Radovi održavanja magistralnih i regionalnih puteva i objekata na putevima na oblasti održavanja 12 u Republici Srpskoj na period od četiri godine

Datum objave: 21.01.2022. 11:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.01.2022.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

750-1-3-163-9-26-750/22


Broj(evi) obavještenja o dodjeli 750-1-3-163-5-22/21
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU BANJA LUKA
IDB/JIB 4401723780003
Kontakt osoba Milena Đurić
Adresa Trg Republike Srpske 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 334-500
Faks (051) 334-545
Elektronska pošta javnenabavke@putevirs.com
Internet adresa www.putevirs.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova održavanja magistralnih i regionalnih puteva i objekata na putevima na oblasti održavanja 12
u Republici Srpskoj na period od četiri godine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233141-9 Radovi na održavanju puteva


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE 4401353590005 Trebinje Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18799791,64

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24.12.2020. - 24.12.2024.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.12.2020.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5138399,37 24.12.2021. HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
750-1-3-163-9-26-750/22
PODIJELI: