Radovi na vanjskom uređenju Kulturnog centra Altindag Visoko (vidikovci)

Datum objave: 19.08.2021. 15:59 / Izvor: Akta.ba, 18.08.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

GRAD VISOKO

GRADONAČELNIK

 

Broj: 01/2-02-9724 /21

Datum: 17.08.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Pravilnika o planiranju nabavki, provođenju postupaka javnih nabavki i izvršenju ugovora („Službeni glasnik Općine Visoko", broj: 01/19), otvorenog postupka javne nabavke za vanjsko uređenje Kulturnog centra "Altindag" Visoko (vidikovci) pokrenutog Odlukom broj: 01/2-02-419/21 od 25.05.2021. godine i objavljenog na portalu javnih nabavki Obavještenjem o nabavci broj: 870-1-3-14-3-31/21 dana 25.05.2021. godine., donosim:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Komisija je konstatovala da su ponude ponuđača DŽE-KA GRADNJA d.o.o. Visoko, ADO-TRANS d.o.o. Visoko i MUŠINBEGOVIĆ GRADNJA d.o.o. Visoko dostavljene u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

U skladu sa navedenim i provedenom e-aukcijom najpovoljnijim ponuđačem proglašava se:

MUŠINBEGOVIĆ GRADNJA d.o.o. Visoko

(sa cijenom ponude u iznosu od 8.427,69 KM bez PDV-a)

 

II

Izabrani ponuđač obavezan je dostaviti dokumentaciju iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema ove Odluke, a u skladu sa uslovima definisaniin u Tenderskoj dokumentaciji.

 

III

Po sticanju uslova za zaključenje ugovora, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora u skladu sa zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u otvorenom postupku.

 

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Grad Visoko je pokrenuo otvoreni postupak javne nabavke za vanjsko uredjenje Kulturnog centra "Altindag" Visoko (vidikovci) Odlukom o pokretanju postupka broj: 01/2-02-419/21 od 25.05.2021.god. Postupak je objavljen na portalu javnih nabavki Obavještenjem o nabavci broj: 870-1-3-14-3-31/21 dana 25.05.2021.god.

Komisija imenovana Rješenjem broj: 01/2-02-420/21 od 25.05.202l.god. u sastavu:

1. Mugdim Ćosović, predsjedavajući

2. Aida Alibegović, član

3. Nermina Pinjagić, član

4. Amar Muratović, sekretar

izvršila je otvaranje, pregled i ocjenu ponuda.

Tenderska dokumentacija je bila objavljena na portalu javnih nabavki. Uvidom Komisije u Izvještaj o preuzimanju TD od strane ponuđača utvrđeno je da su ponuđači koji su dostavili ponude preuzeli TD.

U roku za dostavljanje ponuda 16.06.202l.god. (srijeda) do 14:00 sati dostavljene su ponude ponuđača:

1.     DŽE-KA GRADNJA d.o.o. Visoko

2.     ADO-TRANS d.o.o. Visoko

3.     MUŠINBEGOVIĆ GRADNJA d.o.o. Visoko

Dana 16.06.202l.god. (srijeda) u 14:15 sati komisija se sastala i pristupila otvaranju pristiglih ponuda. Na otvaranju ponuda prisustvovali su predstavnici ponudača MUŠINBEGOVIĆ GRADNJA d.o.o. Visoko -Mušinbegović Haris i DŽE-KA GRADNJA d.o.o. Visoko - Bešić Kenan.

Predsjednik komisije je pročitao cijene ponuda i to:

 

Red. br.

Ponuđač

Ukupna cijena KM bez PDV-a

Popust (KM bez PDV-a)

1.

DŽE-KA GRADNJA d.o.o. Visoko

14.596,95

/

2,

ADO-TRANS d.o.o. Visoko

15.193,95

/

3.

MUŠINBEGOVIĆ GRADNJA d.o.o. Visoko

8.427,69

/

 

Kada je riječ o dostavljanju kopija zapisnika o otvaranju ponuda Ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 63. stav (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14).

Komisija je nastavila sa radom dana 12.07.202l.g. i prilikom evaluacije ponuda konstantatovala sljedeće:

Ponuda ponuđača DŽE-KA GRADNJA d.o.o. Visoko je blagovremena, računski tačna i ispunjava sve uvjete iz tenderske dokumentacije. Ponudač je dostavio dodatnu dokumentaciju iz čl.45 ZJN u okviru ponude.

Ponuda ponuđača ADO-TRANS d.o.o. Visoko je blagovremena, računski tačna i ispunjava sve uvjete iz tenderske dokumentacije. Ponuđač nije dostavio dodatnu dokumentaciju iz čl.45 ZJN u okviru ponude.

Ponuda ponuđača MUŠINBEGOVIĆ GRADNJA d.o.o. Visoko je blagovremena, računski tačna i ispunjava sve uvjete iz tenderske dokumentacije. Ponuđač nije dostavio dodatnu dokumentaciju iz čl.45 ZJN u okviru ponude.

Komisija je predložila zakazivanje e-aukcije sa sljedećom rang listom:

 

Red. br.

Ponuđač

Ukupna cijena KM bez PDV-a

Popust (KM bez PDV-a)

1.

MUŠINBEGOVIĆ GRADNJA d.o.o. Visoko

8.427,69

/

2.

DŽE-KA GRADNJA d.o.o. Visoko

14.596,95

/

3.

ADO-TRANS d.o.o. Visoko

15.193,95

/

 

Ugovorni organ je zakazao e-aukciju za dan 26.07.2021 .god.

Poslije e-aukcije sastanku komisije prisustvovao je Almir Osmanbegović, zamjenik predsjedavajućeg zbog korištenja godišnjeg odmora od strane predsjedavajućeg komisije.

Komisija je, u skladu sa Izvještajem o toku i završetku e-aukcije od 26.07.2021. godine, konstatovala da je e-aukcija za vanjsko uređenje Kulturnog centra "Altindag" Visoko (vidikovci) započela dana 26.07.2021. godine u 09:00 sati, a završila istog dana u 09:15 sati. Uvidom u navedeni Izvještaj komisija je konstatovala da je najpovoljniji ponuđač Mušinbegović gradnja d.o.o. Visoko sa cijenom ponude u iznosu od 8.427,69 KM bez PDV-a, koja ne prelazi procijenjenu vrijednost nabavke u ovom postupku.

Komisija u ovom sastavu je konstatovala i da je ponuđač Mušinbegović gradnja d.o.o. Visoko u okviru ponude dostavio ovjerenu kopiju dokaza iz člana 47. ZJN.

Komisija je predložila Ugovornom organu donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača -Mušinbegović gradnja d.o.o. Visoko.

U skladu sa navedenim i prijedlogom komisije, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ponudači imaju pravo da izjave žalbu u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke. Žalba se ulaže ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u 3 (tri) primjerka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: