Rasparene (oštećene) komponente endoproteznog sistema za bescementnu endoprotezu kuka

Datum objave: 09.12.2016. 12:44 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.12.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

617-4-1-289-5-143/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU " DR MIROSLAV ZOTOVIĆ"
IDB/JIB 4400917770002
Kontakt osoba Tamara Međedović
Adresa Slatinska 11
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 348-469
Faks (051) 348-469
Elektronska pošta javnenabavke@zotovicbl.org
Internet adresa www.zotovicbl.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Dopuna rasparenih (oštećenih) komponenti endoproteznog sistema za bescementnu endoprotezu kuka

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Dopuna rasparenih (oštećenih) komponenti endoproteznog sistema za bescementnu endoprotezu kuka

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33184100-4 Hirurški implantati


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema td

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović", Slatinska 11

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

6 mjeseci

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu
idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ADRIALINE D.O.O. 4403262430008 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

82950,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

9.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

82950,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

82950,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Postupak je proveden zbog pojave akumuliranog raspara femoralnih komponenti endoproteza u odnosu na
acetabularne, što dovodi do izražene potrebe za kompletiranjem svih komponentni potrebnih za endoproteze,a
radi obezbjeđivanja adekvatne brige pacijenata Zavoda. Implantaciona hirurgija kojom se bavi Ortopedsko
odjeljenje Zavoda Zotović , kao i patologija koja zahtijeva ugradnju implantata (endoproteza – primarnih i
revizionih) su veoma zahtjevni i prilikom adekvatnog zbrinjavanja dolazi do pojave raspara komponentni
endoproteznog sistema.
Svaka endoproteza je, u zavisnosti od vrste, sačinjena od različitih komponentni koje zajedno čine jednu cijelu
protezu. Komponente koje čine jednu endoprotezu moraju međusobno biti kompatibilne, što znači da moraju imati
porijeklo od istog proizvođača kako bi se rizik revizije proteze sveo na minimum. S obzirom na nemogućnost
predviđanja ishoda prilikom operacionog zahvata kod pacijenta, vremenom dolazi do pojave raspara između ovih
komponenti. Konkretno u ovom slučaju došlo je do pojave viška femoralnih kompoenti u odnosu na acetabularne,
što dovodi do nastanta problema nemogućnosti ugradnje (potrošnje) endoproteze shodno potrebama pacijenta, te
do problema stvaranja lagera.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

ADRIALINE D.O.O.

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
617-4-1-289-5-143/16
PODIJELI: