Radovi na uređenju partera ispred objekta Rektorata Univerziteta Džemal Bijedić

Datum objave: 08.07.2020. 09:14 / Izvor: Akta.ba, 06.07.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO NERETVANSKI KANTON

GRAD MOSTAR

 

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara («Gradski službeni glasnik Grada Mostara» broj 4/04, „Službeni glasnik Grada Mostara“ br. 8/09), u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br.39/14) (Zakon), Gradonačelnik Grada Mostara donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Predmet javne nabavke

Naziv pod kojim će se evidentirat javna nabavka (u daljnjem tekstu: nabavka): Parter Rektorata Univerziteta Džemal Bijedić

Opis predmeta nabavke: Izvođenje radova na uređenju partera ispred objekta rektorata Univerziteta Džemal Bijedić u skladu sa projektom PB „Stari građ“ d.o.o. Mostar. Radovi obuhvataju pripremne, zemljane, betonske, zidarske i radove na izgradnji rasvjete i nabavke mobilijara, sve prema predmjeru radova.

Nosilac aktivnosti nabavke Nosilac aktivnosti nabavke: Služba za građenje infrastrukturnih objekata;

 

Član 3.

Budžet nabavke Procijenjena vrijednost nabavke: 55.000,00 KM (cijena bez PDV-a);

Izvor-i finansiranja nabavke: budžet Grada Mostara za 2020.godinu, naknade od elektroprivreda za potopljeno zemljište

 

Član 4.

Postupak nabavke Kod provođenja postupka nabavke, koristit će se postupak: konkurentski;

Namjera zaključivanja okvirnog sporazuma (da/ne): NE.

 

Član 5.

Kriterij za dodjelu ugovora Kriterij za dodjelu ugovora: je najniža ponuđena cijena dobavljača koji ispunjava us love iz TD

 

Član 6.

Podaci o javnom oglašavanju

Broj Obavieštenja o nabavci sa Portala javnih nabavki: 1059-7-3-18-3-23/20, objavljeno dana

29.4.2020. godine.

 

Član 7.

Dostavljene ponude Ukupno dostavljenih ponuda: 2 (dvije);

Prihvatljive ponudu su dostavili ponuđači:

 

1.GD Konstrukcije d.o.o. Mostar

Cijena najniže prihvatljive ponude: 54.996,80 KM (bez PDV-a) ponuđača GD Konstrukcije d.o.o. Mostar 

Prema definisanim kriterijima dostavljene prihvatljive ponude su ocjenjene sljedećim redosljedom od najbolje prema slabije ocjenjenim:

 

1. ponuđač GD Konstrukcije d.o.o. Mostar sa cijenom ponude 54.996,80 KM (bez PDV-a);

 

Član 8.

Odabrani dobavljač Odabrani dobavljač u postupku nabavke je: GD Konstrukcije d.o.o. Mostar

 

Član 9.

Uslovi nabavke

Ponuđena ukupna vrijednost nabavke je 64.346,26 KM (sa PDV-om od 17 %);

Rok izvršenja nabavke: 60 dana.

 

Član 10.

Obavještenja i izvještaji

Obavještenje o odabranom ponuđaču: dostaviti svim ponuđačima koji su blagovremeno dostavili svoje ponude u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, u skladu sa članom 71. (1) Zakona. U skladu sa članom 71. (2) Zakona uz obavještenje o rezultatima dostaviti ovu Odluku i Zapisnik o ocjeni ponuda. Istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke ova Odluka objavit će se na web stranici Grada Mostra www.mostar.ba, u skladu sa članom 70. (6) Zakona.

Obavještenje o dodjeli ugovora: u skladu sa članom 74. Zakona.

Izvještaj o postupku javne nabavke: u skladu sa članom 75. Zakona.

 

Član 11.

Arhiviranje

Po zaključenju ugovora o nabavci ili donošenju odluke o prekidu postupka nabavke, izvršiti arhiviranje kompletne dokumentacije iz postupka javne nabavke. Arhiviranje izvršiti u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi („Službene novine HNK“ br. 7/04) i Poglavljem 11 Uputstva o kancelarijskom poslovanju u Gradskoj upravi Grada Mostara br. 02-02-183107 od 24.01.2007.godine.

 

Član 12.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove odluke može se pokrenuti žalbeni postupak na način utvrđen u Zakonu i to: „DIO TREĆI- PRA VNA ZAŠTITA POGLA VLJE L POSTUPAK PRAVNE ZAŠTITE Odjeljak B. - Izjavljivanje žalbe (članovi 99. -101.) ”. Žalbeni postupak se pokreće ulaganjem žalbe ovom organu u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se podnosi u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u ne manje od tri primjerka.

 

Član 13.

Stupanje na snagu

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazlože nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o javnoj nabavci br.: 02-19-4990/20 od

27.4.2020. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka. Predviđena E-aukcija nije održana zbog broja zaprimljenih ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 55.000,00 KM.

Obavještenje o javnoj nabavci broj: 1059-7-3-18-3-23/20, objavljeno dana 29.4.2020.gođine. 

Komisija za nabavku imenovana je Rješenjem o imenovanju broj: 02-19-4990/20-1 od 27.4. 2020. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 1.6. 2020. godine Izvještaj o radu, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Preporuku o izbom najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova: Parter Rektorata Univerziteta Džemal Bijedić.

U postupku po izvještaju o raduje utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda. Komisija je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

1.da su pristigle dvije (2) ponude;

2.da su pristigle ponude blagovremeno zaprimljene;

3.da je jedna (1) pristigla ponuda prihvatljiva;

Ponuđač GD Konstrukcije d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, na adresi Kočine 198, je kvalifikovan.

Ponuđač Gradnja d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, na adresi Maršala Tita br. 294, nije kvalifikovan iz razloga što nije dostavio potpunu ponudu u skladu sa uslovima iz tenđerske dokumentacije. Ponuđač Gradnja d.o.o. Mostar je, u svojoj ponudi br. 22-05-57/20 od

12.5.2020. godine, dostavio nepotpun obrazac za cijenu ponude. U Predračunu radova, II BETONSKI RADOVI nije upisana jedinična cijena za stavku pod rednim brojem 2.2.. U skladu sa gore obrazloženim na osnovu člana 68. stav (4) i) Zakona o javnim nabavkama (SI. Glasnik ВШ broj: 39/14) takva ponuda se odbacuje.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenđerske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka nisu pronađene nepravilnosti niti propusti u radu Komisije, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno daje Komisija za javnu nabavku u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenih razloga odlučeno je kao u članu 8. ove Odluke.

 

Broj: 02-19-4990/20-2

Mostar: 04.06.2020.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: