Radovi na uređenju korita rijeka i potoka na području općine Ilijaš

Datum objave: 24.07.2020. 09:00 / Izvor: Akta.ba, 21.07.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Općina llijaš

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 04/4-11-1133/20

Datum: 21.07.2020.godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) najniža cijena, člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama (,,SI. glasnik BiH", broj 39/14), člana 57. Statuta općine llijaš, prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo», br.20/09), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 04/4-11-1133/20 od 21,07.2020.godine, u postupku javne nabavke radova: Radovi na uređenju korita rijeka i potoka na području općine llijaš, Općinski načelnik je donio:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: 04/4-11-1133/20 od 21.07.2020.godine, i ugovorza javnu nabavku radova: Radovi na uređenju korita rijeka i potoka na području općine llijaš, dodjeljuje se ponuđaču: "HALILOVIĆ" d.o.o. Sarajevo-llijaš, sa sjedištem u ul.Obala 27, llijaš, ID br: 4200473210006, čija je cijena ponude nakon okončanja e-aukcije, a u skladu sa ponudom ponuđača broj 7-7/20 od 09.07.2020.godine, 44.219,70 KM bez PDV-a sa uračunatim viškovima radova od 5%, odnosno 51.737,04 KM sa uračunatim PDV-om i viškovima radova od 5%, kao najbolje ocijenjenom.

Odobravaju se dodatna sredstva preko procjenjene vrijednosti nabavke u iznosu od 1.747,70 KM bez PDV-a, odnosno 2.044,80 KM sa uračunatim PDV-om za realizaciju nabavke. Navedena sredstva su obezbjeđena u Budžetu Općine llijaš.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču u roku od 10 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Izabrani ponuđač je dostavio dokumentaciju po članu 45. Zakona o javnim nabavkama, a u skladu sa uslovima iz tačke 3.2.2. tenderske dokuemntacije, te se oslobađa obaveze dostave iste.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Službe civilne zaštite.

 

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici općine, www.ilijas.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke br: 04/4-11-1133/20 od 25.06.2020.godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda sa predviđenom "e-aukcijom". Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je: 42.472,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 976-7-3-87-3-53/20, objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 25.06.2020.godine. Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 04/4-11-1133/20 od 25.06.2020.godine.

 

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 21.07.2020.godine, Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 04/4- 11-1133/20 započet dana 09.07.2020.godine, a završen dana 21.07.2020.godine, sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke radova: Radovi na uređenju korita rijeka i potoka na području općine llijaš.

 

U postupku je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda 4 (četiri),

-da je blagovremeno zaprimljeno 4 (četiri) ponude,

-da su sve pristigle ponude prihvatljive.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije, a što je i konstatovano Zapisnikom o ocjeni ponuda broj: 04/4-11-1133/20 započet dana 09.07.2020.godine, a završen dana 21,07.2020.godine, na osnovu koga je ova odluka i donesena.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom.

 

Budući da je ugovorni organ predvidio provođenje e-aukcije u predmetnom postupku javne nabavke, ista je provedena i okončana dana 17.07.2020.godine.

Ponuđači na e-aukciji nisu koristili mogućnost umanjenja cijena.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

Najniže cijene, čime je nakon okončane "e-aukcije" utvrđen i njihov sukcesivni red kako slijedi:

 

Red. broj

Naziv/ime ponuđača

Ukupna ponuđena cijena u KM bez PDV-a

Ukupna ponuđena cijena u KM sa PDV-om

1.

"HALILOVIĆ" d.o.o. Sarajevo-llijaš

44.219,70

51.737,04

2.

"DINALSA" d.o.o. Sarajevo

53.678,10

62.803,38

3.

"BUCOMERC" d.o.o. Kiseljak

79.793,70

93.358,63

4.

"T.VV.I" d.o.o. Kiseljak

79.872,45

93.450,77

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) najniža cijena, Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se uputiti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke.

Žalba se podnosi u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi, a putem Ugovornog/prvostepenog organa.

 

Dostaviti:

1."DINALSA" d.o.o. Sarajevo (na e-mail: info@dinalsa.ba)

2."BUCOMERC" d.o.o. Kiseljak (na email: bucomerc@yahoo.com)

3."T.VV.I" d.o.o. Kiseljak (na e-mail: d.o.o.twi@gmail.ba)

4."HALILOVIĆ" d.o.o. Sarajevo-llijaš (na e-mail: infohalilovic@gmail.com)

5.a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: