE ZAHTJEVE IMINIMUM KVALIFIKACIONIH USLOVA 

1.

„IGV-IZOLATER" d.o.o. Tuzla

 

PONUDE KOJE NISU ISPUNILE SVE TEHNIČKE, FORMALNO-PRAVNE ZAHTJEVE 1 MINIMUM KVALIFIKACIONIH USLOVA

1.

Grupa ponuđača „VOLCANO REFACTORY BRICKS AND MONOLITIC" d.o.o. Zrenjanin i PD „TERMOPORD" d.o.o. Beograd

Grupa ponuđača „VOLCANO refractory bricks and monolitic" d.o.o. iz Zrenjanina, kao glavni ponuđač i ,,PD TERMOPORD" d.o.o. iz Beograda, kao član grupe ponuđača, ISPUNJAVA minimum kvalifikacionih uslova vezanih za tehničku i profesionalnu sposobnost, ali je njegova ponuda TEHNIČKI NEPRIHVATLJIVA iz sljedećih razloga:

Grupa ponuđača, je očigledno ponudila predmetno torketiranje ekvivalentnim vatrostalnim betonom, iako nigdje eksplicintno nije naveo kojom vrstom vatrostalnog betona i od koga proizvođača. U skladu sa tačkom 3.2.3 tenderskog dokumenta bili su dužni dostaviti:

"a) Izvještaj o kvalitetu ponuđenog vatrostalnog betona, sa svim karakteristikama traženim tenderskim dokumentom, urađen od strane laboratorije akreditovane od strane nacionalnog akreditacijskog tijela (zemlje iz koje je laboratorija). Uz Izvještaj dostaviti važeći sertifikat o akreditaciji, kao i dodatak akreditaciji, na osnovu čega se može utvrditi da je laboratorija, osposobljena i ovlaštena da može vršiti sva navedena ispitivanja. Dokumenta dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji, i moraju biti prevedena na jedan od službenih jezika u BiH."

Ponuđač je na strani 123 ponude dostavio Sertifikat o akreditaciji laboratorije, ali nije dostavio dodatak akreditaciji na osnovu čega se može utvrditi da je laboratorija osposobljena i ovlaštena da može vršiti sva navedena ispitivanja!

Ponuđač je na stranama 125 do 135 ponude dostavio Izvještaj o ispitivanju vatrostalnog betona. Iz Izvještaja je vidljivo sljedeće:

-nije navedena vrsta, tip ili oznaka vatrostalnog betona.

-rezultati ispitivanja (karakteristike uzorka vatrostalnog betona), se razlikuju od karakteristika traženih tenderskim dokumentom u sljedećem:

- U tenderskom dokumentu je traženo: -Hemijski sastav: AbOB=47%-48%, Si02=40%-41%, Fe203=l,6% a u Izvještaju stoji: Ah03=49,67%, a Si02=38,60%, Fe20s=l,45% -Vatrostalnost SK 28, a u izvještaju stoji SK 29.

Dakle nepotpuna dokumentacija, i karakteristike vatrostalnog betona se razlikuju od onih traženih u tenderskom dokumentu, tako da je njegova ponuda TEHNIČKI NEPRIHVATLJIVA.

 

 

 

Komisija za javnu nabavku, nakon ocjene ponude, je konstatovala da je prihvatljiva ponuda ponuđača „IGV-IZOLATER" d.o.o. Tuzla i predlaže njegov izbor.

 

Tačkom 8.2 tenderskog dokumenta predviđeno je provođenje E-aukcije. Obzirom daje za predmetnu nabavku prihvatljiva ponuda jednog ponuđača, u skladu sa članom 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije (Službeni glasnik BiH broj 66/16) E-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona.

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno daje Komisija u svemu pravilno postupila u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom. 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. ZJN BiH, te člana 57. Statuta MH „ERS" MP a.d Trebinje - ZP „RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se predati žalba Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa na adresu ul. Ugljevik bb, 76330 Ugljevik, putem pošte, lično ili elektronskim putem, u roku od 10 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se dostavlja u najmanje 3 primiprka.

 

 

Dostavljeno:

1. Ponuđaču,

2. Upravi,

3. Komisiji za nabavke,

4. Službi za prave i korporativne poslove,

5. a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: