Radovi za modernizaciju i proširenje javne rasvjete na području općine Lukavac

Datum objave: 19.08.2019. 12:15 / Izvor: Akta.ba, 19.08.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OPĆINA LUKAVAC

OPĆINSKI NAČELNIK SLUŽBA ZA INVESTICIJE, KOMUNALNO-STAMBENE I POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA

 

Broj: 03-05-6176/19

Lukavac, 14.08.2019. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1). tačka b), člana 25., člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH", broj: 39/14), člana 8. stav (2) tačka (d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH", broj 103/14) i člana 6.tačka (10) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za javne nabavke broj: 02-02-2- 386/15 od 13.03.2015.godine, na Preporuku Komisije za provođenje postupka javne nabavke broj: 03-05-6176/19 od 13.08.2019. godine u otvorenom postupku javne nabavke radova za modernizaciju i proširenje javne rasvjete na području općine Lukavac, Pomoćnik općinskog načelnika za Službu za investicije, komunalno-stambene i poslove mjesnih zajednica donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za provođenje postupka javne nabavke broj: 03-05-6176/19 od 13.08.2019. godine i Ugovor za javnu nabavku radova za modernizaciju i proširenje javne rasvjete na području općine Lukavac, dodjeljuje se grupi ponuđača "ERING" d.o.o. Živinice, "ELVIK" d.o.o. Srebrenik i "KOPKOMERC" d.o.o. Živinice, ponuda broj: 358/19 od 29.07.2019. godine i konačne rang liste nakon završene e-aukcije, za ponuđenu cijenu u vrijednosti od 85.372,60 KM bez PDV-a, kao najpovoljnijem ponuđaču.

Član 2.

Izabrani ponuđač, odnosno svaki član grupe ponuđača "ERING" d.o.o. Živinice, "ELVIK" d.o.o. Srebrenik i "KOPKOMERC" d.o.o. Živinice dužan je nakon prijema odluke o izboru dostaviti u roku od 7 (sedam) dana originale ili ovjerene kopije dokaza o ispunjavanju uslova iz člana 45.stav (2) tačka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH, navedene u tački 12.2. od a) do d) tenderske dokumentacije broj: 03-05-6176/19. Ovlašteni predstavnik grupe ponuđača "ERING" d.o.o. Živinice dužan je nakon prijema odluke o izboru dostaviti u roku od 7 (sedam) dana dostaviti i originale ili ovjerene kopije dokaza navedene u tački 13.2.5. tenderske dokumetacije, izuzev liste osiguranih lica, obzirom daje istu dostavio kao ovjerenu kopiju u sastavu ponude.

Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciju u određenom roku, ili je ne dostavi na propisan način, ugovor za javnu nabavku dodijeliti će se drugorangiranom ponuđaču u skladu sa članom 72. stav (3) Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču nakon isteka roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na internet stranici ugovornog organa (www.lukavac.ba ) istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 03- 02-1-6175/19 od 05.07.2019. godine. Javna nabavka sprovedena je otvorenim postupkom nabavke. Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 85.400,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 719-1-3-50-3-71/19 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 08.07.2019. godine.

Komisija za provođenje postupka nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-05-6445/19 od 10.07.2019.godine dostavila je ugovornom organu- Pomoćniku općinskog načelnika za Službu za investicije, komunalno-stambene i poslove mjesnih zajednica Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 03-05-6176/19 od 08.08.2019. godine, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 03-05-6176/19 od 13.08.2019. godine, Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 03-05-6176/19 od 13.08.2019.godine i Izvještaj o radu broj: 03-05-6176/19 od 13.08.2019. godine.

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za provođenje postupka nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da su u predmetnom postupku primljene dvije ponude;

- da su blagovremeno primljene dvije ponude;

- da nije bilo neblagovremeno primljenih ponuda;

- da su ponude ponuđača Conram d.o.o. Brčko i Grupa ponuđača: "ERING"d.o.o. Živinice, "ELVIK" d.o.o. Srebrenik i "KOPKOMERC" d.o.o. Živinice kvalifikovane i prihvatljive, naime dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te pregled i ocjenu ponuda, u skladu sa kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, nisu nađene nepravilnosti niti propusti u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za provođenje postupka javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu tendersku dokumentaciju utvrđeno je da procijenjena vrijednost nabavke bez uključenog PDV-a iznosi 85.400,00 KM i da je kriterij za dodijelu ugovora najniža cijena.

Grupa ponuđača: ,,ERING"d.o.o. Živinice, "ELVIK" d.o.o. Srebrenik i "KOPKOMERC" d.o.o. Živinice dostavila je prihvatljivu ponudu sa konačnom cijenom u iznosu od 85.372,60 KM bez PDV-a. Tokom trajanja e-aukcije nije bilo podnošenja ponuda. Budući da se u sastavu ponude ponuđača Conram d.o.o. Brčko ne nalazi Izjava za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg koja je tražena tačkom 21. tenderske dokumentacije, tako da njegova ponuda nije umanjena za preferencijalni faktor u iznosu od 5%, a ponuda Grupe ponuđača: "ERING"d.o.o. Živinice, "ELVIK" d.o.o. Srebrenik i "KOPKOMERC" d.o.o. Živinice je umanjena za preferencijalni faktor u iznosu od 5% i ista iznosi 81.103,97 KM bez PDV-a , i kao takva je rangirana na prvo mjesto. 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, člana 25., člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH", broj: 39/14), člana 8. stav (2) tačka (d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH", broj 103/14) i člana 6. tačka (10) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za javne nabavke broj: 02-02-2-386/15 od 13.03.2015. godine riješeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine- Filijala Mostar, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu Općina Lukavac, Trg Slobode 1, 75300 Lukavac. Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: